کلیدواژه‌ها = فرآیند تحلیل شبکه‌ای
ارزیابی ابعاد فرهنگی تاثیرگذار در تحول راهبردی به‌سوی رفتار کارآفرینانه

دوره 8، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 65-92

مریم اخوان خرازیان؛ محمد مهدی شهبازی


الگوی خلق ارزش برند در چارچوب آمیخته بازاریابی برند

دوره 6، شماره 24، اسفند 1394، صفحه 113-130

فریده رضایی‌فرد؛ احمد سرداری؛ ناصر یزدانی


استراتژی تنوع‌گرایی ناهمگون

دوره 4، شماره 13، خرداد 1392، صفحه 43-68

محمدحسین ابویی؛ سید محمدرضا رزمی