قابلیت های مهندسی مجدد برای بهبود راهبردهای رقابتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی پیام نور کرج (MBA)

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی قابلیتهای مهندسی مجدد برای افزایش توان رقابتی شرکتها است. در این راستا شش فرضیه مطرح شده است که به بررسی وضعیت شش عامل مدیریتی "حمایت مدیریت ارشد، انطباق قابلیتها، کارتیمی، مشارکت، انطباق سیستمهای مدیریتی پشتیبان، مقاومت در برابر تغییر" در زمینه پیاده سازی موفق مهندسی مجدد فرایندها جهت بهبود راهبردهای رقابتی می پردازد.
روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری شامل 304 نفر از کلیه کارکنان(به استثنای کارکنان خدماتی) شرکت صنایع بین المللی برق ارس بوده است. حجم نمونه به دست آمده 142 نفر می باشد که به روش تصادفی ساده از جامعه مورد نظر انتخاب شده است. در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 0/88 به دست آمده است و برای روایی نیزنظرات اساتید و خبرگان از بعد محتوایی بررسی شد. متغیرهای آن از طریق آمار توصیفی و آزمونهای تی، فریدمن و همبستگی رتبه ای اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نتیجه این تحقیق، برای 5 فرضیه مقدار آماره آزمون بیش از 3 بوده، یعنی5 فرضیه پذیرفته و تنها یک فرضیه (مقاومت در برابر تغییر) رد شد. همچنین از دیدگاه کارکنان شرکت صنایع بین المللی برق ارس میزان آمادگی عوامل و شاخصهای مدیریتی در پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندها یکسان نیست. و تمامی عوامل فوق بریکدیگر تأثیر مستقیم و غیر مستقیم دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Competency of Re-Engineering in Improvements of Competitive Strategies

نویسندگان [English]

  • Farokh Ghouchani 1
  • Faezeh Zamani 2
1 Assistant Professor, of Management, Faculty of Management & Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Master of executive management (MBA), university of Payame noor
چکیده [English]

The main objective of this research is to study the competency of re-engineering for increasing company competitive capability. There are six hypothesis  covering six management’s factors of senior manager’s support, conforming of the competency , teamwork, participations, conforming in the supportive management systems , resistance of change, in the successful implementation of a reengineering process for the propose of improvements in competitive strategies. The method of research is survey-descriptive and statistical population is 304 employees of the company of Aras International Electrical Industries (except the service workers). A sample of 142 employees are selected through a simple random sampling, and questionnaire is the means of data collection. Validity and reliability of the questions are proved through the expert’s opinion and Cronbach’s Alfa test of 0.88. consecutively variables are analysed by a few relative descriptive-statistics, as well as the t-test, Fridman and Ranked correlated of Spearsman methods.
The results shows that the estimators of tests for the five hypothesis are higher than three, in which five hypothesis are accepted and only one of them “ the resistance to change ” is rejected. It means that the degree of readiness in those factors and indicators of management in the process of implementation of reengineering are not identical from the employees’ points of view and all the for goings factors are directly or indirectly inter-effected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business process reengineering
  • Process
  • Competitive strategy
  • Teamwork
  • Resistance to change
  • Dramatic improvement
1. بلنسکی، نیک،(1381 )، مهندسی مجدد و مدیریت دگرگون سازی سازمانها، ترجمه: منصور شریفی کلویی، تهران: هوای تازه.
2. پورتر، مایکل،(1383)، استراتژی رقابتی تکنیک های تحلیل صنعت و رقبا، ترجمه: جهانگیر مجیدی، عباس مهرپویا، تهران: نشر خدمات فرهنگی رسا.
3. حسینی، سید یعقوب، (1382)، آمار و ناپارامتریک(روش تحقیق و نرم افزار آماری SPSS 10.0)، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
4. زارعی، بهروز، فرکیش، سوفیا،( 1384)، بررسی تجربیات مهندسی مجدد در ایران، چهارمین کنفرانی بین المللی مهندسی صنایع.
5. سوری، حسن،(1386 ) ، مهندسی مجدد در سازمان های ایرانی، تهران: نشر خدمات فرهنگی رسا .
6. همر، مایکل،چمپی، جیمز،( 1388)، مهندسی مجدد شرکتها مانفیست انقلاب کسب و کار، ترجمه: عباس اکبری، تهران: نشر تیموری.
7. همر، مایکل، چمپی، جیمز،( 1375)، مهندسی دوباره شرکتها منشور انقلاب سازمانی، ترجمه: عبدالرضا رضایی نژاد، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا.
8. A.Al-Hudhaif, Sulaiman, 2009, Process redesign: reengineering core process at computer department-a case of SWCC, Business Process Management Journal, Vol. 15, No. 2 , pp. 184-200
9. Abdolvand, Neda, Albadvi, Amir, Ferdowsi, Zahra, 2008, Assessing readiness for business process reengineering, Business Process Management Journal, Vol.14, No.4,pp 497-511
10. Ahmad, Hartini, Francis, Arthur , Zairi, Mohamed, 2007, Business Process reengineering: critical success factors in higher education, Business Process Management Journal, Vol.13, No.3,pp 451-469
11. Al-Mashari.M, Zairi.M, 1999, BPR implementation process:an analysis of key success and failure factors, Business process Management Journal, Vol.5, No.1, pp87-112
12. Dennis.A.R, Carte.T, Kelly.G, 2003, Breaking the rules: success and failure in groupware-supported business process reengineering, Decision support system, 36, pp 31-47
13. Doomun, Razvi, VunkaJungum, Nevin,2008, Business Process modelling, simulation and reengineering: call centres, Business Process Management Journal, Vol. 14, No. 6 , pp. 838-848
14. Gaudle.s,1995, Reengineering for results: Six critical success factors, Available at: www.defenselink.mil/nii/bpr/bprcd/3002sl.htm
15. Greenberg.L, 1996, The most common business reengineering success factors and pitfalls, Available at: www,earthrenewal.org/bprmist.htm
16. Hammer.M, 1990, Reengineering the work: Don̕ t Automate, Oblitreate, Harvard Businees Review, Vol.68, No.4, pp 104-112
17. Jain, Rashmi, Chandrasekaran, Anithashree, Gunasekaran, Angappa, 2010, Benchmarking the redesign of Business Process reengineering curriculum, Benchmarking:an International Journal, Vol. 17, No. 1, pp. 77-94
18. M.Siha, Samia, H.Saad, Germaine,2008, Business process improvement: empirical assessment and extensions, Business Process Management Journal, Vol. 14, No. 6 , pp. 778-802
19. Sung.T.K, Gibson.D.V, 1998, Critical Success factors for business reengineering and corporate performance: the case of Korean corporations, Technological Forcasting and Social Change,58,pp 297-311