آسیب شناسی شکاف همسویی راهبرد های فناوری اطلاعات با راهبردهای سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

چکیده

در پژوهش حاضر شکاف همسویی راهبرد های فناوری اطلاعات با راهبرد های شهرداری کلانشهر اصفهان در ابعاد، 1. مدیریت و راهبری در سه شاخص نظارت و اعمال سطح اختیار، مشارکت و مدیریت ارتباطات، 2. سیستم های کاربردی و خدمات الکترونیکی در دو شاخص معماری کسب و کار و سیستم های کاربردی، 3. زیرساخت فنی در دو شاخص معماری فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی و 4. نیروی انسانی، فرهنگ سازی و آموزش در سه شاخص مهارت نیروی انسانی، فرهنگ و آموزش، آسیب شناسی شده است. نمونۀ پژوهش شامل 170 نفر از مدیران، سرپرستان و کارشناسان هشت حوزه معاونت شهرداری کلانشهر اصفهان بود که اطلاعات مورد نیاز از طریق ارسال پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 0/966 با در نظر گرفتن روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون مقایسه میانگین زوجی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب همسویی راهبردی از نظر مدیران، سرپرستان و کارشناسان شهرداری کلانشهر اصفهان در چهار بعد همسویی راهبردی، شکاف وجود دارد، به طوری که شاخص-های نظارت و اعمال سطح اختیار از بعد اول، سیستم های کاربردی از بعد دوم، معماری فناوری اطلاعات از بعد سوم و آموزش از بعد چهارم، بیشترین شکاف همسویی راهبردی را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Alignment Gap Diagnosis between Information Technology Strategies and the Organizational Strategies in Esfahan Municipality

نویسندگان [English]

  • Ali Attafar 1
  • Nematallah Akbari 2
  • Olfat Ganji 3
چکیده [English]

