تأثیر الگوی ارزش‌های خرید بر قصد خرید مجدد مشتریان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

2 استادیار، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

3 دانشیار، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

 بررسی الگو و عواملی که بر روی رضایت و وفاداری مصرف‌کنندگان تأثیرگذار هستند، باعث دستیابی به شناخت و درک عمیقی از رفتار مصرف‌کنندگان می‌گردد که بازاریابان را قادر می‌سازد محصولات و خدمات را مطابق با نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان به بازار ارائه نمایند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارزش‌های خرید مطلوبیت‌گرایانه و لذت‌گرایانه بر رضایت، وفاداری، ترجیح نام تجاری و قصد خرید مجدد مشتریان در مراکز خرید هست. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان مرکز خرید هایپر استار در شیراز تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و حجم نمونه ۴۴۷ نفر است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه هست. سؤالات پرسشنامه از نوع سؤالات بسته و بر اساس مقیاس ۵ تایی لیکرت و دارای ۲۸ سؤال است. برای سنجش روایی از میانگین واریانس استخراج شده و برای تعیین پایایی از پایایی ترکیبی و برای بررسی‌وتحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در مرکز خرید هایپر استار دو متغیر ارزش خرید مطلوبیت‌گرایانه و ارزش خرید لذت‌گرایانه اثر مستقیم بر رضایت و وفاداری مشتریان دارند. همچنین اثرگذاری متغیر وفاداری مشتریان بر متغیرهای توصیه به دیگران، ترجیح نام تجاری و هزینه تغییر عرضه‌کنندگان ‌که همگی از پیامدهای وفاداری به شمار می‌روند، تائید شده است. علاوه بر این، تأثیر ترجیح نام تجاری بر قصد خرید مجدد مشتریان تائید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Shopping Values Pattern on Customers’s Intention to Repurchase

نویسندگان [English]

 • Masoud Birjandi 1
 • Abdolkhalegh Gholami 2
 • Mohammad Haghighi 3
1 PhD Student, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran.
2 Assistant Professor, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran.
3 Associate professor, Tehran University, Iran.
چکیده [English]

