تحلیل راهبردی حوزه‌ی فناوری‌های عصبی در کشور

نوع مقاله: علمی-

نویسندگان

1 پژوهشکده آماد و فناوریهای دفاعی و پدافند غیرعامل، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات‌ راهبردی، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، پژوهشکده آماد، گروه فناوری دفاعی، میز علوم و فناوری‌های شناختی

3 میز علوم و فناوری های شناختی، پژوهشکده آماد، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

حوزه‌ی علوم مغزی به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت انسان و نیز کاربردهای فناورانه متنوع آن، از اهمیت فراوانی برخوردار است. فناوری‌های عصبی دارای دورنمای بسیار روشنی هستند و به همین دلیل، کشورهای توسعه یافته با اختصاص بودجه‌های قابل توجه در این زمینه پیش‌رو می‌باشند. به علت نوظهور بودن این فناوری‌ها، تا کنون تحلیل راهبردی مناسبی برای این حوزه در کشور ارائه نشده است. هدف این پژوهش تعیین سطوح آمادگی فناوری و شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای متناسب با وضعیت کشور در حوزه‌ی فناوری‌‌های عصبی است. برای نیل به این هدف، از توزیع پرسش‌نامه بین جامعه‌‌ی آماری شامل 40 خبره‌ی حوزه‌ی فناوری‌های عصبی استفاده شده است. در قسمت تحلیل داده‌ها با استفاده از روش ماتریس SWOT وزن‌دهی به عوامل خارجی و داخلی صورت گرفته و جایگاه راهبردی کشور مشخص می‌گردد. سپس مقایسه زوجی بین راهبردهای مربوطه انجام می‌شود و در انتها، ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمی راهبردهای منتخب را بر اساس جذابیت، اولویت‌بندی می‌نماید.
با توجه به نتایج بدست آمده، کشورمان در زیرشاخه‌ی واسط مغز به رایانه دارای بیش‌ترین سطح آمادگی فناوری(سطح 6) و در زیر شاخه‌ی واسط مغز به مغز دارای کمترین سطح آمادگی فناوری (سطح1) می‌باشد. همچنین تحلیل راهبردی عوامل داخلی و خارجی حکایت از آن دارد که ایران در حوزه‌ی فناوری‌های عصبی در جایگاه راهبردی محافظه‌کارانه(ضعف-فرصت) قرار گرفته است. 10 راهبرد مرتبط با این جایگاه به صورت مقایسه زوجی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و پس از آن 5 راهبرد منتخب در این مرحله، با استفاده از ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمی اولویت‌بندی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic analysis of neurotechnologies in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Toraby 1
  • Hanif Kazerooni 2
  • Hossein Hassanpoor 3
1 Supreme National Defense University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, National Defense and Strategic Research University
3 Assistant Professor,Supreme National Defense University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The field of neurotechnology has a bright future ahead of it due to its direct impact on human health and the various technological applications. Consequently, this field is of great importance to many developed countries. As far as we know, since most of the neurotechnologies are emerging technologies, there is no proper strategic analysis for this field in the country. The purpose of this study is to determine the technology readiness level (TRL) for the branches of neurotechnology and identify and prioritize the appropriate strategies by evaluating the current state of the country in the neurotechnology field. To achieve this goal, questionnaires are distributed among 40 experts in neuroscience and neural technologies. In the strategy prioritization and data analysis step, the SWOT matrix-based method is used; then, the weights of internal and external factors are determined. After performing a pairwise comparison for selecting the top 5 strategies, a quantitative strategic planning matrix (QSPM) is used in order to rank the selected ones.
The results indicate that Iran has the highest technology readiness level (level 6) in the brain-to-computer interfaces and the lowest technology readiness level (level 1) belongs to brain-to-brain interfaces. Finally, 5 top strategies which are weakness- opportunity (WO) strategies are determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neurotechnology
  • Technology readiness level (TRL)
  • Strategic Analysis
  • SWOT Analysis
  • Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)