طراحی راهبردی مدل مدیریت مشارکتی شهر

نوع مقاله: علمی-

نویسنده

مدیرگروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان

چکیده

چکیده
مساله و هدف: روند نارضایتی شهروندان از مدیریت خدمات شهری بالا، مشارکت شهروندان اندک و تئوری یا مدل متناسب با دیدگاه های شهروندان ذینفع برای آن ارائه نشده است. هدف این پژوهش داده بنیاد، استخراج مؤلفه ‌ها و ارائه یک مدل مدیریت مشارکتی خدمات شهری با رویکرد راهبردی توسعه اجتماعی محله ای PLSD است.
روش شناسی: در این پژوهش کیفی داده بنیاد (گراندد تئوری) اعضای جامعه هدف با دو تکنیک نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری مبتنی بر معیار انتخاب شدند. تعداد اعضای جامعه براساس تکنیک اشباع مشخص شد لیکن بنا به نظر سفارش دهنده طرح پژوهشی تا یکصد نفر افزایش یافت. جامعه هدف سه گروه بودند: سه گروه از شهروندان- هیأت علمی دانشگاه‌ها، ارباب رجوع، کارشناسان و مدیران ذیربط خدمات شهری در شهرداری. هر سه نوع اعتبار توصیفی، تفسیری و تئوریک و قابلیت اعتماد پژوهش احرازگردید. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه ساخت‌یافته حاوی 11پرسش بازپاسخ بود که طی سه ماه به صورت حضوری توسط اعضای تیم پژوهش انجام شد.
نتایج : تعدادیکصد وشصت مضمون، استخراج و به سیزده مضمون اصلی تجمیع و تقلیل داده شدند. از تحلیل آنها تعداد هفت یافته به دست امد که مبنای طراحی دو مدل مدیریت مشارکتی خدمات شهری تعیین - تحلیل شدند. دو مدل مکمل ، اولی «گروه شهروندی- محور» و دومی براساس رویکرد راهبردی محله - محور PLSD طراحی و ارائه شد.
واژه‌های کلیدی: مدیریت مشارکتی خدمات شهری، رویکرد PLSD، تکنیک PCM، مدل سازی .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing The Model of Participatory Managing of City based on P.L.S.D Strategic Approach

نویسنده [English]

  • Mostafa jafari
University of zanjan, Faculty of Human Science, Departemnt of Management & accounting
چکیده [English]

Abstract
Problem and Objective: The trend of dissatisfaction of citizens about C.S.M (City Service Managing) is increasing, but participating of citizens in low and there is not a functional Theory of model for it. The objective of this survey is exploring the components and providing a model for C.S.M based on PLSD strategic approach.
Methodology: in this grounded theory the members of target community was selected through two techniques: targeted sampling and criteria-based sampling. The number of sample society members is determined via saturation technique. The members were three groups: faculty members, municipality clients, municipality administrators. The data has been collected via interview. The descriptive, theory and interpretative validities and trust ability has been confirmed.
Results: the 160 themes have been extracted and then Reduced and aggregated to 13 mail themes. These main Themes have been analyzed and lead to seven results. Based on these results two models - based on local community and citizen's group- have been provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • key words: Participatory Managing of City Service (P.M.C.S)
  • P.L.S.D Approach
  • PCM Technique
  • model designing