دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، فروردین 1403 
طراحی مدل یکپارچه استراتژی سازی در چرخه عمر زیست بوم کسب وکار

10.22034/smsj.2023.376406.1759

محمدحسین یوسفیان؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ علی شایان


تاثیر نویزهای محیطی در بازاریابی رسانه‌های اجتماعی

10.22034/smsj.2023.414694.1926

محمدرضا حمیدی زاده؛ فاطمه خواجه فینی؛ عبداله نعامی؛ فتانه علیزاده مشکاتی


قابلیت های سکوی توانمند ساز نوآوری ارزش پیشنهادی بازیگران در کسب و کار ها

10.22034/smsj.2023.385817.1803

مریم تعمت الهی سروستانی؛ معصومه حسین زاده شهری؛ محمد علی بابایی زکلیکی