بررسی نقش میانجی تمرکز بر استراتژی در تاثیر بلوغ سازمانی بر عملکرد سازمانی

نوع مقاله: علمی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، گیلان، ایران

3 تهران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش میانجی تمرکز بر استراتژی در تاثیر بلوغ سازمانی بر عملکرد سازمانی اداره امور مالیاتی استان البرز انجام شد. تحقیق حاضر از نظر ماهیت تحقیق کمی، بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی، براساس زمان گردآوری داده ها، مقعطی و از نظر نحوه گردآوری داده ها پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان و مدیران سازمان امور مالیاتی استان البرز در سال 1398 به تعداد 250 نفر بود که 150 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین جامعه مذکور انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های بلوغ سازمان قوچانی و قوچانی (1391)، تمرکز استراتژی دیویس و همکاران (2008) و عملکرد سازمانی گیبسون و همکاران (2011) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ برای بلوغ سازمان (763/0)، تمرکز استراتژی (903/0) و عملکرد سازمانی (915/0) محاسبه شد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روایی ظاهری و تحلیل عاملی تاییدی درحد مناسبی گزارش شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از دو نرم افزار SPSS19 و Lisrel انجام شد. براساس یافته ها، تاثیر بلوغ سازمان بر تمرکز بر استراتژی (داخی و خارجی) و عملکرد سازمان تایید شد. همچنین تاثیر استراتژی داخلی و خارجی بر عملکرد سازمان نیز بدست آمد. در نهایت نقش میانجی تمرکز بر استراتژی در تاثیر بلوغ سازمان بر عملکرد سازمان نیز تایید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

evaluation the mediated role of strategic focus in the effect of maturity on business performance in taxation affairs organization in Alborz province

نویسندگان [English]

  • roozbeh habibi 2
  • sogand saberi 3
2 Assistant Prof., Faculty of business management, payam noor University, Guilan, Iran
3 تهران
چکیده [English]

Younger and older organizations approach strategic orientation differently. Older organizations focus on special kind of strategies. The purpose of this research is evaluation the mediated role of strategic focus in the effect of maturity on business performance in taxation affairs organization in Alborz province. The population of study was managers and employees of taxation affairs organization in Alborz province, 250. The sample number attained 150 which selected through random sampling way. The research method of this study was descriptive survey and correlation. For gathering data, questionnaire was used. For analyzing data, descriptive and inferential statistics were applied using SPSS and Lisrel soft wares. Validating of the questionnaire, experts’ comments and confirmatory analysis, was applied. Alpha also was used for reliability which showed good reliability (0.875). Based on the result, it was confirmed positive effect of maturity on strategic focus (internal and external) and business performance. It also was attained the effect of external and internal strategy on business performance. Al last, mediated role of strategic focus in effect of maturity on business performance was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maturity
  • strategic focus
  • Business performance
  • internal strategy