الگوی خط مشی سازمانی عملکرد کارکنان مبتنی برعدالت

نوع مقاله: علمی-

نویسندگان

1 مربی/پیام نور

2 دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان.

3 استادیار،مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان،ایران

چکیده

خط مشی بر آنچه دولت در عمل به طور واقعی انجام می دهد نه آنچه صرفاً پیشنهاد داده یا قصد انجام آن را دارد، متمرکز است و خط مشی را از یک تصمیم که صرفاً نوعی گزینه ویژه میان سایر گزینه هاست مجزا می سازد. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی خط مش های سازمانی عملکرد کارکنان مبتنی بر عدالت سازمانی در دانشگاه پیام نور انجام گرفته است. بر این اساس ضمن مرور ادبیات نظری، متغیرهای مربوط و مقیاس آنها، چهارچوب کلی مطالعه شکل گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی ـ همبستگی است. مشارکت‌کنندگان این تحقیق شامل دو بخش می‌باشد. در بخش اول یعنی روش گرندد تئوری (مصاحبه با خبرگان)، تعداد 15 نفر از متخصصان رشته خط مشی گذاری و مدیریت به عنوان اعضای پانل حضور داشتند که این افراد از طریق روش نمونه‌گیری کیفی همگن به عنوان اعضای گروه پانل انتخاب شدند. در بخش دوم پژوهش به منظور طراحی مدل ساختاری- تفسیری از 15 نفر خبرگان به منظور پاسخ به پرسشنامه طراحی شده استفاده می‌گردد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گر

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

discussions on goverment

نویسندگان [English]

  • mahdi moslehi 1
  • Sanjar Salajegheh 2
  • masuod pourkiiani 3
2 Islamic Azad University, Kerman
3 azad uaniver sity
چکیده [English]

English The policy focuses on what the government is actually doing rather than merely proposing or intending to do, and separates the policy from a decision that is merely a special option among other options. The purpose of this study was to present a model of organizational policies for staff performance based on organizational justice at Payame Noor University. Accordingly, while reviewing the theoretical literature, the relevant variables and their scale, The general framework of the study was formed. This research is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in nature. The participants of this study consisted of two parts. In the first part of the Grounded Theory (Interview with Experts), 15 policy and management experts as members The panel members were selected as members of the panel group through a homogeneous qualitative sampling method. In the second part of the research, 15 experts are employed to design the structural-interpretive model to answer the designed questionnaire. A researcher-made questionnaire was used for data collection. The results show that the themes of the research are 6 main variables of the research including: gender justice seeking, supportive view, empowering attitude, confidence building, ethical ethics and social commitment. After the themes were identified, the categories of analysis were defined. The way each theme encompasses categories. Thus, 23 main categories are defined in this study.
کلیدواژه‌ها / English Policy, Organizational Policy, Employee Performance, Organizational Justice,
تاریخ ارسال

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy
  • Organizational Policy
  • employee performance
  • Organizational Justice