تبیین و ارزیابی الگوی ارتقاء اشتراک دانش در انجمن‌های خبرگی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هر سازمانی گنجینه‌ای عظیم از دانش است و اغلب این سرمایه ارزشمند که می‌تواند موجب گسترش خلاقیت و نوآوری در سازمان شود، نادیده گرفته می‌شود. در تحقیق حاضر از تئوری سرمایۀ اجتماعی ناهاپیت و گوشال که شامل سه بعد عنصر ساختاری، عنصر شناختی و عنصر رابطه‌ای است استفاده‌ شده است. همچنین در سال‌های اخیر مفهوم انجمن‌های خبرگی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مؤثر جهت تسهیم دانش با بهره‌گیری از تجربیات و دانش‌های خبرگان سازمان، توسعه ‌یافته است. در این تحقیق به بررسی نقش ابعاد سرمایۀ اجتماعی سازمانی بر اشتراک دانش در انجمن‌های خبرگی می‌پردازیم و همچنین تأثیر عوامل انگیزشی افراد مانند شهرت، نوع‌دوستی، منافع مشترک و ... را بر اشتراک دانش در انجمن‌های خبرگی مورد بررسی قرار می‌دهیم. یافته‌ها بیان می‌دارد: بالا رفتن سرمایۀ اجتماعی سازمانی و بیشتر شدن تعاملات اجتماعی میان افراد، برافزایش اشتراک دانش در انجمن‌های خبرگی اثری مثبت و معنادار دارد. همچنین در بررسی عوامل انگیزشی افراد به این نتیجه می‌رسیم عوامل سخت‌افزاری و مادی (منافع مشترک و شهرت) نسبت به عوامل نرم‌افزاری (نوع‌دوستی)، تأثیر بیشتری بر اشتراک دانش در انجمن‌های خبرگی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation & Evaluation of Knowledge Sharing Promotion Pattern in Communities of Practice

نویسندگان [English]

 • Navid Nezafati 1
 • Gholam Reza Azimi 2
 • Narjes Tavakoli 3
1 Assistance Professor, Shahid Beheshti University
2 PH.D Student, Shahid Beheshti University
3 MA, Islamic Azad University
چکیده [English]

Every organization is an enormous treasure of knowledge and most of the time this valuable capital that could be lead to the development of creativity and innovation is neglected. In this research we used Nahapiet & Goushal Social capital theory.In this theory they mentiond tree dimensions for social capital,involve structural,relational & cognitive.In recent years the concept of communities of practice as one of the most effective tools,for knowledge sharing using organization experience and knowledge,has developed.This research investigates the role of organizational social capital on knowledge sharing in communities of practice and the impact of motivation factors such as reputation,altruism,common interests and etc. on knowledge sharing in the communities of practice.finding shows significant and positive impact between that increase of organizational social capital and social interactions on knowledge sharing in communities of practice.When the study comes to the conclusion individual factors information shows that: Shared interest and reputation are most effective on knowledge sharing than altruism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Social Capital
 • Social Capital Dimensions
 • Knowledge Sharing
 • Communities of Practice
 1.  

  1. ابراهیمی. ک. بهرامی نسب. ع. گل ارضی. غ. (1388). سرمایۀ اجتماعی با رویکرد تجزیه‌وتحلیل عوامل تأثیرگذار بر سرمایۀ اجتماعی. مجموعه مقالات همایش ملی سرمایۀاجتماعی و توسعه اقتصادی،81-90.
  2. ابطحی. ح. صلواتی. ع (1385). مدیریت دانش در سازمان. تهران، پیوند نو.
  3. ابیلی. خ. نارنجی ثانی. ف. رشیدی. م.م. مختاریان. ف (1390). نقش عوامل مؤثر بر به اشتراک‌گذاری دانش سازمانی در موسسه مطالعات میان‌المللی انرژی. فصل‌نامه علمی-پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 4(14)،54-31.
