دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تابستان 1399 

مستخرج از رساله

2. شناسایی مفهوم، علل و پیامدهای فرهنگ نیروی فروش

صفحه 1-18

سیدرضا سیدجوادین؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ عباسعلی رستگار؛ مجتبی بهرامی


علمی-

3. تحلیل راهبردی حوزه‌ی فناوری‌های عصبی در کشور

صفحه 19-35

علی ترابی؛ حنیف کازرونی؛ حسین حسن پور


4. ارائه چارچوب استراتژی گسترش بازار داخلی صنعت کفش

صفحه 37-58

حمید ذوالقدر؛ داریوش طهماسبی؛ علی ذوالقدر


مستخرج از رساله

11. تبیین الگوی راهبردی برند سازی شهری در صنعت گردشگری

صفحه 171-188

رومینا ربانی؛ سید مهدی جلالی؛ حسن مهرمنش


13. الگوی خط مشی سازمانی عملکرد کارکنان مبتنی برعدالت

صفحه 1-20

مهدی مصلحی؛ سنجر سلاجقه؛ مسعود پور کیانی