کارایی قابلیت‌های پویا در پویایی فنی و بازاری محیط

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 استادیار،‌دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

4 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی،‌تهران

چکیده

     مسئله‌­ای که تحقیق حاضر با آن مواجه است این است که چه بافت و محیطی برای قابلیت‌های پویا مفید و مناسب است. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات قابلیت‌های پویای مشابه در پویایی‌های فنی و بازاری محیط است. از این­رو عملکرد شرکت به عنوان پیامد قابلیت‌های پویا در نظرگرفته شده و نقش تعدیل‌گری پویایی محیطی آن مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های تولیدی فعال در بورس اوارق بهادار تهران می‌باشند. داده‌های عملکرد از ترازنامه مالی شرکت‌ها و داده بقیه متغیرها از پرسشنامه روا و پایا (آلفای کرونباخ 93%) استخراج گردید. مدل در قالب دو فرضیه تأثیر قابلیت‌های پویا بر عملکرد همچنین نقش تعدیلگری پویایی محیطی در رابطه قابلیت‌های پویا و عملکرد تحلیل شد. نتایج نشان می‌دهد که پویایی محیطی اثر تعدیلگری مثبتی در رابطه قابلیت‌های پویا و عملکرد شرکت دارد. همچنین رابطه قابلیت‌های پویا و عملکرد در محیط‌های ایستا معنادار نبوده اما در محیط‌های پویا و نسبتاً پویا این رابطه معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

س

نویسندگان [English]

  • Maryam Nekooeezadeh 1
  • Seyyed Mahmoud Hosseini 2
  • Manijeh Gahrache 3
  • Abbasalli Hajikarimi 4
1 PhD student, Shahid Beheshti University
2 Assistant professor, Shahid Beheshti University
3 Assistant professor, Shahid Beheshti University
4 Assistant professor, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

س

کلیدواژه‌ها [English]

  • س
 
1. خداداد حسینی، سیدحمید، فتحی، سعید و الهی، شعبان (1385). طراحی الگوی تأثیر فناوری اطلاعات بر سنجه‌های عملکرد مالی با رویکرد فرا تحلیل، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،13(46)،61-83.
2. رضاییان، علی (1369). مکانیزم تداوم حیات سازمان‌ها در پویایی محیط، دانش مدیریت، 8، صص 5-18.
3. حمیدی زاده، محمدرضا (1392). پویایی‌های سیستم. چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
4. Ambrosini, V., Bowman, C., & Collier, N. (2009). Dynamic capabilities: an exploration of how firms renew their resource base. British Journal of Management, 20, S9-S24.
5. Barreto, I. (2011). Dynamic capabilities: a review of past research and an agenda for the future, Journal of Management, 36(1), 256-280.
6. Cavusgil, E., Seggie, S. H., & Talay, M. B. (2007). Dynamic capabilities view: Foundations and research agenda. The Journal of Marketing Theory and Practice, 15(2), 159-166.
7. Dess, G. G., & Beard, D. W. (1984). Dimensions of organizational task environments. Administrative Science Quarterly, 52-73.
8. Di Stefano, G., Peteraf, M., & Verona, G. (2010). Dynamic capabilities deconstructed: a bibliographic investigation into the origins, development, and future directions of the research domain. Industrial and Corporate Change, 19(4), 1187-1204.
9. Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: what are they? Strategic Management Journal, No.21,1105-1121.
10. Helfat, C., & Peteraf, M. (2009). Understanding dynamic capabilities: progress along a developmental path. Strategic organization, 7(1), 91.
11. Hooley, G., Fahy, J., Cox, T., Beracs, J., Fonfara, K., & Snoj, B. (1999). Marketing capabilities and firm performance: a hierarchical model. Journal of market-focused management, 4(3), 259-278.
12. Li, D. Y., & Liu, J. (2012). Dynamic capabilities, environmental dynamism, and competitive advantage: Evidence from China. Journal of Business Research. available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.08.007
13. MacInerney-May, K. (2012). The Value of Dynamic Capabilities for Strategic Management (Doctoral dissertation, Universität zu Köln).
14. McKnight, B. A. (2012). Developing Dynamic Capabilities in Environments of Persistent Disturbances. (Doctoral dissertation, the University of Western Ontario).
15. Menon, A. G., & Mohanty, B. (2008, December). Towards a theory of" dynamic capability" for firms. In 6th AIMS International Conference on Management, New Delhi, India.
16. Pavlou, P. A., & El Sawy, O. A. (2011). Understanding the elusive black box of dynamic capabilities. Decision Sciences, 42(1), 239-273.
17. Priem, R. L., Rasheed, A. M., & Kotulic, A. G. (1995). Rationality in strategic decision processes, environmental dynamism and firm performance. Journal of Management, 21(5), 913-929.
18. Protogerou, A., Caloghirou, Y., & Lioukas, S. (2008). Dynamic capabilities and their indirect impact on firm performance (No. 08-11). DRUID, Copenhagen Business School, Department of Industrial Economics and Strategy/Aalborg University, Department of Business Studies.
19. Richter, A., & Riesenkampff, E. (2012).Revisiting The Role of the Environment in the Capabilities–Performance Relationship: A Meta-Analysis.
20. Sharfman, M. P., & Dean Jr, J. W. (1991). Conceptualizing and measuring the organizational environment: A multidimensional approach. Journal of Management, 17(4), 681-700.
21. Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic management journal, 28(13), 1319-1350.
22. Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities And Strategic Management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-533.
23. Wang, C. L., & Ahmed, P. K. (2007). Dynamic capabilities: A review and research agenda. International Journal of Management Reviews, 9(1), 31-51.
24. Wolfe, J., & Sauaia, A. C. A. (2003). The Tobin q as a company performance indicator. Developments in Business Simulation & Experiential Learning, 30, 155-159.
25. Zahra, S. A., Sapienza, H. J., & Davidsson, P. (2006). Entrepreneurship and dynamic capabilities: a review, model and research agenda. Journal of Management studies, 43(4), 917-955.
26. Zaidi, M. F. A., & Othman, S. N. (2012).Understanding the Concept of Dynamic Capabilities by Dismantling Teece, Pisano, and Shuen (1997)’s Definition. International Journal of academic research in business and social sciences, 2(8).