تاثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوری استراتژیک با توجه به نقش تعدیل‌گری رقابت‎پذیری و انعطاف‌پذیری استراتژیک

نوع مقاله: علمی-

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 دانشجو/دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

با گسترش پارادیم نوآوری باز به عنوان پارادایم غالب در مدیریت نوآوری، اهمیت ظرفیت جذب دانش بیش از پیش آشکار گشته است. هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل تاثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوری استراتژیک است، ضمن این‌که این پژوهش بررسی می‌کند که رقابت‎پذیری و انعطاف‌پذیری استراتژیک چه نقشی در تقویت یا تضعیف این رابطه ایفا می‌کنند. روش تحقیق پژوهش، کمی و به صورت پیمایش است که با ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان ایرانی شرکت‌کننده در هفتمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری (INOTEX) در تابستان 1397 است که عمدتا نوپا بوده‌ و شامل 240 شرکت می‌باشند که بر اساس فرمول کوکران 144 شرکت به صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. پس از بررسی روایی و پایایی داده‌های گردآوری شده، به کمک نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس و از طریق ماتریس همبستگی، آزمون معادلات ساختاری و آزمون برازش مدل مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت، مشخص شد که ظرفیت جذب دانش بر نوآوری استراتژیک موثر است. همچنین رقابت‌پذیری و انعطاف‌پذیری استراتژیک در رابطه بین ظرفیت جذب دانش و نوآوری استراتژیک، نقش تعدیل‌گری ایفا می‌کند و شدت رابطه را افزایش می‌دهند. با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان دریافت که در دنیای رقابتی امروز، سازمان‌هایی که توانایی برنامه‌ریزی با رویکرد رقابتی داشته و به انعطاف‌پذیری استراتژیک در ایجاد انطباق با شرایط در زمان‌های مختلف توجه می‌نمایند، بهتر می‌توانند در مسیر نوآوری گام بردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Knowledge Capacity on Strategic Innovation, Considering the Moderating Role of Competitiveness and Strategic Flexibility (Case Study of INOTEX Companies)

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Tayebi Abolhasani 1
  • mohammadreza daneshvar deylami 2
  • shirin Asadi Khanghah 3
1 PhD. Student of Business Management, Allameh Tabataba'i University of Tehran
2 PhD. Student of Business Management, Allameh Tabataba'i University of Tehran
3 Master of Public Management, College of Farabi, University of Tehran
چکیده [English]

With the expansion of the open innovation paradigm as the dominant paradigm in innovation management, the importance of knowledge absorption capacity has become more and more evident. The main purpose of the present research is to analyze the effect of knowledge absorption capacity on strategic innovation, while this study examines the role that competitiveness and strategic flexibility play in enhancing or weakening this relationship. The research method is quantitative and surveys based on a questionnaire. The statistical population of the research is small and medium enterprises of Iranian students who participated in the 7th International Exhibition of Innovation and Technology (INOTEX) in the summer of 2018, which is mostly up-to-date and includes 240 companies, which were selected randomly by 144 companies based on Cochran's formula. After assessing the validity and reliability of the collected data, using the Smart PLS software, the correlation matrix, structural equation test and fit model test were analyzed. Finally, it was found that knowledge absorption capacity is effective in strategic innovation. Also, strategic competitiveness and flexibility in the relationship between knowledge absorption capacity and strategic innovation play a moderating role. According to the results obtained, it can be seen that in the competitive world of today, organizations that have the ability to plan with a competitive approach and have strategic flexibility In creating adaptation to conditions at different times, they can better take the path of innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • absorptive capacity
  • Strategic Innovation
  • eenvironmental competitiveness
  • Strategic Flexibility