ارائه مدل شناسایی موانع رفتاری در پیاده‌سازی طرح‌های تحولی (مورد مطالعه: بانک شهر)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی، دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

10.22034/smsj.2023.369362.1750

چکیده

موانع زیادی بر سر راه پیاده‌سازی طرح‌های تحولی وجود دارد که موانع رفتاری از مهم‌‌ترین موانع در پیاده‌سازی طرح‌ها در سازمان محسوب می‌شوند. وجود موانع رفتاری اغلب مغفول مانده یا کمتر به آن پرداخته شده است، چراکه بیشتر در این فرایند، تهیه و تدوین، ابعاد فنی و توجیهی طرح‌های تحولی محوریت اصلی قرار گرفته و مراحل اجرا و پیاده‌سازی این طرح‌‌ها نادیده گرفته شده است. به همین منظور، هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل شناسایی موانع رفتاری در پیاده‌سازی طرح‌های‌ تحولی در بانک شهر است. پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای و از نظر نوع روش توصیفی- اکتشافی است. استراتژی پژوهش نظریه داده بنیاد مبتنی بر رهیافت ظاهرشونده گلیزر است. مشارکت‌کنندگان در پژوهش شامل مدیران ارشد و اعضای هیأت مدیره، مجریان و کارشناسان خبره بانک شهر است که با منطق اشباع نظری با 13 نفر مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شد. شیوه تحلیل داده‌ها کدگذاری باز، انتخابی و نظری بوده است. یافته های پژوهش بیان می‌کند که موانع رفتاری پیاده‌سازی طرح‌های تحولی در بانک شهر در سه دسته کلی موانع قبل برنامه‌ریزی، موانع حین برنامه‌ریزی و موانع زمان پیاده‌سازی برنامه‌ریزی قرار می‌گیرند که هر یک از مقولات، مفاهیم و کدهای مشخصی تشکیل شده‌اند. در پیاده‌سازی طرح‌های تحولی موانع شناسایی شده باید به دقت درنظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing Model for Identification of Behavioral Barriers in Implementing Evolutionary Projects (Case study: Shahr Bank)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Yazdani 1
  • reza akbari asl 2
  • mehrzad shirazi 2
1 Assistant Professor, Management and accounting faculty of Farabi campus, University of Tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

The discussion of the "feasibility" of strategic transformation plans is one of the major challenges facing managers in the field of organizations in the current era of change. A problem that typically goes back to the implementation of transformation plans. Properly formulating strategic plans is considered a heavy task for the management team, but it is much more difficult to implement in the organization. There are many obstacles to the implementation of strategic transformation plans that behavioral barriers are the most important obstacles in the implementation of plans in the organization. The existence of behavioral barriers in employees is not an issue that can be easily ignored in the implementation of strategic transformation plans, but this issue is often overlooked or less addressed, because in this process, the preparation and development of technical dimensions and The justification of transformation plans is the main focus and the stages of implementation and implementation, as well as the evaluation of these plans are ignored. Therefore, the purpose of this study is to present a model for identifying behavioral barriers in the implementation of transformation plans in Bank Shahr. This research is based on an interpretive paradigm and using the data theory theory strategy (Glaser's apparent approach). The type of research is from the perspective of the main applied-development orientation, from the perspective of the exploratory goal and from the perspective of the qualitative and interrogative approach. Participants in the study include senior managers and members of the board of directors, executives (heads of departments and regions) and experts of Bank Shahr, 13 of whom were selected as a sample by theoretical sampling until the theoretical saturation point was reached. The data collection tool was a semi-structured interview. The method of data analysis was open, selective and theoretical coding. The final model of this study states that the behavioral barriers to the implementation of transformation plans in Bank Shahr fall into three general categories: pre-planning barriers, planning barriers and implementation barriers, each of which consists of specific categories, concepts and codes.The discussion of the "feasibility" of strategic transformation plans is one of the major challenges facing managers in the field of organizations in the current era of change. A problem that typically goes back to the implementation of transformation plans. Properly formulating strategic plans is considered a heavy task for the management team, but it is much more difficult to implement in the organization. There are many obstacles to the implementation of strategic transformation plans that behavioral barriers are the most important obstacles in the implementation of plans in the organization. The existence of behavioral barriers in employees is not an issue that can be easily ignored in the implementation of strategic transformation plans, but this issue is often overlooked or less addressed, because in this process, the preparation and development of technical dimensions and The justification of transformation plans is the main focus and the stages of implementation and implementation, as well as the evaluation of these plans are ignored. Therefore, the purpose of this study is to present a model for identifying behavioral barriers in the implementation of transformation plans in Bank Shahr. This research is based on an interpretive paradigm and using the data theory theory strategy (Glaser's apparent approach). The type of research is from the perspective of the main applied-development orientation, from the perspective of the exploratory goal and from the perspective of the qualitative and interrogative approach. Participants in the study include senior managers and members of the board of directors, executives (heads of departments and regions) and experts of Bank Shahr, 13 of whom were selected as a sample by theoretical sampling until the theoretical saturation point was reached. The data collection tool was a semi-structured interview. The method of data analysis was open, selective and theoretical coding. The final model of this study states that the behavioral barriers to the implementation of transformation plans in Bank Shahr fall into three general categories: pre-planning barriers, planning barriers and implementation barriers, each of which consists of specific categories, concepts and codes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers to Strategy Implementation
  • Behavioral Barriers
  • shahr bank
  • Transformation Plans
  • Strategy Implementation