Investigating the factors affecting consumer satisfaction and loyalty leads to a deep understanding of consumer behavior that enables marketers to deliver products and services in line with the needs and demands of consumers on the market. The purpose of this study was to investigate the effect of utilitarian and hedonic shoppingvalues on satisfaction, loyalty, brand preference and Intention to repurchase Customers in malls. The statistical population of this study is customers of the hyperstar shopping center in Shiraz. sampling method is Simple random and sample size is ۴۴۷ people. The data gathering tool was a questionnaire. Questionnaire is a closed-ended questionnaire based on the Likert scale of ۵ and has ۲۸ questions. The validity of the mean of variance was extracted and for determining the reliability of the combined reliability, and for statistical analysis of the structural equation modeling and software Smart PLS has been used. The results of the research show that in the hyperstar shopping center, two variables of utilitarian and hedonic shoppingvalues have a direct effect on customer satisfaction and loyalty. Also, the effect of the customer loyalty on recommendation to others, brand preferences, and the cost of changing suppliers as confirmed by loyalty implications. In addition, the impact of brand preference on Intention to repurchase Customerswas confirmed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Utilitarian shopping values
 • Hedonic shopping values
 • Loyalty
 • Satisfaction
 • Brand preference
 • Intention to repurchase
 1. Abdolvand, M.A., & Jani, M. (1391). Investigating the effect of consumer purchasing values on satisfaction, loyalty, street and market signals, and the share of shopping basket. Journal of Marketing Management. (In Persian)
 2. Allard, Th., Babin, B. J., & Chebat, J. (2009). When income matters: customer’s evaluation of shopping malls' hedonic and utilitarian orientations. Journal of retailing & consumer services, 16, 40-49.
 3. Anderson, E.W, Fornell, C., & Mazvancheryl, S.K. (2014). Customer Satisfaction and Shareholder Value. J Mark; 68(4):172–85.
 4. Arnold, M.J., & Reynolds, K.E. (2012). Hedonic shopping motivations. J. Retail. 79(1), 77–95.
 5. Atulkar, S., & Kesari, B. (2017). Satisfaction, loyalty and repatronage intentions: Role of hedonic shopping values. Journal of Retailing and Consumer Services 39 23–34.
 6. Atulkar, S., & Kesari, B. (2016). Satisfaction of mall shoppers: A study on perceived utilitarian and hedonic shopping values. Journal of Retailing and Consumer Services 31. 22–31.
 7. Baloglu, S. (2012). Dimensions of customer loyalty: Separating friends from well-wishers. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 43, 47-59.
 8. Bitner, M.J., & Hubbert, A.R. (2010). Encounter satisfaction versus overall satisfaction versus quality. In R. T. Rust & R. L. Oliver (Eds.), Service quality: New directions in theory and practice (72–94). London: Sage.
 9. Bloemer, J., & Ruyter, K. (1998). On the relationship between store image, store satisfaction and store loyalty. European Journal of Marketing. 32(5/6): 499-513.
 10. Chaudhuri, A., & Holbrook B.M. (2011). The Chain of Effects From Brand Trust and Brand Affects to Brand Performance: The Role of Brand Loyalty. Journal of Marketing, 65, 81-93.
 11. Chebat, J., Michon, R., Haj-Salem, N., & Oliviera, S. (2014). The effects of mall renovation on shopping values, satisfaction and spending behaviour. Journal of retailing and consumer services, 21, 610-618.
 12. Davari, A., & Reza Zadeh, A. (2015).  Modeling structural equations with PLS software. Tehran: Jahad University Press. (In Persian)
 13. Davis-sramek, B., Mentzer, T.J., & Sank, P.T. (2007). Creating consumer durable retailer customer loyalty through order fulfillment service operations. Journal of operations management.
 14. Ebrahimi, A. H., Jafar Zadeh, M., Ajali, A., Rezaei, D., & Nasiri, M. (2015). The role of the quality of services in creating the brand preferences and the intention to buy customers in the banking industry of the country. Journal of New Marketing Research, 1525-34. (In Persian)
 15. Ercis, A., & et al. (2012). The effect of brand satisfaction, trust and brand commitment on loyalty and repurchase intentions. Procedia Social and Behavioral Sciences, 58, 1395 – 1404.
 16. Esfidani, M.R., & Mohsenin, Sh. (2015). Structural equations based on partial least squares approach using Smart PLS software. Tehran: Mehraban press. (In Persian)
 17. Ha, J., & Jang, S. (2010). Perceived values, satisfaction, and behavioral intentions: The role of familiarity in Korean restaurants. International Journal of Hospitality Management, 29 (1): 2–13.
 18. He, H., Li, Y., & Harris, L. (2011).  Social identity perspective on brand loyalty. Journal of Business Research,  10 (4). 21-35.
 19. Hellier, P.K., Geursen, G.M., Carr, R.A., & Richard, J.A. (2003). Customer repurchase intention: a general structural equation model. European Journal of Marketing, 37 (11/12), 1762-1800.
 20. Heydarzadeh, K., Ghaffari, F., & Farzaneh, S. (2012). The impact of brand credit on customer loyalty in iranian banking industry. Journal of Management Research, 88, 69-88. (In Persian)
 21. Jackson, V., Stoel, L., & Brantley, A. (2011). Mall, attributes and shopping value: differences by gender and generational cohort. Journal of retailing and consumer services, 18, 1-9.
 22. Joffre, S., & Sweeney, J. (2008). The effect of brand credibility on customer loyalty. Journal of Retailing and Consumer Services, 15.
 23. Jones, T., & Taylor, S.F. (2007). The conceptual domain of service loyalty: How many dimensions? Journal of Services Marketing, 21 (1), 70-81.
