راهبرد توسعه نیمرخ کارآفرینی دانش‌آموختگان آموزش عالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

     در دهه‌های اخیر، توجه به کارآفرینی و آموزش آن، در سطح آموزش‌عالی مطرح گشته؛ و نیاز به دانش­آموختگان کارآفرین، در راستای توسعه برنامه‌­های آموزشی پایدار، جهت ترویج کارآفرینی در کشور افزایش یافته است. مسأله پیش‌روی این پژوهش وضعیت گرایش کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه‌­ها، به‌عنوان یک منبع بالقوه کارآفرینی است. در این پژوهش، به‌منظور سنجش مشخصه­‌های کارآفرینانه، آزمون جامع کارآفرینی در قالب پرسشنامه پژوهشی در بین 120 نفر از دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی توزیع گردیده است. نتایج پایانی تحقیق، حکایت از اثر معنادار سوابق و رشته تحصیلی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، بر نیم‌رخ کارآفرینی آنان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship Profile Developement Strategy of Higher Education Graduated

نویسندگان [English]

  • Mojdeh Nilchian 1
  • Masoud Kasaei 2
1 MA Student, Shahid Beheshti University
2 Assistance professor, Shahid Beheshti University.
چکیده [English]

     In recent decades, entrepreneurship, have been raised at the level of higher education and the need for entrepreneurial graduates, to promote Sustainable development of educational programs, in the community has increased. Entrepreneurial orientation status of university students, as a potential source of entrepreneurship, is the issue of this research. This study used "assessing Entrepreneurial characteristic" questionnaires which were distributed among 120 Students of Shahid Beheshti University Faculty of Management and Accounting. The final results of the study indicated the significant effect of backgrounds and fields of study on entrepreneurial characteristic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Need for Achievement
  • Internal Locus of Control
  • Risk Taking
  • Ambiguity Tolerance
  • Idea Fluency
  • Pragmatism
  • Dream Processing
  • Positive Response to Challenge
 
1. احمد‌پور داریانی، محمود و مقیمی، سید محمد (1385). "مبانی کارآفرینی"، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
2. اردکانی، سعید، حاتمی‌نسب، سید حسین، طالعی‌فر، رضا (1389). خلاقیت و رفتار کارآفرینانه، مدیریت تکنولوژی،کنفرانس خلاقیت شناسی، مدیریت و مهندسی نوآوری.
3. اعرابی، سید محمد (1384). تبیین عوامل موفقیت و ارائه الگوی مناسب کارآفرینان در بازار ایران، مجموعه مقالات اولین کنگره کارآفرینی در بخش بهداشت و درمان، تهران: سیمای فرهنگ.
4. حمیدی­زاده، محمد‌رضا (1375). نیازها، بهره­وری و توسعه، شیوه­های عملی ارتقای بهره­وری نیروی انسانی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول.
5. رضائیان، علی (1380). مبانی سازمان و مدیریت چاپ سوم . تهران: انتشارات سمت.
6. زالی، محمدرضا ، مدهوشی، مهرداد، کردنائیج، اسدالله (1386). ارزیابی مشخصه­های کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)؛ فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه­نامه مدیریت، پاییز1386.
7. سعیدی مهرآباد، محمد، مهتدی ، محمد مهدی (1387). تأثیر آموزش کارآفرینی بر توسعه‌ی رفتارهای کارآفرینانه (مطالعه موردی:آموزش­های کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی)، توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره دوم، زمستان 1387.
8. صفری، سعید، سمیع‌زاده، مهدی، (1391). نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشته‏های علوم انسانی، نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، دوره 7، شماره 1.
9. فرهنگ اصطلاحات کارآفرینی، (1384). مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور.
10. کردنائیچ، اسدالله و همکاران، (1386). ابزار سنجش ویژگی­های شخصیتی کارآفرینان. تهران: انتشارات مرکز کارآفرینی دانشگاه تربیت مدرس.
 11. Byer, Tom, Kist, Heleen and Sutton, Robert I (1997). Characteristics of the Entrepreneur: Social Creatures, Not Solo Heroes, The Handbook of Technology Management. Richard C. Dorf (Ed.), CRC Press LLC: Boca Raton, FL.
12. Cochran, T.(1968).Entrepreneurship ,In D.L.Sills (ed). International Encyclopedia of the Social Sciences, New York :Free Press.
13. Guerrero M., J. Rialp & D. Urbano (2006). The impact of desirability and feasibility on entrepreneurial intentions: A structural equation model, Estudios De Economia Aplicada, Vol. 24 ,NO , 2 pp 509-523.
14. Katz J.A. (2003), The chronology and intellectual trajectory of American entrepreneurship education, Journal of Business venturing, Vol.18, No.2,2003, pp.283-300.