الگویابی ایجاد وابستگی برند در رفتار مصرف‌کنندگان با ترجیح برند

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال

چکیده

هدف از این مطالعه الگویابی ایجاد وابستگی برند در رفتار مصرف‌کنندگان با ترجیح برند است. روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی و به‌صورت کیفی- کمی هست. شیوه مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات و تحلیل و بررسی دادهها، در مرحله کیفی از نظریه داده بنیاد و در مرحله کمی روش مدلسازی معادلات ساختاری جهت سنجش برازش الگو پژوهش استفاده شد. در این مطالعه جهت ساخت و ارائه الگو با استفاده از روش آمیخته اکتشافی، در مرحله اول با بهرهگیری از نظر 15 نفر از خبرگان و کارشناسان و تکیه بر منابع مطالعاتی، چارچوب الگو ارائه و اعتبارسنجی شد و سپس در مرحله دوم پژوهش الگو و ساختار پیشنهادی در جامعه هدف توسط 384 آزمودنی مورد سنجش قرار گرفت که نتایج نشانگر تائید فرضیههای پژوهش بود. بدین ترتیب که از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی، ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها شناسایی و پالش شده، سپس روابط بین متغیرها تعیین گردید و در نهایت اعتبار سنجی و برازش الگو انجام شد. بر اساس نتایج، ایجاد وابستگی و ترجیح برند میتواند متأثر از ارزش دریافتی از برند باشد و ارزش ویژه برند نیز از کیفیت خدمات دریافتی تأثیر میپذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Patterns of brand dependence on consumer behavior with brand preferences

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Mirjavadi
 • Hamid Reza Saidnia
 • Ehsan Abedi
Islamic Azad University, Tehran North Branch
چکیده [English]

The purpose of this study is to find the Patterns of brand dependence on consumer behavior with brand preferences. The research method used in this research is a kind of exploratory blend type, quantitatively and qualitatively. The technique used for collecting information and analyzing data was used in the fuzzy qualitative method based on the theory of data and in the bag phase, the modeling method of equations structures was used to measure the modeling of the model. In this study, to design and present the pattern using exploratory mixtures in the first stage, using 15 experts and specialists and adapting the study resources, modeling framework and validation, then in the second stage of the research, proposed model and structure The goal of the community was tested with 384 results, which confirmed the hypothesis of the research. In order to identify and solve the problem, open source, axial and selective coding, dimensions, mules and indicators were determined, then the relationships between the variables were determined and at the end, validation and adaptation patterns were performed. Based on the results, establishing affiliation and brand preferences can have a significant impact on brand value, and brand equity also affects the quality of service received.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Service quality
 • brand equity
 • brand preference
 • brand affiliation
 • food industry
 1.  

  1. Aghazadeh, Hashemi, & Sadri Nia (2014). Appreciating and evaluating the pattern of loyalty and consumer satisfaction. Journal of Strategic Management Studies; Vol. 5, No. 14.
  2. Dennis, C., Papagiannidis, S., Alamanos E., & Bourlakis M. (2017). The role of brand attachment and its antecedents in brand equity in higher education: An extended abstract. In: Stieler M. (eds) Creating Marketing Magic and Innovative Future Marketing Trends. Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science. Springer, Cham.
  3. Festus Olorunniwo, M., Hsu, K., & Godwin J. (2006). Service quality, customer satisfaction, and behavioral intentions in the service factory. Journal of Services Marketing, Vol. 20 Issue: 1, 59-72.
  4. Gharacheh, Akhavan (2014). Appreciation and evaluation of the loyalty pattern of satisfaction with the quality of e-banking services. Journal of Strategic Management Studies; Vol. 5, No. 19. (In Persian) 
  5. Haj Molla Ali Zahra (2010). Investigating the effect of brand preferences on customer purchasing decisions. Islamic Azad University–Tehran Central, Iran. (In Persian) 
  6. Heinrich, D., Sprott, D.E., & Albrecht, CM. (2016). The interplay of brand attachment and brand extension success. In: Kim K. (eds) Celebrating America’s Pastimes: Baseball, Hot Dogs, Apple Pie and Marketing? Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science. Springer, Cham.
  7. Isik, A., & Yaser, M. F. (2015). Effects of brand on consumer preferences: A study in Turkmenistan. Eurasian journal of business and economics, 8(16), 139-150.
  8. Khademi Moghadam, A.  (2013). Examining the quality of banking services and their impact on brand preferences and intent to buy customers. Islamic Azad University – Tehran North, Iran. (In Persian) 
  9. Khosravi, Gh. (2013). Investigating factors affecting brand relation among customers, Islamic Azad University – Tehran North, Iran. (In Persian) 
  10. McGale L. S., (2016). The influence of brand equity characters on children's food preferences and choices.
  11. Parvaresh, S. M. S. (2010). The impact of brand equity on brand preferences and the intention to re-buy custome. Allameh Tabatabaei University, Iran. (In Persian) 
  12. Park, J. K., & John, D. R. (2012). Got to get you into my life: do brand personalities rub off on consumers. Journal of Consumer Research, 37, 655-669.
  13. Rahmani, Y. (2015). The relationship between perceived e-service quality and brand equity. Allameh Tabatabaei University, Iran. (In Persian) 
  14. Rokni, H. (2014). How the quality of services affects brand value: the role of intermediates in perceived value and company validity. Islamic Azad University, Iran. (In Persian) 
  15. Sobhani, A. (2014). Evaluate educational service quality, Garmsar Islamic Azad University, Iran. (In Persian) 
  16. Shalom, L., & Hayiel, H. (2016). Emotional brand attachment: a factor in customer-bank relationships. International Journal of Bank Marketing, Vol. 34 Issue: 2, 136-150.
  17. Vinh1, T. T., & Huy, L. V. (2016). The relationships among brand equity, brand preference, and purchase intention: empirical evidence from the motorbike market in vietnam. International Journal of Economics and Finance; Vol. 8, No. 3.
  18. Vlachos, P. A., & Vrechopoulos, A. P. (2008). Determinants of behavioral intentions in the mobile internet services market. Journal of Services Marketing, Vol. 22 Issue: 4, 280-291.
  19. Yazdani, Rezaei Fard, & Sardari (2015). The pattern of brand value creation within the brand marketing mix. Journal of Strategic Management Studies; Vol. 6, No. 14. (In Persian) 
  20. Zamani, S. M. (2013). Evaluate electronic service quality effect in Brand Eqquity. Payam Noor University, Iran. (In Persian) 
  21. Zareay, S. E. (2012). Investigating the effect of marketing variables and brand equity dimensions on the preference and intention of buying a brand. Islamic Azad University, Iran. (In Persian)