آسیب‌شناسی برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های محلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته مدیریت دولتی، گروه ­­مدیریت ­دولتی،دانشکده­­ مدیریت ­و اقتصاد، واحد ­علوم و­ تحقیقات،دانشگاه ­آزاداسلامی،تهران،ایران.

2 استاد رشته مدیریت دولتی،گروه ­­مدیریت ­دولتی،دانشکده­­ مدیریت ­و اقتصاد، واحد ­علوم و­ تحقیقات،دانشگاه­ آزاداسلامی،تهران،ایران

3 استاد رشته مدیریت دولتی،گروه ­­مدیریت ­دولتی،دانشکده­­ مدیریت ­و اقتصاد، واحد ­علوم­ و تحقیقات،دانشگاه ­آزاداسلامی،تهران،ایران

چکیده

برنامه‌­ریزی استراتژیک در سازمان­‌های محلی همواره با موانعی روبه­‌رو بوده است که بر کیفیت برنامه­‌ها اثرگذار است. شناسایی و ارائه راه­کار برای آن­ها می‌­تواند بر توسعه جامعه اثرگذار باشد. این پژوهش پیمایش دو هدف توصیف و تبیین را دنبال می‌کند. لذا پژوهش حاضر از یک طرف درصدد است تا آسیب‌های برنامه‌ریزی استراتژیک مشخص سازد، از طرف دیگر چون رابطه میان متغیرهای پژوهش بر اساس هدف پژوهش تحلیل می‌گردد، به تبیین ارتباط میان رویدادها می‌پردازد. در قسمت کیفی پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه­ساختاریافته و مطالعه متون مختلف با روش تحلیل تم 33 زیرمقوله مشخص و در چهار دسته رفتاری، ارتباطی، دانشی و نهادی دسته­بندی شدند. در قسمت کمّی پژوهش برای فازی‌سازی دیدگاه خبرگان از اعداد فازی مثلثی(طیف 9 درجه) استفاده شده است. سپس پرسشنامه­ بر اساس مدل ارائه شده تهیه و در جامعه آماری 133 (نمونه 98 نفر) توزیع شد. براساس نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، با توجه به اینکه مقدار معناداری حداقل یکی از متغیرها کوچک­تر از سطح خطا (05/0) به­دست آمده است، بنابراین توزیع داده‌ها در مجموع نرمال نبود. با توجه به فقدان حساسیت به پیش‌فرض نرمال بودن داده‌ها نرم افزار smart pls، بهترین نرم­افزار معادلات ساختاری برای اجرای مدل است، مدل پژوهش با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی آزمون شد. بعد از آن برای بررسی کیفیت یا اعتبار مدل از بررسی اعتبار که شامل شاخص بررسی اعتبار اشتراک و شاخص بررسی اعتبار افزونگی است، استفاده ‌شده است. شاخص‌های برازش مدل پژوهش مثبت و بزرگ‌تر از صفر و می‌توان گفت مدل از کیفیت و اعتبار قابل‌قبولی برخوردار‌است. مقدار شاخص GOF، ۰/۶۱۱  است که شاخصی قوی و نشان از کیفیت بالای کلی مدل دارد. بعد از آن چهار فرضیه تأثیر معنادار آسیب‌های چهارگانه دانشی، رفتاری، ارتباطی و نهادی با برنامه‌ریزی استراتژیک با احتمال ۰/۹۵ رد نشد. در نهایت تحلیل شکاف وضع موجود و مطلوب با توزیع پرسشنامه‌­ای دیگر در جامعه مورد نظر صورت گرفت،که باتوجه به نتایج بین وضع موجود و مطلوب عوامل چهارگانه شکاف معناداری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The pathology of strategic planning in local organizations

نویسندگان [English]

 • Behzad Souki 1
 • Reza Najafbeigi 2
 • Karamallah Daneshfard 3
1 Government Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research, Tehran, Iran
2 Faculty member, Tehran University of Science and Research, Department of Public Administration
3 Faculty member, Tehran University of Science and Research, Department of Public Administration
چکیده [English]

