توسعه ساختار و فرایندها در مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی مهارت و شایستگی‌ها در نظام آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت

2 استاد دانشگاه علم و صنعت

3 تهران. م رسالت. خ هنگام . دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشکده مهندسی پیشرفت. 426 . دکتر حسین علی احمدی جشفقانی

چکیده

چکیده
در حال حاضر برنامه های یادگیری با هدف تدارک فرصت های تربیتی متنوع و جامع برای دانش آموزان، جهت کسب شایستگی های لازم در جهت درک و اصلاح موقعیت براساس نظام معیار اسلامی، مورد توجه جدی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف توسعه ساختار و فرایندها در مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی مهارت و شایستگی ها در نظام آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی کشور با توجه به مدل یادگیری کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه برای آینده صورت گرفته است. روش این پژوهش از نوع نظریه‌پردازی رویش نظریه ها است و جامعۀ آماری آن شامل ذینفعان آموزش فنی و حرفه ای، مربیان و هنر آموزان، مدیران و صاحبان صنایع می باشد. با توجه به مبانی نظری و مطالعات جهانی، مصاحبه ها، منابع و اسناد داخلی و بین المللی در بخش آموزش فنی و حرفه ای در نظام آموزشی کشورها به طور جداگانه بررسی و با استفاده از نرم افزار اطلس کد گذاری شده و گزاره ها و مقولات اصلی مشخص شدند و روایی ابزار سنجش داده‌ها و محاسبه پایایی مصاحبه ها از روش توافق درون موضوعی دو ارزیاب، از اساتید حوزه آموزش و پرورش استفاده و در انتها مدل جامع پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing structures and processes in strategic management and planning of competencies in System of technical, professional and vocational education use of Grounded theory (GT)

نویسندگان [English]

  • sorur sefidgar 1
  • Alireza Aliahmadi 2
  • Hosein Aliahmadi Jeshfaghani 3
2 Faculty of Industrial Engineering , Iran University of Science and Technology
3 عضو هیئت علمی گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده [English]

The purpose of this study was to develop the structure and processes in the management and strategic planning of skills and competencies in the technical, professional and skill education system of the country according to the learning model of the OECD member countries for the future. The method of this research is Grounded theory . Its statistical population includes technical and vocational education stakeholders, educators and art students, managers and industry owners. Considering the theoretical foundations and global studies, interviews, sources and domestic and international documents in the field of technical and vocational education in the education system of the countries are separately reviewed and coded using software and key propositions and categories determined. The validity of the instrument for measuring information and calculating the reliability of the interviews was assessed using two-way inter-subject agreement method.Finally a comprehensive model was proposed.Based on the main categories extracted from the sources and interviews suggested strategies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Skills and Competencies
  • Future Education System
  • Management Development and Strategic Planning
  • Theory Development Method
  • Educational Design