 24. Keller, K.L. (2010). Strategic brand management-building, measurig, and managing brand equity (3rd ed.). United States: PEARSON - Prentice Hall.
 25. Kia, A. (2011). Investigating the effect of affiliation of brand ability and brand ability to buy again and the mediating role of understanding product quality and brand affiliation in the decision making process. MSc Thesis, Tehran Azad university. (In Persian)
 26. Kim, Y. (2015). Assessing the effects of perceived value (utilitarian and hedonic) in Low Cost and Full Service Aviation in South Korea
 27. Lam, Sh., Venkatesh, M., Krishna, E., & Bvsan, M. (2014). Customer Value, Satisfaction, Loyalty, and Switching Costs: An Illustration from a Business-to-Business Service Context. Journal of the Academy of Marketing Science, 32 (3), 293–311.
 28. Lee, J.S., & Back, K.J. (2009). Reexamination of attendee-based brand equity. Tourism Management, 15, 1-7.
 29. Liu, Ch., Guo, Y., & Lee, Ch. (2011). The effects of relationship quality and switching barriers on customer loyalty. International Journal of Information Management, 5 (4), 71–79.
 30. Matos, C.A., & Rossi, C.A.V. (2008). Word-of-mouth communications in marketing: a meta-analytic review of the antecedents and moderators. Journal of the Academic Marketing Science, 36, 578- 596.
 31. Meller, J.J., & Hansan, T. (2006). An empirical examination of brand loyalty. Journal of Product and Brand Management, 5 (7), 442-490.
 32. Mir Mohammadi, M., & Tavakol pour Saleh, Sh. (2018). Investigating the Effect of Service Comfort on Customer Value and its Consequences in Shopping Centers (Case Study: Persian Gulf Shopping Center in Shiraz). Journal of Management and Accounting Studies. (In Persian)
 33. Mirzaie Far, M. (2011). Investigating the relationship between service quality and loyalty to the store based on the Sivadas and Parit (Case: Shahrvand chain stores in Tehran). MSc Thesis, Semnan University. (In Persian)
 34. Oliver, R. (1999). Whence Customer loyalty? Journal of Marketing, 63, 33-44.
 35. Olsen, L.L., & Johnson, M.D. (2009). Service equity, satisfaction, and loyalty: From transaction-specific to cumulative evaluation. Journal of Service Research, 5 (3), 184-194.
 36. Qaracheh, M., & Dawboian, M. (2012). Staff loyalty in interaction with customer service loyalty. Journal of New Marketing Research, 1 (3), 27- 46. (In Persian)
 37. Ranjbarian, B., Rashid Kaboli, M., Sanayei, A., & Haddadian, A. (2013). Analysis of the relationship between perceived value, perceived quality, customer satisfaction and intention to re-purchase in chain stores in Tehran. Journal of Business Management. (In Persian)
 38. Reshadat Jo, H., Nemati Zadeh, A., & Aubi Ardakan, M. (2012). Evaluation of the relationship between quality of service and customer satisfaction in customer behavior decisions of travel agencies in Ilam. Journal of Cultural Management, 5 (13). (In Persian)
 39. Rezayan Monfared, A., & Hamidizadeh, M.R. (2017). The effect of purchasing utilitarian and hedonic values on the satisfaction of shoppers in chain stores (Case Study: Tehran's Hypermi), Master's thesis, Khatam University. (In Persian)
 40. Roy, S. K., Butaney, G., & Bhutaney, B. (2009). Examining the effects of the customer loyalty states on the word of mouth, Pacific Asia Conference on Information Systems.
 41. Sanayei, A., & Hadidian, A. (2016). Investigating customer loyalty patterns in Iran's chain stores. Journal of New Marketing Research, 5 (1),  149-168. (In Persian)
 42. Severi, E., & Ling, K. ((2013). The mediating effects of brand association, brand loyalty, brand image and perceived quality on brand equity. Asian Social Science, 9 (3), 125-137.
 43. Seyyed Javadin, S.R., Amini, A., Amini, Z. (2011). Assessment of brand impact on industrial customer loyalty. Journal of Business Management Outlook, 36, 57-74. (in persian)
 44. Sirakaya-Turk, E., Ekinci, Y., & Martin, D. (2015). The efficacy of shopping value in predicting destination loyalty. Journal of Business Research.
 45. Steari, M., Hosseini, F., Yazdani, H., Gholipour, M., & Rayej, h. (2013). Presentation of a model for explaining the effect of supporting the creation of value and quality of services on the satisfaction of financial services clients in the country (Case study: Mehr Financial and Validity Institute). Journal of Business Management Explorations, 4 (7),  19-29. (In Persian)
 46. Sun, L.B., & Ghiselli, R.F. (2010). Developing a conceptual model of brand equity in the hotel industry based on Aaker’s perspective. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 11, 147–161.
 47. Susanna, H., & Larsson, S. (2009). Managing customer loyalty in the automotive industry. Master's thesis, Department of business administration and social sciences, Lulea university of technology.
 48. Wang, C., & Wu, L. (2012). Customer loyalty and the role of relationship length, Managing Service Quality, 22 (1), 58-74
 49. Wang, CH. L., Chen, Z. X., Chan, A. K., & Zheng, Z. CH. (2000). The influence of hedonic values on consumer behaviors. Journal of Global Marketing, 14 (1/2), 169-174.
 50. Wilson, A. (1994). Stimulating referrals. Management Decision. 32 (7): 13-15.
 51. Zeithaml, V. A., Berry, L., & Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences of service quality. Journal of Marketing, 60 (2), 31-46.
 52. Zeng, Y., Zhang, L. (2008). An empirical study on the relationship among customer satisfaction, switching cost and store loyalty. Journal of Chinese Marketing, 1, 25-31.
 53. Zhaohua, D., Yaobin, L., Kwok, K.W., & Jinlong, Z. (2010). Understanding customer satisfaction and loyalty and empirical study of mobile instant message in China. International Journal of Information Management. 30, 289-300.