The current paper is trying to study the pathology of strategic alignment gap between Information Technology strategies and the organizational strategies in the following four areas: 1) Management and leadership through three indices of Governance, partnership and communications management, 2) Applied systems and electronic services using business architecture and applied systems, 3) Technical infrastructure via Information Technology architecture and information systems, 4) Human resources, culture and training through skilled manpower, culture and training. Our sample is composed of 170 managers, supervisors and experts in the 8 different deputies of Esfahan municipality. The required data is gathered through a questionnaire with 0.996 Chronbach’s alpha coefficient and considering stratified random sampling method. We have used paired comparison test of the average for our analysis. Our results show that according to managers, supervisors and experts points of view in Esfahan municipality there is an alignment gap in all four mentioned areas, in a way that governance from the first area, applied systems from the second, IT architecture from the third and training from the forth area had the largest alignment gap between all indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • IT strategies
  • Business strategies
  • Strategic alignment
1. اخوان، پیمان (1383). "استقرار استراتژی کسب و کار توسط تکنولوژی اطلاعات". فصلنامه مدیریت فردا. سال دوم، شماره 7 و 8.
2. اعرابی، سیدمحمد و حقیقت ثابت، حسین (1387). "الگوی عقلانی هماهنگی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات". سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک.
3. توربان، ایفرییم (1386)، "فن آوری اطلاعات در خدمت مدیریت"، (مترجم: پیام مکوندی). چاپ اول. تهران: ابرون.
4. ثاقب تهرانی، مهدی و تدین، شبنم (1380). "مدیریت فن آوری اطلاعات". چاپ اول. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
5. صدوقی، فرحناز؛ ملکی، محمدرضا و احمدی، محمدصادق (1389). "همراستایی راهبردی، ضرورتی بنیادین در برنامه ریزی استراتژیک سیستم اطلاعات سلامت". مدیریت سلامت. سال13، شماره 39، صص 46-35.
6. علی پور پیچانی، افشین و اکبری، محسن (1385). "سنجش همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب و کار سازمان". فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. شماره 41، صص 180-151.
7. کاظمی، رضا، (1389)، "ارزیابی عوامل مؤثر بر همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و سازمان"، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
8. مانیان، امیر؛ صارمی، محمود و عرب سرخی، ابوذر (1387). "ارائه مدلی مفهومی جهت سنجش آمادگی سازمان برای همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار (بررسی موردی مرکز تحقیقات مخابرات ایران)". نشریه مدیریت فناوری اطلاعات. دوره 1، شماره 1، صص 104-83.
9. Al majali, D. & Md Dahlin, Z. (2010). “Diagnosing The Gap In IT-Business Strategic Alignment: A Qualitative Analysis Among Public Shareholding Firms In Jordan”. International Journal of Electronic Business Management. Vol. 8, No. 4, PP. 263-271.
10. Asante, K. (2010). “Information Technology Strategic Alignment: A Correlational Study Between The Impact Of IT Governance Structures and IT Strategic Alignment”. Capella University. Degree of PHD.
11. Avison, D.; Jones, J.; Powell, P. & Wilson, D (2004). “Using and Validating the Strategic Alignment Model”. Journal of Strategic Information Systems. Vol. 13, PP. 223-246.
12. Basselleir, G. (2004). “Business Competence of Information Technology Professionals: Conceptual Development and Influence on IT- Business Partnerships ”. MIS Quarterly. Vol. 28, No 4, PP. 673-694.
13. Burn, J.M. (1993). “Information Systems Strategies and the Management of Change: A Strategic Alignment Model”. Journal of Information Technology. Vol. 8, No. 4, PP. 205-216.
14. Chan, YE.; Huff, S.; Barcley, D.W. & Copeland, D.G. (1997). “Business Strategic Orientation, Information System Strategic Information Orientation, and Strategic Alignment”. Information System Research. Vol. 8, No. 2, PP. 125-150.
15. Chen, leida. (2010). “Business-IT Alignment Maturity of Companies in China”. Information & Management. Vol. 47, PP. 9-16.
16. Cumps, B.; Martens, D.; Backer, M. ; Haesen, R.; Viaene, S.; Dedene, G.; Baesens, B. & Snoeck, M. (2009). “Inferring Comprehensible Business/ ICT Alignment Rules”. Information & Management. Vol. 46, PP. 116-124.
17. Henderson, J.C. & Venkatraman, N. (1999). “Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organizations”. IBM Systems Journal. Vol. 38, No. 2 & 3, PP. 472-484.
18. Jorfi, S.; MD Nor, KH. & Lotfi, N. (2011). “Assessing the Impact of IT Connectivity and IT Capability on IT-Business Strategic Alignment: An Empirical Study”. Computer and Information Science. Vol. 4, No. 3, PP. 76-87.
19. Kearns, G.S. & Sabherwal, R. (2007). “Strategic Alignment Between Business and Information Technology: A Knowledge-based View of Behaviors, Outcome and Consequences”. Journal of Management Information System. Vol. 23, No. 3, PP. 129-162.
20. Luftman, J.N. (2000). “Assessing Business/IT Alignment Maturity”. Communication of the Association for Information System. Vol. 4, No. 14, PP. 1-51.
21. Luftman, J.N. (2003). “Assessing IT/Business Alignment”. Information Systems Management. Vol. 20, No. 4, PP. 9-15.
22. Luftman, J.N. (2005). “Key Issues for IT Executives 2004”. MIS Quarterly Executive. Vol. 4, No. 2, PP. 269-285.
23. Luftman, J.N.; Kempaiah, R. & Nash, E. (2005). “Key issues for IT executives”. MIS Quarterly Executive. Vol. 5, No. 2, PP. 81-101.
24. Luftman, J.N.; Papp, R. & Brier, T. (1999). “Enablers and inhibitors of business-IT alignment”. Communications of the Association for Information Systems. Vol. 1, No. 11, PP. 1-33.
25. Nash, E.M. (2006). “Assessing IT As Driver Or Enabler Of Transformation In The Pharmaceutical Industry Employing The Strategic Alignment Maturity Model”. Stevens Institute Of Technology. Degree of PHD.
26. Nickels, David W. (2005). “The Relationship Between IT-Business Alignment and Organizational Culture: An Exploratory Study”. The University of Memphis. Degree of PHD.
27. Reich, BH. & Benbasat, I. (2000). “Factors that Influence the Social Dimension of Alignment between Business and Information Technology Objectives”. MIS Quarterly. Vol. 24,No. 1, PP. 81-113.
28. Reich, BH. & Benbasat, I. (1996). “Measuring the Linkage between Business and Information Technology Objectives”. MIS Quarterly. Vol. 20,No. 1, PP. 55-81.
29. Sledgianowski, D .& Luftman, J. (2005). “IT-Business Strategic Alignment Maturity: A case study”. Journal of Cases on Information Technology. Vol. 7, No. 2, PP. 102-120.
30. Sledgianowski, D. , Luftman, J. & Reilly, R. (2006). “Development and Validation of Instrument to Measure Maturity of IT Business Strategic Alignment Mechanisms”. Information Resources Management Journal. Vol. 19, No. 3, PP. 18-33.
31. Smaczny, T (2001). “Is an alignment between business and information technology the appropriate paradigm to manage IT in today’s organizations”. Management Decision. Vol. 39, No. 10, PP. 797- 802.
32. Tallon, Paul P. (2000). “A Process-Oriented Assessment of the Alignment of Informaion Systems and Business Strategy: Implication for IT Business Value”. University of California, Irvine. Degree of PHD.
33. Ward, J. & Peppard, J. (2007). “Strategic Planning for Information Systems” .3rd Edition. John Wiley & Sons, Incorporated.