تأثیر قابلیت ها و راهبردهای زیست محیطی بر بهبود عملکردهای نیروگاه های حرارتی کشور در چارچوب مدیریت زنجیره تأمین سبز

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 اقتصاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی قزوین

چکیده

فعالیت های صنعت برق عامل اصلی تولید گازهای گلخانه ای در ایران می باشد؛ لذا بهبود عملکرد زیست محیطی نیروگاه‌های حرارتی یکی از الویت-های اصلی کارشناسان زیست محیطی ایران است و نیاز به بررسی های ساختاری، سازمانی و راهبردی دارد. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر قابلیت‌ها و راهبرد‌های زیست محیطی بر بهبود عملکردهای زیست محیطی، مالی و عملیاتی نیروگاه‌های حرارتی کشور پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع روش توصیفی و آزمون فرضیه است. کلیه‌ی داده-های پژوهش به شکل میدانی و از طریق مصاحبه و ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شده‌اند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان زیست محیطی شرکت مادر تخصصی نیروگاه‌های حرارتی کشور و کارشناسان زیست محیطی نیروگاه‌های حرارتی کشور، می‌باشند. برای نمونه گیری نیز از شیوه سرشماری استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان می‌دهند: 1- قابلیت‌های زیست محیطی تأثیر مثبتی بر راهبرد‌های زیست محیطی دارند. 2-راهبرد‌های زیست محیطی تأثیر مثبتی بر بهبود عملکرد مالی، عملیاتی و زیست محیطی دارند. 3- قابلیت‌های زیست محیطی می‌توانند از طریق راهبرد‌های زیست محیطی تأثیرمثبتی بر بهبود عملکردهای زیست محیطی، مالی و عملیاتی بگذارند. نتایج فوق نشان می‌دهند که توجه به مسائل زیست محیطی در فعالیت‌های نیروگاه‌های حرارتی نه تنها موجب بهبود عملکرد زیست محیطی نیروگاه‌ها می‌شود، بلکه موجب بهبود عملکرد عملیاتی و مالی آنان نیز می‌گردد بنابراین به کلیه‌ی مدیران ارشد نیروگاه‌ها توصیه می‌گردد تا با تقویت قابلیت‌های زیست محیطی و اتخاذ و به کارگیری راهبرد‌های زیست محیطی، علاوه بر انجام مسئولیت اجتماعی خود، گامی مثبتی در جهت بهبود عملکرد صنعت برق ایران بردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Environmental Capabilities and Strategies on Improving the Performance of Thermal Power Plants in the Framework of Green Supply Chain Management

نویسندگان [English]

  • ruhollah bayat 1
  • Leila Benia 2
1 Qazvin university
2 Qazvin univesity
چکیده [English]

The electricity industry activities are the main cause of greenhouse gas emissions in Iran, so improving the environmental performance of thermal power plants is one of the main priorities of environmental experts of power plants and needs structural, organizational and strategic researches. Therefore, the present study has investigated the impact of environmental capabilities and strategies on improving the environmental, financial and operational performance of the Iran's thermal power plants. This research is applied in terms of descriptive method and hypothesis testing. All research data were collected by interviewing and questionnaire tools. The statistical population of the study includes all environmental experts of specialized company of thermal power plants of country and environmental experts of thermal power plants of the Iran. The census method was also used for sampling. The research results show that: 1. Environmental capabilities have a positive impact on environmental strategies. 2. Environmental strategies have a positive impact on improving financial, operational and environmental performance. 3. Environmental capabilities have positive impact on environmental, financial and operational performance through environmental strategies. The above results show that attention to environmental issues in thermal power plants not only improves the environmental performance of power plants, but also improves their operational and financial performance, so that the it is suggested to the top managers of power plants to strengthening environmental capabilities and adopting and applying environmental strategies to improve the environmental, financial and operational performance of power plants in addition of fulfilling their social responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental strategies
  • Environmental performance
  • Environmental capabilities

دوره 11، شماره 42
تابستان 1399
صفحه 1-20
  • تاریخ دریافت: 08 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 10 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 08 اردیبهشت 1399