Aim and Introduction. Planning is one of the most essential tools for accelerating the growth and development of developing countries, accepted by most experts. Because for various reasons, these countries will be involved in poverty, recession, low and incomplete employment, high inflation, price fluctuations without planning, without any planning. Undoubtedly, the importance of planning in the regions that make up a country is doubly important. Therefore, the distance between Kermanshah metropolis and other metropolises in terms of development and lack of research at the level of local organizations increases the need for this research. The study of Kermanshah province shows that the cities of this province experience different conditions in terms of the level of development indicators. Qasr Shirin is in the first rank compared to other cities of the province, then Kermanshah and in the next ranks (undeveloped cities) are eleven cities of the province. Many officials in Kermanshah acknowledge the lack of a long-term plan for the development of the city and the province, which is the duty of the city council and municipality. Strategic planning in local organizations has always faced obstacles that affect the quality of programs. Identifying and providing solutions for them can affect the development of society.
 
Methodology. This research pursues the two purposes of description and explanation. Therefore, the present study, on the one hand, seeks to identify the disadvantages of strategic planning, on the other hand, because the relationship between research variables analyzed based on the purpose of the research, to explain the relationship between events. In the qualitative part of the research, using semi-structured interviews and studying different texts by theme analysis method, 33 sub-categories were identified and classified into four categories: behavioral, communication, knowledge and institutional. In the quantitative part of the research, triangular fuzzy numbers have been used to fuzzy the experts' point of view. Then the questionnaire was prepared based on the presented model and distributed to 133 statistical population (sample of 98 people). Based on the results of Kolmogorov-Smirnov test, considering that the significance value of at least one of the variables was less than the error level (0.05), so the data distribution was not normal. Due to the lack of sensitivity to the default normality of the data, smart pls software is the best structural equation software to run the model. The research model tested using the partial least squares technique. Then, to check the quality or validity of the model, a validity check used, which includes a subscription validity index and a redundancy validity index. The fit indices of the research model are positive and greater than zero, and then the model has acceptable quality and validity. The value of GOF index is 0.611, which is a strong index and shows the high quality of the model.
 
Findings. After semi-structured interviews with experts and a study, injuries identified. Then 170 keywords and phrases were extracted through theme analysis and 33 indicators discovered through coding and classified into four groups. Four hypotheses the significant effect of the four cognitive, behavioral, communicative and institutional harms with strategic planning with a probability of 0.95 was not rejected. Finally, the analysis of the current and favorable status gap performed by distributing another questionnaire in the target population, which according to the results, there was a significant gap between the status and the desired four factors. The intensity of the effect of knowledge factor on strategic planning calculated to be 0.166 and the probability statistic of the test is 3.518, which is greater than the critical value of t at the error level of 5%, i.e. 1.96 and shows that the observed effect is significant. . Therefore, with 95% confidence, the knowledge factor has a significant effect on strategic planning. The intensity of the effect of the behavioral factor on strategic planning calculated to be 0.259 and the probability statistic of the test is 2.358, which is greater than the critical value of t at the 5% error level of 1.96 and shows a significant effect. Is. Therefore, with 95% confidence, the behavioral factor has a significant effect on strategic planning. Therefore, the intensity of the effect of the communication factor on strategic planning calculated equal to 0.412 and the probability statistic of the test obtained 4.448, which is greater than the critical value of t at the 5% error level, i.e. 1.96, and shows the observed effect. It is meaningful. Therefore, with 95% confidence, the communication factor has a significant effect on strategic planning. Finally, the intensity of the effect of the institutional factor on strategic planning is equal to 0.491 and the probability statistic of the test is 8.727, which shows that the observed effect is significant. Therefore, with 95% confidence, the managerial institutional factor has a significant effect on strategic planning.
Discussion and Conclusion. Dissatisfaction with today's Iranian cities is a common experience of citizens, professionals and managers. The popular view of this issue is only looking for a solution to it. However, the city is the supreme product of human civilization, which emerges under the influence of innumerable components, and accepting the excessive influence of one factor in this field is in fact a kind of neglect of the issue. Among the important factors affecting the construction of Iranian cities, the system governing the preparation, approval and management of urban development plans has a significant share. The power structure in society, managers 'view of citizens' rights, city space in the eyes of people and decision makers, city maps and other such components play an important role in explaining how and what the planning system is. Examining the factors affecting strategic planning in general indicates the distance of the strategic planning system.
 The desired conditions achieved by correcting the injuries identified in this study through related organizations. According to the research results, the model presented in this study consists of four factors and a total of 33 indicators were identified, which were divided into four categories of knowledge with 4 indicators, behavioral with 10 indicators, communication with 8 indicators and institutional with 11 indicators. This model was the basis model for analyzing the current and desired situation. After performing the gap analysis, 26 indicators identified as damage because the current situation of these indicators is a significant distance from the desired situation and is far from the desired situation. The share of knowledge factors is three indicators, behavioral factors are eight indicators, communication factors are 6 indicators and institutional factors are nine indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "local organizations"
 • "cognitive factors"
 • "behavioral factors"
 • "communication factors"
 • "institutional factors"
 1.  

  1. Alharthy, A. H., Rashid. H., Romano, P., & Faisal, Kh. (2017). Identification of strategy implementation influencing factors and their effects on the performance, International Journal of Business and Social Science, 8(1).
  2. Abel G. A., & Damaris K. A. (2016). Assessment of the factors influencing the implementation of strategic plans in secondary schools in Kenya, Journal of Education and Practice www.iiste.org ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online) 7(16).
  3. AlTurki, U. (2011). Methodology and theory: a framework for strategic planning in maintenance. Journal of Quality in Maintenance Engineering. 17(2).
  4. Byrne, T. (1983). Local governance in Britani, Antoni. Ybyrne.
  5. Clarke, J. J. (1995). Local government of the United Kingdom, pitman and sons.
  6. Delaware, A. (2006). Theoretical and practical principles of research in humanities and social sciences, Roush Publications.
  7. Emami, M., & Stavarsegari, K. (2012). Administrative law, Tehran: Quantity Publication.
  8. Elbanna, S. (2009). Determinants of strategic planning effectiveness: extension of earlier work, Journal of Strategy and Management, 2, 175-187.
  9. Haki, M. R. (2006). A model for evaluating organizational readiness for successful implementation of strategic planning of information systems and information technology, MSc Thesis.
  10. Hosseinipour Ardakani. M., & Rostami, V. (2013). Quarterly journal of public law knowledge, Second Year, fall, 5, 12-6.
  11. Harris, K. J. (2009). Strategic planning 10 critical success factors and sure-fire ways to fail.
  12. Henseler, J., Ringle, C.M., & Sinkovics, R.R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advances in International Marketing, Publisher: Emerald JAI Press, 277-319.
  13. Hensey, M. (1991). Essential success for strategic planning, journal of management in engineering, 7, 77-167.
  14. Hope, K. R. (2014). Devolved government and local governance in Kenya. African and Asian Studies, 13(3), 338-358.
  15. Iglesias, Á. (2015). Making strategic planning work in local government: an empirical study of success and failure, Strategic Public Management Journal (SPMJ), Issue No: 1, October 2015 - ISSN 2149-9543, 40-55
  16. Kaplan, R., & Norton, D. (2014). Translation: parviz bakhtiari, strategy-based organization, Industrial Management Organization.
  17. Kenneth M. M., Thomas K. N., & Mathenge, P. (2018). Factors affecting strategy implementation: a case of the Kenya police headquarters, International Journal of Liberal Arts and Social Science, 6(5).
  18. Kipkemboi, K., Job, F., & Mugambi, M. (2014). Factors that influence effective strategic planning process in organizations, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 16(6), Ver. II (Jun.), 188-195.
  19. Lambru, M. (2007). Administraţie publică [Public Administration]. In C. Zamfir & S. Stănescu (Eds.) Enciclopedia dezvoltării sociale [Encyclopedia of Social Development] (27-31) Iaşi: Polirom
  20. Left Witch, A. (2006). Developmental governments, translated by Javad Afshar Kohan, Mashhad, Marandiz Publications and Neygar
  21. Nooraie, M. (2012). Factors influencing strategic decision-making processes, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(7).
  22. M.Bryson, J. (2004). Strategic planning of public and nonprofit organization: a guide to strengthening and sustaining organizational achierment, 3rd Edition, and Jossey Bass
  23. Mobalegh, M. (1387). Investigating critical success factors in strategic planning of information systems in Iran telecommunication industry, MSc Thesis, Tarbiat Modarres University.
  24. Moghimi, M. (2007). Local government bureau, Second Edition, Tehran, Khome Publications.
  25. Movassaghi, S. A. (2009). War and underdevelopment in the third world, Journal: Politics, Summer, 10, 317-338
  26. Nyagemi, A. (2017). Organizational factors that influence implementation of strategic plans in private secondary schools in nairobi county, keny, A Research Project Submitted to the School of Business and Economics in Partial Fulfillment of the Requirement for the Award of the Degree of Master of Business Administration of University of Embu, AUGUST,
  27. Nikoie, N., & Moosavi, S. J. (2014). The effective factors on success of strategic planning In the Ministry of Youth Affairs and Sports, Journal of Novel Applied Sciences,Available online at jnasci.org JNAS Journal-3-2/161-164
  28. Maleki, J., Mahdavi, M., Mohammad Rahim, S. )2010) Integrated model of strategic planning of Iranian cities and municipalities, Iranian Geographical Society Scientific-Research Quarterly, New Volume, Eighth Year, 26, fall.
  29. Odera, P. (2014). Factors influencing strategic planning process by major sugar producing firms in Kenya, a research project submitted to the school of business in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree in master of business administration, school of business, university of Nairobi.
  30. Olfti, Gholamreza. (2011). Determining the effect of different factors on strategic planning success in Ilam cement company, MSc Thesis, Azad University of Sanandaj.
  31. Organization of Municipalities & Departments of the State. (2015). Guidelines for compilation, approval, implementation and monitoring of the strategic plan of operations of the city and the municipality of communication of the municipalities and departments of the interior, November, Deputy of Municipal Affairs, Ministry of the Interior.
  32. Poister, T., & Streib, G. (2005). Elements of strategic planning and management in municipal government: status after two decades.
  33. Rasolian, S., Haghighi, M., & Monavarians, A. (2007). Investigating the factors affecting the success of strategic planning in the national Iranian gas company, Business Management, 1, 54.
  34. Risk, J. (2007). Key success factors and holds to avoid ten common mistakes.
  35. -Sterling, J., & Rader, D. (2012). Conference report-dynamic discourse drives effectiveStrategy implementation: Association for Strategic Planning's annual conference recap, 40, 5-10.
  36. Ruth Wayua, K. (2015). Organizational factors influencing strategic plan development among SMEs in machakos town. Department of business and entreprenuership. School of business and economics. South eastern Kenya University.
  37. Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, Elahe. (2005). Methods in research in behavioral sciences, Tehran.
  38. Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2018). Research methods in behavioral sciences, Ageh Publishing, Tehran.
  39. Sriram, M. S. (2007). Rural management education in India: A Retrospect, Indappt 345-378.
  40. Davani, Gh. H. (1994). Constitution of the Islamic Republic of Iran. First edition, Tehran: Kiomars Publishing.
  41. The Law of the Organization of Islamic Councils of the Islamic Republic of Iran (1/9/1361).
  42. The Law on the Organization, Duties and Elections of the Islamic Councils of the Country and the Election of Mayors.
  43. Torabi, A. (2008). Identifying the factors influencing the success of developing and implementing strategic plans in the municipality of district 6, Tehran, MA Thesis, University of Tehran.
  44. Moshtari, M., & Emamian, M. (2008). The process of developing a strategic plan for Tehran Municipality, Urban Management Research, First Year, Preface , 1.
  45. Maleki J., Mazdeh, M., & Sarvar Rahim, M. (2010). Integrated strategic planning model of Iranian cities and municipalities (with Emphasis on Tehran City and Municipality), Geography Magazine: Fall, 8(26), 61-81.
  46. Mansour, J. (2018). Qanun, structure of the Islamic Republic of Iran (Civil Law), Tehran, Doran Publishing.
  47. The Law on the Organization of Islamic Councils of the Country, approved by the Islamic Consultative Assembly on 1361/1/9.
  48. The Law on the Organization, Duties and Elections of the Islamic Councils of the Country and the Election of Approved Mayors
  49. The Law on Civil Service Management, approved on (2005). Research Center, Islamic Consultative Assembly.
  50. The Law on Civil Service Management approved on 7/8/1386 by the Islamic Consultative Assembly.
  51. Wanjiku, H. K., Mwangi, J. K., & Mwangi, J. (2018). Analysis of factors influencing strategic plan implementation in public level four hospitals in nakuru county, kenya, Strategic Journal of Business & Change Management, Vol. 5, Iss. 3, pp 392 - 411, August.www.strategicjournals.com
  52. Hair, J. E., Black, W.C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis (6th edn). Upper Saddle River, HJ: pearson Education