  4. احمدی. ع.آ.وصالحی. ع (1391). مدیریت دانش (رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی). انتشارات دانشگاه پیام نور.
  5. احمدی. ع.آ. فیض‌آبادی. ح (1390). بررسی ارتقاء سرمایۀاجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان (نمونه موردی: سازمان‌های ستادی شهرداری تهران). نشریه مدیریت دولتی، 6(3)،35-45.
  6. اختر محققی. م (1385). سرمایۀاجتماعی. نشر تهران.
  7. ازکیا. م. غفاری. ر (1383). توسعه روستایی ایران. نشر نی. تهران.
  8. امین بیدختی. ع.آ. نظری. م (1388). راهکاری جهت بهبود عملکرد اقتصادی. مجموعه مقالات همایش ملی سرمایۀاجتماعی و توسعه اقتصادی، 3.
  9. پوراسفند.ن. ق.ع. مشبکی. آ. هادیان. م (1390). تأثیر ابعاد سرمایۀاجتماعی در استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران). پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1(2)، صفحات 3-39.
  10. پیراهری. ن (1388). سرمایۀاجتماعی در نظریات جدید. پژوهشنامه علوم اجتماعی، سال سوم، شماره سوم، ص 111-110.
  11. جعفرزاده کرمانی. ز (1391). زیرساخت‌های اشتراک دانش در آموزش عالی: بررسی گروه‌های آموزشی کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشورز، 70.
  12. تاجی بخش. ک (1384). سرمایۀاجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه. تهران، شیرازه، ص 147.
  13. چلبی. م.، مبارکی. م (1384). تحلیل رابطه سرمایۀاجتماعی و جرم در سطوح خرد و کلان. مجله جامعه شناسی ایران، 6(2)،44-3.
  14. خاتمیان فر. پ. پریرخ. م (1388). بررسی عوامل مشوق و بازدارنده اشتراک دانش در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی (WWW.isc.gov.ir (45) جلد 12،246-223.
  15. دیانی. م.ح. پریرخ. م.و محمودی. ح (1391). بررسی رابطه میان سرمایۀاجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد. نشریه کتابداری و اطلاع‌رسانی. دوره 16 شماره 2(58)،91-117.
  16. زارعی. ع. پنددار. آ. مرادی حقیقت. ح (1388). طراحی مدل مفهومی تأثیر سرمایۀاجتماعی بر توانمندسازی کارکنان. مجموعه مقالات همایش ملی سرمایۀاجتماعی و توسعه اقتصادی، 295-311.
  17. زارعی. ع. شریفی. ن (1388). شناسایی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر سرمایۀاجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان‌های منتخب استان سمنان). مجموعه مقالات همایش ملی سرمایۀاجتماعی و توسعه اقتصادی، 91-115.
  18. زمردیان. غ. رستمی. ع (1389). استقرار نظام مدیریت دانش مبتنی بر سرمایۀاجتماعی (مطالعه موردی: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8). مجله حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره 5،63-45
  19. سعادت. ر. مسجد سرایی. ح (1388). سرمایۀاجتماعی اسلامی و توسعه اقتصادی. مجموعه مقالات همایش ملی سرمایۀاجتماعی و توسعه اقتصادی، 225-236.
  20. سید جوادیان. ر. امامی. م. رستگاه. ع (1389). بررسی رابطه میان فرهنگ‌سازمانی با مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران). فصل‌نامه علمی-پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، (4)،9-32
  21. شارع‌پور، م (1380). فرسایش سرمایۀاجتماعی و پیامدهای آن، نامه علوم اجتماعی، شماره 3، ص 120.
  22. شارع‌پور. م (1379). نقد و بررسی کتاب پایان نظم. کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره مهر و آبان.
  23. شاه‌حسینی. م (1381). مطالعه و بررسی تأثیر سرمایهٔ اجتماعی در عملکرد انجمن‌های اعتبار گردشی زنان در تهران. دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات).
