مدیریت دانش مشتری و قابلیت‌های انطباق با محیط

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،‌دانشگاه شهید بهشتی،‌ تهران

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،‌تهارن

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

این پژوهش به تبیین رابطه میان مدیریت دانش مشتری و قابلیت­‌های انطباق با محیط می­‌پردازد. از یک سو با توجه به نقش محوری مشتری در محیط­‌های رقابتی که در نظریاتی همچون نظریه دلتا به­ روشنی بیان شده است و از سوی دیگر باتوجه به تلاش سازمان­‌ها برای کسب مزیت رقابتی پایدار به‌­ویژه در محیط‌­های پویا و متلاطم که در مفهوم قابلیت‌­های انطباق با محیط به­‌خوبی متبلور شده است. انتظار می‌­رود بررسی توامان دو مقوله مدیریت دانش مشتری و قابلیت­‌های انطباق با محیط بتواند راهگشای برخی از مسائل موجود در دنیای رقابت باشد. لذا بررسی رابطة مدیریت دانش مشتری و قابلیت‌­های انطباق با محیط، محور این پژوهش قرار گرفته است. در این راستا 16 فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفتند و نتیجة آزمون­‌ها در سطح اطمینان 95% رابطة مثبت و معنادار پنج فرضیه را تأیید کردند که عبارت‌­اند از: رابطة "مدیریت دانش مشتری" و مؤلّفة " شناسایی" در قابلیت‌­های انطباق با محیط، رابطة مؤلّفة "دانش دربارة مشتری" در مدیریت دانش مشتری و "قابلیت­‌های انطباق با محیط"، رابطة مؤلّفة "دانش دربارة مشتری" در مدیریت دانش مشتری و مؤلّفة "شناسایی" در قابلیت­‌های انطباق با محیط، رابطة مؤلّفة "دانش دربارة مشتری" در مدیریت دانش مشتری و مؤلّفة "تصاحب" در قابلیت­‌های انطباق با محیط، رابطة مؤلّفة "دانش از مشتری"در مدیریت دانش مشتری و مؤلّفة "شناسایی" در قابلیت­‌های انطباق با محیط.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Customer Knowledge Management and Dynamic Capabilities

نویسندگان [English]

  • Akram Hadizadeh Moghadam 1
  • Gholamali Tabarsa 2
  • Mohammad Hamidian 3
1 Associate Professor, Shahid Beheshti University
2 MA in Management, Shahid Beheshti University
3 M.Sc. Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

This research studies the relationship between customer knowledge management and dynamic capabilities. Since customer knowledge management is playing a pivotal role in competitive environments, and also considering companies endeavor to reach sustainable competitive advantage that studying these two concepts, dynamic capabilities and customer knowledge management, therefore studying the relationship between customer knowledge management and dynamic capabilities is the main idea of this research. To do so, 16 hypotheses were proposed and tested. Results of tests confirmed positive and significant relationship between 5 hypotheses out of 16 at the significance level of 95% including: "the relationship between customer knowledge management and sensing dimension of dynamic capabilities", the relationship between knowledge about customer dimension of customer knowledge management and dynamic capabilities", "the relationship between knowledge about customer dimension of customer knowledge management and sensing dimension of dynamic capabilities", the relationship between knowledge about customer dimension of customer knowledge management and seizing dimension of dynamic capabilities", and finally "the relationship between knowledge from customer dimension of customer knowledge management and sensing dimension of dynamic capabilities". This research has been conducted in Barid Smaneh Novin, one of the leader companies in IT industry of Iran. This company is continuously facing many challenges because of high-frequency of environmental uncertainties and customers' freedom of choice. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Capabilities
  • Customer Knowledge Management Processes
  • Sensing
  • Seizing
  • Managing Threats and Reconfiguration
 
1. اخوان پیمان، حیدری صفاناز (1386). مدیریت دانش مشتری، رویکردی برای کسب مزیت رقابت. نشریه مدیریتفردا، شماره 18، 24-40.
2. ارباب شیرانی بهروز (1388). سبک­های مدیریت دانش مشتری در راستای کسب مزیت رقابتی، چهارمین کنفرانس بین­المللی مدیریت استراتژیک.
3. بنی اسد، رضا (1390). مدیریت راهبردی با تاکید بر جهاد اقتصادی. دانشگاه امام صادق.
4. حافظ نیا، محمدرضا (1382). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها، تهران.
5. حمیدی­زاده محمدرضا، حسین­زاده شهری معصومه (1385). طراحی مدل شناسایی، ارزیابی و تعیین قابلیت‌های استراتژیک، فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره اول، شماره 4، 1-28
6. شامی زنجانی مهدی، نجف لو فاطمه (1390). ارائه چارچوبی مفهومی برای نوع شناسی دانش مشتری. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره سوم، شماره 9، 163-189.
1. Adner, R. and Helfat, C. (2003). Corporate effects and dynamic managerial capabilities.
2. Ambrosini, V and Bowman, C. (2009). What are dynamic capabilities and are they a useful construct in strategic management? International Journal of Management Reviews, 11, Issue 1, 29-49
3. Augier, M. and Teece, D.J. (2007). Dynamic capabilities and multinational enterprise: Penrosean insights and omissions. Management International Review, 47, 175–192.
4. Christoph Grimpe, Wolfgang Sofka and John Saee, (2007). Managing innovation and learning in dynamic environments The role of rapid response capabilities.
5. Feng T., Tian J. (2005). Customer Knowledge Management and Condition Analysis of Successful CKM Implementation. Proceedings of the Fourth International Conference on Machine Learning and Cybernetics. Guanghou; August 18-21.
6. Hax AC. (2010). The delta model: reinventing your business strategy.
7. Helfat, C.E. (1997). Know-how and asset complementarity and dynamic capability accumulation: the case of R&D. Strategic Management Journal, 18, 339–360.
8. Nonaka, N. Takeuchi H. (1995). The Knowledge Creating Company. Oxford University Press.
9. Teece. David. J. (2009). Dynamic Capabilities & Strategic Management; Oxford university press; First published.
10. Teece, D.J., Pisano, G. and Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal.