کلیدواژه‌ها = دانشگاه تهران
ادراک ذی‌نفعان کلیدی از میزان انطباق دانشگاه با مؤلفه‌های آموزش عالی ناب

دوره 12، شماره 48، دی 1400، صفحه 1-24

فاطمه نارنجی ثانی؛ جواد پورکریمی؛ فاطمه دهقانی؛ سمانه سادات حجازی


تبیین و ارزیابی الگوی درونداد دانش‌آفرینی در آموزش عالی

دوره 5، شماره 20، اسفند 1393، صفحه 197-215

سید محمد میرکمالی؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ عباس بازرگان؛ فاطمه نارنجی ثانی