  24. شفیع‌زاده. م (1389). چالش‌های فراروی آینده مدیریت دانش در ایران. مرکز تخصصی مدیریت دانش (www.insidekm.com).
  25. قلیچ لی. ب. مشبکی اصفهانی. آ (1385). نقش سرمایۀاجتماعی در ایجاد سرمایۀ فکری سازمانی (مطالعه دو شرکت خودروساز ایرانی). نشریه دانش مدیریت، دوره 19 شماره 75،125-147.
  26. همتی. م. اکبر زاده. م. ساداتی. ع (1388). بررسی جایگاه سرمایۀاجتماعی در کارآفرینی سازمانی. مجموعه مقالات همایش ملی سرمایۀاجتماعی و توسعۀ اقتصادی، 403-418.
  27. یاسینی. ع. سعادت طلب. آ. رمضانی. آ (1388). نقش سرمایۀاجتماعی در اقتصاد نوین (ارائه مدل جدید سرمایۀ فکری). مجموعه مقالات همایش ملی سرمایۀاجتماعی و توسعه اقتصادی، 259-278.
  28. Abili. Kh. (2010). Social capital management in Iranian knowledge-based organizations.The Electronic Journal of Knowledge Management, 9(3), 203-210.
  29. Abou-Zeid.E. (2007). A theory based approach to the relationship between social capital and communities of practice.The Electronic Journal of Knowledge Management, 5(3), 257-264.
  30. Ahmadi.A.A. (2012).Role of social capital in effectiveness of knowledge management within Iran Khodro Diesel Company.International Journal of Learning & Development, 2(1), 209-231.
  31. Amin.A.Roberts.J. (2006). Communities of practice? Varieties of situated learning. EU Network of Excellence, Dynamics of Institutions and Markets in Europe (DIME).
  32. Ardichvili.A.Page.V.Wentling.T. (2002). Motivation and Barriers to Participation In Virtual Knowledge-Sharing Communities of Practice.OKLC Confrence.
  33. Bourish.A.Dube.L.Jacob.R. (2005).The success of virtual communities of practice،the leadership factor.The Electronic Journal of Knowledge Management, Volume 3 Issue 1, 23-34.
  34. Brown.J.S, Duguid.P. (1991). Organizational learning and communities of practice.Organization Science, 2(1), 40-57.
  35. Bryant.C.Norris.D. (2002). Measurement of social capital،The Canadian experience. country report for the OECD – UK ONS International Conference on Social Capital Measurement in London, 25-27 September.
  36. Chetty.L.Mearns.M.Using communities of practice towards the next level of knowledge-management maturity. SA Journal of Information Management. 14(1), Art. #503, 9 pages. http://dx.doi. org/10.4102/sajim.v14i1.503.
  37. Chowdhury.N. (2010). Knowledge audit: Overview and sample questionair.
  38. Chiu.c.Hsu.M.Wang.E. (2006). Understanding knowledge sharing in virtual communities: An integration of social capital and social cognitive theories.Decision Support Systems, 42, 1872-1888.
  39. Cohen.D.Prusak.L. (1970). British Petroleum’s Virtual Teamwork Program.Center for BusinessInnovation, Ernest and Young LLP.
  40. http://www.businessinnovation.ey.com/research/research.html
  41. Coleman.J. (1998). Social capital in the creation of human capital.American. Journal of Sociology, 94, 95-120.
  42. Cox. A. (2005). What are communities of practice? A comparative review of four seminal works. Journal of Information Science, 31(6), 527-540.
  43. Daniel.B.Schweir.R.A.McCalla.G. (2003). Social Capital in Virtual
  44. Dokhtesmati.M.Ghorbani.R (2013). Knowledge Sharing in Iranian academic institutions،Meta analysis approach.Social and Behavioral Sciences,383-387.
