بررسی الگوی راهبردی عوامل روانی اجتماعی صنعت پوشاک و تاثیر آن بر کشورگرایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در بازار رقابتی نوین، شرایط برای تولیدکنندگان داخلی بسیار دشوار شده است که بتوانند با کالاهای خارجی رقابت کرده و در سطح بازار باقی بمانند. هرچند که بخش بزرگی از رقابت به ویژگی­های ملموس کالا برمی­گردد؛ ولی یکی از مولفه‌­های اساسی کشورگرایی مصرف­‌کنندگان می­‌باشد که می­‌تواند تمایل مصرف‌کنندگان را نسبت به کالاهای خارجی کاهش دهد. یکی از صنایعی که به‌­شدت تحت تاثیر کالاهای وارداتی قرار گرفته است، پوشاک بانوان می­‌باشد. این پژوهش به‌­بررسی عوامل روانی اجتماعی (ملی‌گرایی، محافظه‌­کاری و برون­گرایی) و نقش تعدیل‌­کنندگی نحصیلات و سن بر کشورگرایی مصرف­‌کننده پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، بانوان شهر تهران بودند که از طریق نمونه‌­گیری خوشه‌­ای به چهار خوشه شمال، جنوب، شرق و غرب تقسیم و سپس، تعداد 385 پرسشنامه بین آنها توزیع شد. بر اساس نتایج، رابطه بین محافظه­‌کاری و ملی­‌گرایی با کشورگرایی معنادار بوده ولی بین متغیر برون­گرایی و کشورگرایی مصرف­‌کننده رابطه معناداری وجود نداشت؛ همچنین، وقتی که متغیر سن نقش تعدیل­گر را داشته باشد، فقط رابطه محافظه‌کاری با کشورگرایی معنادار بوده و زمانی­که تحصیلات نقش تعدیل­گر را ایفا کند، فقط رابطه ملی‌گرایی با کشورگرایی مصرف­‌کننده معنادار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Strategic Pattern of Psychosocial Factors the Clothing Industry and their Impact on Ethnocentrism

نویسندگان [English]

  • Salman Evazi
  • Sajjad Shokoohyar
  • Shahram Tatari
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

In modern competitive marketing for producers the situation has become harder to compete with other countries’ goods and survive in the markets. Although a large part of competiveness relies on tangible features but Consumer Ethnocentrism is one of essential factors to decrease consumer tendency for the foreign goods. An industry that is severely affected by imported goods is feminine clothes. This study investigates psychosocial factors (nationalism, conservatism, extroversion) by modifiers role age and education variable on Consumer Ethnocentrism. The statistic universe of this study consists of east Tehran women that divided to four clusters mean: north, south, west, east by cluster sampling and then 385 questioners distributed among them. The Results of the research represent that the relationship between conservatism and nationalism is statistically significant but there is no statistically significant relationship between extroversion and Consumer Ethnocentrism. In addition when the age variable appears in modifier role, there is only a significant relationship between conservatism and ethnocentrism and when the education variable appears in modifier role, the relationship between nationalism and Ethnocentrism is the only significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnocentrism Consumer
  • Nationalism
  • Conservatism
  • Extroversion
 
1. آقازاده، هاشم و همکاران (1393). تبیین و ارزیابی الگوی وفاداری و رضایت مصرف­کننده. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره 18: 177-200.
2. اسماعیل­پور، حسن و غفاری آشتیانی، پیمان (1381). بازاریابی؛ انتشارات دانشگاه آزاد اراک.
3. رنجبران، بهرام و قلی­زاده، رسول (1388). قوم­گرایی در مصرف و رابطه آن میهن­پرستی و گرایش جهان وطنی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان. نشریه مدیریت بازرگانی،1(3)، 87 -106.
4. قاسمی، حسن و دهدشتی شاهرخ، زهره و سیفی، ابوالفضل (1389). تاثیر کشورگرایی مصرف‌کننده بر قصر خرید کالاهای وارداتی. نشریه مدیریت بازرگانی (1389)، شماره62،  115- 142.
5. قاسمی، حسن و دهدشتی شاهرخ، زهره و سیفی، ابوالفضل (1391). بررسی عوامل موثر بر کشورگرایی مصرف­کننده. نشریه مدیریت بازرگانی، شماره11، 143-167.
6. کاتلر فیلیپ (1389). مبانی مدیریت بازاریابی؛ ترجمه: علی پارسائیان؛ انتشارات ترمه.
7. موون، جان، سی، و مینور، میشل، اس (2000). رفتارمصرف­کننده؛ ترجمه عباس صالح اردستانی، جلد دوم، تهران: فارابی.
8. ونوس، داور (1385). چارچوبی برای مدیریت بازاریابی؛ انتشارات پارسه.
9. Ajshekhar G. Javalgi, Virginie pioche Khare, Andrew C. Gross, Robert F. Schere (2004). An application of the consumer ethnocentrism model to French consumers.
10. Bahaee, M., & Pisani, M. J. (2009). The Use of Consumer Ethnocentrism and Consumer Animsity Scales in Iran. Thunderbird International Business Review, 51(2), 143-150.
11. Hsu, J. L., and Nien, H. (2008). Who are ethnocentric? Examining consumer ethnocentrism in Chinese societies. Journal of Consumer Behaviour, 7, 436-447.
12. Javalgi, R. g., Khare, V, P., and Scherer F. R. (2005). An application of the consumer ethnocentrism model to French consumers. International Business Review, 14, 325-34.
13. Klein, J. G., Ettenson R., & Morris, M. D. (1998). The Animosity Model of Foreign Product Purchase: An Empirical Test in the Peoples Republic of China. Journal of Marketing, 62(1), 89-100.
14. Kumar, A., Lee, H. J., & Kim, Y. K. (2009). Indian Consumer Purchase Intention toward a United States versus Local Brand. 15. Journal of Business Research, 62, 521-527.
15. Kwak, H., Jaju, A., and Larsen, T. (2006). Consumer Ethnocentrism Offline and Online: The Mediating Role of Marketing Efforts and Personality Traits in the United States, South Korea, and India. Journal of the Academy of Marketing Science, 34(3), 367-385.
16. Noguchi, K., Gohm, L. C., & Dalsky, J. D. (2006). Cognitive tendencies of focusing on positive and negative information. Journal of Research in Personality, 40, 891-910.
17. Rusting, C. L. (1998). Personality, mood, and cognitive processing of emotional information: three conceptual frameworks .Psychological Bulletin, 124, 165–196.
18. Shankarmahesh, M. N. (2011). Consumer Ethnocentrism: an Integrative Review of its Antecedents and Consequences. International Marketing Review, 23(2), 146-172.
19. Sharma, S., Shimp, T. A., & Shin, J. (1995). Consumer Ethnocentrism: A Test of Antecedents and Moderators. Journal of the Academy of Marketing Science, 23(1), 26-37.
20. Shimp T., Sharma S. (1987). Consumer ethnocentrism: Construction and validation of the cetscale;. Journal of Marketing Research, 24.
21. Shin, J. (1993). Antecedent and Moderators of Consumer Ethnocentrism, and the Effect of Source Country Characteristics on Consumer’ Attitudes toward Purchasing Imported Product Categories (Ph.D. Dissertation). University of South Carolina.