کارکردهای یادگیری استراتژیک درشکل‌گیری نوآوری سبز و عملکرد پایدار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترا، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان ،لرستان ، ایران

10.22034/smsj.2022.359386.1722

چکیده

رقابت‎ ‎و موفقیت در‎ ‎صنایع گوناگون با‎ ‎مفاهیم نوآوری سبز و پایداری عملکرد اجین شده است و حرکت به‌سوی‎ ‎توسعۀ‎ ‎پایدار ‏همواره‎ ‎ چالشی جدی و بستر ‎دستیابی‎ ‎به‎ ‎مزیت و توان‌مندی‎ ‎پایدار در نظام ‎اقتصادی  کشور است. ‏بر این اساس، هدف این پژوهش،‎ ‎تبیین و تحلیل ‎‎تأثیرگذاری کارکردهای یادگیری استراتژیک در شکل‌گیری نوآوری سبز بر عملکرد پایدار شرکت‌های تولیدی و صنعتی باست.‏‎ ‎روش‎ ‎پژوهش ازنظر‎ ‎هدف،‎ ‎کاربردی‎ ‎و‎ ‎از نظر جمع‌آوری‎ ‎و نوع داده‌ها،‎ ‎توصیفی‎ِ ‎همبستگی‎ ‎است.‏‎ ‎جامعه‎ ‎پژوهش شامل مدیران 197 شرکت کوچک و متوسط فعال‎ ‎در شهرک ‏صنعتی‎ ‎بوعلی استان همدان است که تعداد 125 نفر از مدیران این شرکت‌ها با روش تصادفی ساده انتخاب ‏شدند. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت‎ ‎نوآوری سبز بر یادگیری استراتژیک و عملکرد پایدار شرکت‌های تولیدی و ‏صنعتی است. البته یادگیری استراتژیک نقش میانجی در تعامل نوآوری سبز و عملکرد پایدار دارد. نتایج نشان ‏می‌دهند، نوآوری سبز و یادگیری استراتژیک از‎ ‎عوامل‎ ‎مهم‎ ‎اثرگذار‎ ‎بر‎ ‎عملکرد پایدار هستند. همچنین، نتایج‎ ‎در‎ ‎حوزه‎ ‎مباحث نوآوری سبز، یادگیری استراتژیک و عملکرد پایدار، نوآوری‌های‎ ‎نظری‎ ‎به‎ ‎همراه‎ ‎داشته‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎مدیران‎ ‎و ‏ذی‌نفعان‎ ‎صنایع گوناگون‎ ‎در درک‎ ‎چگونگی‎ ‎تأثیرگذاری‎ ‎نوآوری سبز بر‎ ‎عملکرد پایدار با‎ ‎تأکید‎ ‎بر‎ ‎یادگیری استراتژیک ‏کمک‎ ‎می‌کند‎.‎

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The mediating role of strategic learning in the relationship ‎between green innovation and sustainable performance (case ‎study; Hamedan Buali Industrial City‏(‏

نویسنده [English]

  • mohammad amin aeiny
Ph.D. Student, College oF Economics and Administrative Sciences, University of Lorestan, Lorestan, Iran
چکیده [English]

Aim and Introduction: competition and success in various industries are combined with the concept of ‎performance sustainability and moving towards sustainable performance in manufacturing and industrial ‎companies that play a key role in the implementation of programs development of every country and ‎considering the many benefits they have for different industries, their beneficiaries and their followers for ‎society and the country, it is one of the most important issues and always one of the most important concerns ‎of managers. Arshad and policy makers in this area. Based on this, the aim of the current research is to ‎investigate the effect of green innovation on the sustainable performance of manufacturing and industrial ‎companies by analyzing the mediating role of strategic learning.‎
Methodology: The methodology of this research is quantitative in terms of the main strategy, and in terms ‎of the goal, it is practical, and in terms of the operational strategy, it is field. And in terms of analytical ‎technique, it is descriptive of the correlation type. The method of research hypothesis testing, structural ‎equation modeling with the partial least squares method, and specifically, Lisrel software was used. The ‎statistical population of this research includes managers of 197 small and medium-sized companies active in ‎Buali industrial town, located in Hamadan province. Among the managers of these companies, 125 company ‎managers have been considered as a sample for the current research using Morgan's table and by simple ‎random method.‎
Finding: The findings of the research indicate the confirmation of the four tested hypotheses. So that the ‎positive effect of green innovation on strategic learning of manufacturing and industrial companies was ‎confirmed. Strategic learning also has a positive effect on the sustainable performance of manufacturing and ‎industrial companies (confirmed). Also, the positive effect of green innovation on the sustainable performance ‎of manufacturing and industrial companies was confirmed. Moreover, strategic learning plays a mediating role ‎between green innovation and sustainable performance.‎
Discussion and Conclusion: In recent years, sustainable performance has been one of the most important ‎concerns of senior managers of manufacturing and industrial companies and even the country due to its ‎importance and role in various industries and various stakeholders. An effective solution has had a very ‎important place in the growth and development of the country. Therefore, identifying and testing the most ‎important factors affecting it are very important and practical. Therefore, in this research, using library studies ‎and field research, two very important and vital factors affecting the sustainable performance of ‎manufacturing and industrial companies were identified. In the continuation of the research, we tried to ‎investigate the relationship between research variables in manufacturing and industrial companies by using ‎structural equation modeling. Finally, we came to the conclusion that green innovation and strategic learning ‎are among the most important factors affecting the sustainable performance of manufacturing and industrial ‎companies. Also, the results showed that companies that have strategic learning and benefit from it achieve ‎better and more effective sustainable performance than companies that lack it. In addition to this, the current ‎research in the field of green innovation, strategic learning and sustainable performance, theoretical innovations ‎and related to managers and It helps the stakeholders of various industries, especially the country's industrial ‎estates, in understanding how green innovation affects sustainable performance by emphasizing strategic ‎learning.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Performance
  • Green Innovation
  • Strategic Learning
  • Buali Industrial‏.‏