تبیین راهبرد سازمانی با شایسته‌سالاری و رهبری خدمتگزار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان،ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

چکیده

اگرچه در مورد مفهوم شایسته‌سالاری پژوهش­های متعددی انجام گرفته است لکن رهبری خدمت‌گزار طی سال­های اخیر در مبانی نظری سازمان و مدیریت کمتر مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل شایسته‌سالاری مبتنی بر عوامل مرتبط با آن با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت‌گزار به‌منظور ارائه الگوی مطلوب انجام گرفته است. بر این اساس متغیرهای مربوط و مقیاس آن‌ها، چهارچوب کلی مطالعه شکل گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان دانشگاه­های استان مرکزی در سال 96-95 و نمونه‌گیری به روش خوشه­ای دومرحله­ای بوده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه­های عوامل مرتبط با شایسته‌سالاری 72/0 و شایسته‌سالاری 73/0 و رهبری خدمت‌گزار 90/0 محاسبه گردید. برای بررسی و تحلیل داده­ها از روش توصیف آماری و استنباطی استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان داد که مدل شایسته‌سالاری با توجه به نقش میانجی رهبری خدمت‌گزار از برازش معناداری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Organizational Strategy with Meritocracy and Servant Leadership

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Giooki 1
 • Alireza Manzari Tavakoli 2
 • Sanjar Salajeqeh 2
 • Ayoob Sheikhi 2
1 IIslamic Azad University, Kerman, Iran
2 Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Although several studies have been conducted on the concept of meritocracy, but servant leadership has been underestimated as a factor affecting meritocracy in recent years in organizational literature and management. The purpose of this study was to evaluate the meritocracy model based on its related factors in terms of the role of mediator of servant leadership in order to provide a desirable model. Accordingly, while reviewing the theoretical literature and their respective variables and their scale, the overall framework of the study was formed. This research is applied and functional study in terms of purpose, and it is descriptive and correlation in terms of nature. The statistical population of the research is the staff of the universities of Markazi province in the years 1995-96. The sampling was done by two-stage cluster sampling. For data collection, the factors related to meritocracy were estimated 0.72 and 0.73, and the servant leadership was estimated 0.90. Descriptive and inferential statistics (correlation test and structural equation modeling) were used to analyze the data. Data were analyzed using SPSS software and AMOS software. The findings of this study showed that the model of meritocracy based on its related factors regarding the role of the mediator of servant leadership has a significant fitting.

کلیدواژه‌ها [English]

 • meritocracy
 • servant leadership
 • leadership
 • universities of Markazi Province
 1. Abaszadegan, B. (2003). Quran of political science and management. Tehran Publishing. (In Persian)
 2. Andersen, J.A. (2009). When a servant leadership comes knocking, Leadership & Organizational Development Journal. 30 (1), 4-15.
 3. Ani, M. (2007). Meritocracy in the civil service – young professionals scheme in Romania. Procedia - Social and Behavioral Sciences 191, 1571 – 157
 4. Bahmani, Gh. (2016). The effect of political and managerial factors on managerial desirability. Master's Degree. Allameh Tabatabaei University (In Persian)
 5. Borito, A., Viler, J. (2000). Management, International Ed. Mcgrow Hill Book Co.
 6. Carmen, A. (2016). The role of meritocracy in the accumulation of human capital. Mathematical Social Sciences
 7. Esmaeili, Z. (2004). Competencies in management, leadership and localization. Proceedings of the first conference on the development of meritocracy in organizations. Department of Industrial and Organizational Nursing, Tehran University Jahad. (In Persian)
 8. Gholipoor, A. (2009). Investigating the Effect of Servant Leadership on Organizational Trust and Empowerment in Government Organizations, Public Management Publication No. 2.
 9. Haghighatian, M., & Bayati, M. (2015). The study of factors affecting meritocracy. The first international conference on accounting, Management and business innovation. (In Persian)
 10. Harwik, I. (2016). The effect of service leadership on organizational culture, organizational commitment, organizational citizenship behavior (OBC) and employee performance in women's cooperative companies. Social and Behavioral Sciences, 283-290
 11. Horsman. J.H. (2001). Perspectives of servant leadership in organization" ADissertation for the degree Doctor of Philosophy gonaga university.
 12. Hyter, M.C. (2008). Meritocracy, Novations Group, Inc.
 13. Irannejad, M., & Parviz, S. (2008). Organization and Management from Theory to Practice. Tehran, Publication of Iranian Institute of Banking, Seventh Edition.
 14. Jofreh. K., & Jahandideh. M. (2013). An investigation about the effect of organizational citizenship behavior on workers' performance of electricity company in Tehran Province. M Jofreh, K Jahandideh. North East Journal of Social Issues & Humanities.
 15. Kast, F.E., & Rosenzweig, J.E. (1981). General systems theory: Applications for organization and management. Journal of Nursing Administration, 11(7), 32-41.
 16. Kharazmi, Sh. (2009). Managing and Leadership. Proceedings of the first conference on the development of meritocracy in organizations. Tehran University Jahad. (In Persian)
 17. Kwong, G., & Brian Zhen-Jie, L. (2014). The influence of servant leadership towards organizational commitment: the mediating role of trust in leaders. International Journal of Business and Management; 9(1), 17-25
 18. Lahti, I. (2003). Identifying and Integrating Individual Level and Organiza tiona Core Competencies. 1(1), p.1.
 19. Laub. J. (2004). Definity servant leadership a recommended typology for servant leadership studies.
 20. Matei, A., & Matei, L. (2014). Administrative convergence in some balkan states. Procedia – Social and Behaviorial Studies, 62(1), 1061-1065.
 21. Matteson J.A., & Irving G.A. (2006). Exploring servant versus self sacrificial leadership: A research proposal for assessing the commonalities and distinction of two oriented follower leadership theories. Proceeding of the American Society of business and Behavioral Sciences. 13/1, 1305-1319.
 22. Moghader, S. (2016). Investigating the role of effective factors on the establishment of meritocracy in the municipality of Tehran (Case study of Municipality of 19th district, Islamic Azad University, Central Tehran Branch) (In Persian)
 23. Rabeti, R. (2001). Meritocracy in government agencies, No. 61
 24. Rezaei, B. (2016). The effect of servant leadership on employees' motivation and performance. Quarterly Journal of Governmental Mission, 7(24). (In Persian)
 25. Rezaeeian, A. (2003). Principles of Organization and Management, Tehran, Ministry of Culture and Islamic Guidance Publications, 11th Edition.
 26. Yukl, G. (2000). Leadership in organization,1 th Editio, Upper saddle River, NJ: pearson Prenticehall.
 27. Zali, M. (1997). Skills and Characteristics of Research Managers; University of Management and Business Administration, University of Tehran. (In Persian)