تبیین الگوهای بومی توسعه دانش ملی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله تبیین الگوهای توسعه علم و دانش در چارچوب ‌نظریه‌پردازی در سطح زیربنایی و نیز عرضه نظریه الماس و تجربه برای توسعه دانش ملی- بومی است. مقاله به پایه‌ریزی مبانی و اصول نظریه‌های شناخت‌شناسی علم و دانش می‌پردازد. رویکرد نوشتن مقاله، توصیفی استدلالی، بدیهه‌گرایی و تبیین است، لذا با گزاره‌نویسی، مطالب زیربنایی، تقریر و هدایت می‌شوند البته آموزه‌های کلیدی مرتبط تشریح می‌شوند. در نهایت، اگر علم و دانش با اتکا به منابع دست اول اسلام به خوبی شناخته، تعریف، تبیین، و معماری شوند می‌توان مطالب ارزشمند خود را بسیار فراتر از فلسفه علم مطرح در جهان، ارائه کرد. بنابراین، شرح و توصیفی از جلوه‌های سازوکار علم، دانش و تجربه با خصیصه‌های بی‌بدیل مطرح می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

National Knowledge Development based on Domestic Patterns

نویسنده [English]

 • Mohammadreza Hamidizadeh
Department of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti Gniversity, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The paper's aim is to explain the knowledge and science development patterns based on theories building on infrastructure level and to present diamond and experience theories for upgrading the national – domestic knowledge. Thus, the paper's framework belongs to an especial knowledge and science Islamic recognition methods. The research method is descriptive one for presenting cause and effect reasons under modern and exploratory statements. The theoretical statements are the initial method for writing the paper contents. The scientific results of the paper show the Islamic knowledge' experience and science theories, models and mechanism have a very challengeable new perspective and explorations for K. E S. respect to western viewpoints.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Multi-level Knowledge Levels
 • National Knowledge Development
 • Diamond Knowledge
 • Experience Theory
 • Knowledge Opportunities
 • Seven Levels Experience
 1. اصفهانی، راغب (1389). فرهنگ قرآنی راغب. تلخیص و ترجمه جهانگیر ولدبیگی، سنندج: آراس.
 2. حمیدی‌زاده، محمدرضا (1390). نظریه زمان و آینده‌پژوهی بر اساس نظریه فهم و درک. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی. 2(6). تابستان:81-101.
 3. حمیدی‌زاده، محمدرضا- الف (1393). برنامه‌ریزی استراتژیک و بلندمدت. تهران: سازمان سمت.
 4. حمیدی‌زاده، محمدرضا (1384). "راهبردهای دانش آفرینی در نهادها"، فصلنامة رشد فنآوریها، سال دوم، بهار.
 5. حمیدی‌زاده، محمدرضا (1390). مدیریت دانش و دانایی، قم: انتشارات یاقوت.
 6. حمیدی‌زاده، محمدرضا- ب (1393). توسعه دانش،مفاهیم، فرایندها و الگوها، گزارش جامع تحقیق، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
 7. حمیدی‌زاده، محمدرضا- ج (1393). تصمیم‌گیری خلاق و هوشمند، تهران: نشر ترمه.
 8. قراملکی، فرامرز (1388). روش‌شناسی مطالعات دینی، نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
 9. قرآن کریم (1385). ترجمه آیت الله ناصر مکارم شیرازی. قم: دارالقرآن الکریم، دفتر مطالعات تاریخ و معرف اسلامی.
 10. قریشی، دید علی‌اکبر (1390). قاموس قرآن. تهران: دارالکتب الاسلامیه، مجلات 1-7.
 11. محمدی‌ری‌شهری، محمد (1388). منتخب میزان الحکمه. تلخیص و ترجمه سید حمید حسینی و حمید رضا شیخی. قم: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.