رویکرد راهبردی به خدمت دانش آموختگان مشمول برتر مقیم در خارج از کشور با نگاهی به افق ۱۴۰۴

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 پست پیشین: پژوهشگر/هیئت علمی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 ستادکل

چکیده

در دوران کنونی ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی، رشد پایدار را می توان به عنوان یکی از امور زیربنایی در کشور در نظر داشت. اینکه بتوان کلیت امور کشور را در مسیر توسعه یافتگی جهت دهی نمود. این مطالعه به بررسی این مطلب می پردازد که چگونه می توان خدمت سربازیِ دانش آموختگانِ برترِ مقیم در خارج از کشور را در راستای توسعه ی کشور جهت دهی و از این خدمت به نحوی احسن استفاده نمود. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن سرمایه ی فکری کشور به عنوان نقطه بهبود و در نظر گرفتن سیستم آموزش عالی کشور به عنوان محل بهبود سرمایه فکری کشور، به ارائه ی راهکاری استراتژیک در رابطه با مسیردهی خدمت سربازی می پردازد. در این راستا این تحقیق طرحی اجرایی را معرفی نموده و با استفاده از روشی کیفی و دریافت نظر مسئولین طرح را بهبود داده و مدل اجرایی نهایی شده را ارائه می نماید. عواملی مانند تبعیض، تعاملات سازنده و نحوه ی اجرا مورد بررسی بیشتر قرار گرفته است. پژوهش ارائه شده به عنوان مدلی تخصصی در حوزه ی مدیریت استراتژیک به بحث در مورد سربازی می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Strategic Approach to the Military Service of Iranian Elite Graduates in Foreign Countries

نویسندگان [English]

  • Ali Kazeminia 1
  • Gholamreza Rahimipoor 2
1 Tehran university
2 Setad Kol
چکیده [English]

Sustained growth can be considered as one of the fundamental issues, in the current era, 40 years after the Islamic revolution. That, to be able to direct the country’s overall affairs for development. This study addresses how the military service of Iranian elite graduates in foreign countries can be directed toward the country’s development. Considering the country’s intellectual capital as the point of improvement as well as the country’s higher education system as the place of improvement, this study provides a strategic approach in directing the military service of the stated group. For this aim, the study provided an implementation plan and by using a qualitative methodology by requesting experts’ participation, a final plan is presented. Factors such as discrimination, constructive relations, and the way of implementation are further investigated. This study discusses military service as a special model in the area of strategic management and looks at its different aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Approach
  • soldiers
  • Iranian elite graduates
  • resident of foreign countries