نویسنده = غلامعلی طبرسا
مدیریت دانش مشتری و قابلیت‌های انطباق با محیط

دوره 6، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 85-108

اکرم هادیزاده مقدم؛ غلامعلی طبرسا؛ محمد حمیدیان


تبیین راهبرد بازمهندسی اثربخشی رشته مدیریت در آموزش عالی

دوره 5، شماره 20، اسفند 1393، صفحه 79-105

علی رضاییان؛ بهروز دری؛ غلامعلی طبرسا؛ علی آقایی


طراحی مدل راهبردی اثربخش به ‌منظور ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها

دوره 5، شماره 19، آذر 1393، صفحه 91-115

غلامعلی طبرسا؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ محمد قهرمانی؛ سراح الدین محبی


تبیین و طراحی مدل رسالت مسئولیت اجتماعی سازمان

دوره 2، شماره 8، اسفند 1390، صفحه 83-102

غلامعلی طبرسا؛ علی رضائیان؛ عادل آذر؛ حمید علیخانی


معماری راهبردی سرمایه انسانی

دوره 2، شماره 7، آذر 1390، صفحه 15-36

غلامحسین خورشیدی؛ غلامعلی طبرسا؛ عباس خدابخش