دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، بهار 1399 

مستخرج از رساله

5. مدل‌سازی اثربخشی راهبردهای سرمایه‌گذاری در روابط مشتری در صنعت بانکداری با تاکید بر رابطه‌گرایی مشتری

صفحه 1-20

صمد عالی؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ وحید رضا میرابی؛ شهرام زارع


مستخرج از پایان نامه

8. شناسایی و دسته‌بندی چالشهای حرکت استراتژیک محصول محوری به خدمات محوری در شرکت‌های تولیدکننده

صفحه 1-20

خدیجه مفاخری؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ علی بدیع زاده