  45. Liao. J.Welsch. H. (2005). Roles of social capital in venture creation: Key dimensions and research implications, Journal of Small Business Management, 43(4), 345–362.
  46. Lindstaedt.S. (2004). (Virtual) Communities of practice within modern organizations. Journal of Universal Computer Science, 10(3), 158-161.
  47. Liu.Y.C.Li.F. (2012). Exploration of social capital and knowledge sharing:An emperical study on student virtual teams. International Journal of Distance Education Technologies. April-June, 10(2), 17-38.
  48. Moshref Javadi. M. H. Darvishzadeh. N. Zandi. M. Yavarian. J. (2012). Effect of motivation and trust on knowledge sharing and effect of knowledge sharing on employee’s performance.International Journal of Human Resource Studies, 2(1), 210-221.
  49. Murillo.E.Communities of practice in the business and organization studies literature.Information research.
  50. Nahapiet. J.Ghoshal. S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
  51. Parker.B. (2007). A Literature review investigating the nature and role of communities of practice in the development of national qualifications frameworks.South African Qualifications Authority (SAQA).
  52. Ramalho Correia.A.Paulos.A.Mesquita.A. (2010).Virtual communities of practice: Investigating motivations and constraints in the process of knowledge creation and transfer.Electronic Journal of Knowledge Management, 8(1), 11-20.
  53. Ranmuthugala.G.Plumb.J.J.Cunningham.F.Georgiou.A.Westbrook.J.Braithwaite.J. (2011). How and why are communitie of practice established in the healthcare sector? A systematic review of the literature.Health Service Research,11,273.
  54. Renzl. B. (2008). Trust in management and knowledge sharing: The mediating effects of fear and knowledge documentation. Omega, 36(2), 206 – 220.
  55. Ruston.D.Akinrodoye.L. (2002). Questions from social capital syrvey include in the social survey matrix.Social Capital Question Bank, Social Analysis and Reporting Division.
  56. Serrat.O. (2011). Surveying communities of practice.Cornell University ILR School(Digital Commons@ILR),104-122.
  57. Snyder.W. (2003). Communities of practice: A new tool for government managers.IBM Center for The Business of Government.
  58. Talisayon.S. (2012). Guidelines and tips on how to start and sustain a community of practice (COP).ADB Regional Technical Assistance (RETA),307.
  59. Tseng.s. (2008). Knowledge management system performance measure index.Parsmodir.com.
  60. Usoro.A.Sharratt.M.Tsui.E.Shekhar.S. (2007). Trust as an antecedent to knowledge sharing in virtual communities of practice.Knowledge management research & practice ,5, 199-212.
  61. Velterop.J. (2007). Analysis of the responses to the knowledge sharing questions in the online public consultation on the future of the European research area.Knowledge Sharing.
  62. Vitari.C.Ravarini.A. The effects of communities of practice on the success of an expert recommending service
  63. Wasko.M.M.Faraj.S. (2005). It is what ones does”.Strategic Information Systems,9, 155-173
  64. Wenger.E. (2002). Cultivating communities of practice.Harvard Business School Press.
  65. Wenger.E.Communities of Practice and social learning systems: The career of a concept. wenger-trayner.com/theory.
  66. Wenger.E. (1998). Communities of Practice: Learning, meaning and identity.Cambridge Univercity Press.
  67. Wenger.E.Communities of practice: A brief introduction. wenger-trayner.com/theory
  68. Wing Lai.K.Pratt.K.Anderson.M.Stigter.J. (2006). Literature review and synthesis: Online communities of practice.Ministry of Education,NewZeland (www.minedu.govt.nz).
  69. Work styles questionnaire. www.onetcenter.org
  70. Zhang.Y.The impact of community of practice on knowledge sharing. my3q.com/survey/119/yingzhang1028/69146.phtml
  71. Zboralski.K. (2009). Antecedents of knowledge sharing in communities of practice.Journal of Knowledge Management, 13(3), 90-101.