بررسی عوامل مؤثر بر خلاقیت سازمانی از دیدگاه دانشگاهیان

نوع مقاله: علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشگاه پیام نور، استان سمنان، ایران

چکیده

هدف: از آنجا که افزایش خلاقیت سازمانی زمینه ساز ارتقای کمیت و کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از اتلاف منابع، کاهش بوروکراسی، افزایش رقابت، افزایش کارایی و بهره‌وری، ایجاد انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان است، این مطالعه با هدف تعیین و شناسایی عوامل موثر بر خلاقیت سازمانی‌ از دیدگاه دانشگاهیان دانشگاه تهران صورت پذیرفته است. روش: پژوهش پیش رو، توصیفی از نوع همبستگی (ماتریس کواریانس- واریانس در معادلات ساختاری) بوده که داده ها با ابزار کمی پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل کلیه استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دو دانشکده‌های مدیریت و روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به تعداد 898 نفر می باشند، که تعداد نمونه بر اساس تعداد سوالات پرسشنامه (30 سوال) 300 نفر تخمین زده شد و در نهایت یافته ها بر اساس 287 نفر محاسبه گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده است که برای تعیین پایایی ضریب آلفای کرونباخ 8/0 محاسبه‌شده و روایی محتوایی سوالات پرسشنامه نفر 5 نفر از خبرگان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفت . برازش مدل به کمک نرم افزار Smart PLS از طریق آزمون معادلات ساختاری مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: یافته ها حاکی از آن بود که مدل مفهومی دربردارنده چهار بعد اصلی خلاقیت سازمانی، عوامل فردی، گروهی و سازمانی است. نتایج: نتایج نشان داد عوامل فردی، سازمانی و گروهی به ‌طور مستقیم بر خلاقیت سازمانی تأثیر می‌گذارند که در نهایت مدل پژوهش مورد تأیید واقع شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effective Quality on Organizational Creativity from the Academic Perspective

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ordoo 1
  • Elaheh Arabzadeh 2
1 Department of Educational Management and Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Iran
2 Payame Noor University, Semnan Province, Iran
چکیده [English]

Purpose: Since increasing organizational creativity leads to improving the quantity and quality of services, reducing costs, preventing waste of resources, reducing bureaucracy, increasing competition, increasing efficiency and productivity, providing motivation and job satisfaction among employees, this study aimed to determine and Identifying the factors affecting organizational creativity has been done from the viewpoint of University od Tehran academics. Method: This is a descriptive correlational study (covariance-variance matrix in structural equations). The population of the study consisted of 898 faculty members and postgraduate students of the two faculties of management as well as Psychology and Educational Sciences of University of Tehran. The sample size was estimated to be 300 based on the number of questionnaire questions (30 questions) and finally the findings were calculated based on 287 individuals. Data gathering tool was a researcher-made questionnaire which was used to determine the reliability of Cronbach's alpha coefficient of 0.8 and the content validity of the questionnaire was approved by 5 experts and faculty members of Tehran University. Model fit was analyzed using Smart PLS software by structural equation test. Findings: The findings indicated that the conceptual model included four main dimensions of organizational creativity, individual, group and organizational factors. results: The results showed that individual, organizational and group factors directly affect organizational creativity, which finally confirmed the research model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational creativity
  • Organizational Innovation
  • human resources