تبیین راهبرد بازمهندسی اثربخشی رشته مدیریت در آموزش عالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه شهید بهشتی،‌ تهران

2 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 دانشیار،‌ دانشگاه شهید بهشتی، تهران

4 دانش آموخته دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

مواجهه با مسائل پیچیده اجرایی و کسب تجربه، از یک‌سو و آشنایی و نقد نظریه‌ها و رویکردهای مدیریتی، از سوی دیگر، در پرورش مدیران اثربخش، ایفای نقش می‌کنند. تربیت مدیر در دانشگاه‌ها، منوط به شناخت و به‌کارگیری عوامل مرتبط با اثربخشی رشته مدیریت است. در این مقاله، از طریق مصاحبه با صاحب‌نظران و خبرگان مدیریت، 30 مؤلفه مرتبط با اثربخشی رشته مدیریت شناسایی و از میان آن‌ها، چهار مؤلفه شامل فرآیند آموزش- یادگیری، نظام پذیرش دانشجو، ساختار و محتوای آموزش، ترکیب و نظام ارتقای اعضای هیئت‌علمی مدیریت، به‌عنوان متغیرهای آشکار و در قالب متغیر مکنون بازمهندسی راهبردی فرآیندهای آموزش و 24 شاخص، مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. بدین منظور، بین 250 نفر از اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت در تهران پرسشنامه‌هایی توزیع و جمع‌آوری گردید. در تحلیل داده‌­ها روابط میان متغیرها و اثربخشی مدیریت، به‌عنوان متغیر وابسته، از طریق فنون تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر، بررسی و فرضیه‌های تحقیق، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق، حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار میان متغیرهای چهارگانه و اثربخشی رشته مدیریت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reengineering Strategic Explanation of Management Discipline Effectiveness in Higher Education

نویسندگان [English]

  • Ali Rezaian 1
  • Behrooz Dorri 2
  • Gholam Ali Tabarsa 3
  • Ali Aghaie 4
1 Professor, Shahid Beheshti University, Tehran
2 Associate Professor, Shahid Beheshti University.
3 Associate Professor, Shahid Beheshti University, Tehran
4 PhD, Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

Encountering with complex problems, understanding and criticizing the managerial theories are essential factors to train the effective managers. Managers training is depended on knowing factors increase the Effectiveness of Management Discipline.In this article, by interviewing with management experts, there were realized 30 components related to Effectiveness of Management Discipline. Then, there were analyzed 4 observed variables, 1 latent variable and 24 indexes. In the next step, 250 questionnaires gathered from professors and Ph.D students in management discipline of Tehran Universities.Data analisies, there were analyzed the relation between dependent and independent variables, as well as testing research hypothesis through CFA and PA methods. Analysis Results confirms positive and significant relation between four independent variables and Effectiveness of Management Discipline as independent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Reengineering
  • Learning-educating Process
  • Accepting Students System
  • Education Structure and Content
  • Faculties Composition and Promotion System
 
1. آذر، عادل و مؤمنی، منصور (1385). آمار و کاربرد آن در مدیریت (چاپ نهم)، انتشارات سمت، تهران.
2.امیری علی‌نقی و حمیدیان ماریا (1385). رویکردی فرهنگی به بومی‌سازی الگوهای مدیریت، کنگره ملی علوم انسانی.
3.الوانی، سید مهدی (1386). بازنگری برنامه‌های آموزش مدیریت در سطح دکتری در کشور و ارائه برنامه‌های مناسب، مؤسسه پژوهشی و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
4. باران دوست رامبد (1387). بررسی، تحلیل و شناسایی نقاط انحراف در فرآیند آموزش رشته‌های مدیریت، کنگره علوم انسانی.
5. رضاییان، علی، مبانی سازمان و مدیریت (1393). انتشارات سمت، تهران.
6. رضاییان، علی (1386). تیم‌سازی در قرن بیست و یکم، انتشارات سمت، تهران.
7.زلفی گل محمدعلی و کیانی ابوالفضل (1388). راهبردهای علمی برای تحقق سند چشم‌انداز با موضوع مدیریت بومی، ماهنامه تدبیر، سال 19، شماره 201.
8. سبحانی‌فرد، یاسر و اخوان خرازیان، مریم (1391). تحلیل عاملی، مدل‌سازی معادلات ساختاری و چند سطحی، دانشگاه امام صادق، تهران.
9. سلیمانی‌ها مجتبی و گیتی نما، سحر (1389). متدلوژی مناسب مهندسی مجدد در مؤسسات آموزش عالی، مجله تدبیر، شماره 16.
10. سامانیان مصیب (1384). وضعیت تولید علم در ایران در گروه علوم انسانی و موانع توسعه علمی در این گروه، پژوهشنامه تربیتی، شماره 4.
11. مؤمنی، منصور (1389). تحلیل داده‌های آماری با استفاده از SPSS، کتاب نو، تهران.
12. Anabella Mesquita (2009). How can we help students to improve their creativity, ISCAP (School of Accountancy and Administration of Porto).
13. Eric Siu Kwong Ya (1995). Modelling strategic relationships for process Reengineering, University of Toronto.
14. Fencel and Scheel (2005). Engaging students-An examination of the effects of teaching strategies on self-efficacy in a nonmajors physics course,Journal of Colledge Science Technology,vol.35,issue1.
15. Herbert F.W.Stahlke and James M. Nyce (2001). Reengineering higher education: Reinverting technologylearning, CAUSE/EFFECT Volume 19, Number 4.
16. Herman R.D.and Renz D.O. (2004). Doing things Right,effectiveness in local non profit organizations, Review,64.
 17. Henry, J.f. (2004). performance measurement and organizational effectiveness, Manageroal journal, vol.30
18. James Penrod and Michael Dolence (1992). Reengineering: A process for transforming higher education, The Association for the Management of Information Technology in Higher Education
19. Martz, W.A. (2008). Evaluating organizational effectiveness, Western Michigan University.
20. Maureen Weicher, William Chu and Wan Ching Lin (1995). Business Process Reenginreeng Analysis and Recommandations, University of New York.
21. Mohammed Abdous and Wu He (2008). A framework for process reengineering in higher education:
 case study of distance learning exam scheduling and distribution,Old Dominion University,USA.
22. Neda Abdolvand and Amir Albadvi and Zahra Ferdowsi (2008). Assessing readiness for business process reengineering, Emerald, Business Management Journal, 14 Iss.
23. Richard Mayor and Paula Dewitte (2003). Developing Results: Evolving BPR from Art to Engineering, Texas, and M University.
24. Roger A. Federici, Einar M. Skalvik (2011). principal self-efficacy and work Engagement, Norwegian University of Science and Technology,Social Psychology of Education.  14 (4).
25. Reva Brown, Sean Mc Carney (2004). The development of Capability, Emerald, 46, Iss:1
26. Thi Bodeaux, M.S. and Favilla (1996). organizational effectiveness and commitment through strategic management and data system, 9.