تبیین و ارزیابی الگوی درونداد دانش‌آفرینی در آموزش عالی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل فردی (به‌عنوان درونداد) مؤثر بر دانش‌آفرینی اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه تهران طراحی و اجراشده است. روش تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی است که در دو بخش کیفی و کمّی صورت پذیرفته است. در بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 14 نفر از متخصصان و صاحب‌نظران (در زمینه دانش‌آفرینی در دانشگاه) که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده بودند، عوامل فردی مؤثر بر دانش‌آفرینی اعضای هیئت‌علمی شناسایی شدند. در بخش کمّی در قالب روش تحقیق توصیفی-پیمایشی، با توجه به عوامل شناسایی‌شده و از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته نظرات و دیدگاه‌های 212 نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تهران در این خصوص گردآوری شد. درنتیجه تحلیل‌های بخش کیفی عوامل خلاقیت، اخلاق حرفه‌ای، توانایی مدیریت زمان، انگیزش، یادگیری فردی، مسئولیت‌های تدریس و مهارت‌های پایه‌ای دانش‌آفرینی به‌عنوان عوامل فردی مؤثر بر دانش‌آفرینی در دانشگاه شناسایی شدند. سپس داده‌های به‌دست‌آمده از طریق معادلات ساختاری و حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار SmartPLS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پردازش داده‌ها نشان داد که اولاً الگوی به کار گرفته‌شده، مدل نظری قوی برای پیش‌بینی دانش‌آفرینی در دانشگاه بوده و ثانیاً همه روابط مستقیم میان متغیرهای مدل معنادار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation and Evaluation of the Knowledge Creation Input Pattern in Higher Education

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Mirkamali 1
  • Mohammad Reza Hamidizadeh 2
  • Abbas Bazargan Harandi 1
  • Fatemeh Narenji Thani 1
1 Tehran University
2 Department of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti Gniversity, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study aims to identify and prioritize individual factors (as inputs) affecting the Knowledge Creationof the faculty members at Tehran University, has been designed and implemented. This study is a mixed exploratory research, which was conducted in two parts: qualitative and quantitative. In the qualitative part, through semi-structured interviews with 14 experts (in terms of knowledge creation in university) who were selected through purposeful sampling, individual factors affecting the knowledge creation of the faculty were identified. In the quantitative part, by descriptive-survey research method, considering the factors identified, and by means of questionnaires, comments and viewpoints about 212 faculty members of Tehran University were gathered in this regard. As a result of qualitative analysis, the factors of creativity, Professional ethics, time management ability, motivation, individual learning, teaching responsibilities and basic skills of knowledge-creation, as individual factors influencing knowledge creation in universities were identified. Then, data obtained through structural equations and partial least squares by using software SmartPLS was analyzed. The results of the data processing showed that, first, the model employed has been a strong theoretical model to predict knowledge creation in university, and secondly, all direct relationships between variables in the model were significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Creation
  • Faculty Members
  • Mixed Methods
  • Tehran University
 
1. بازرگان، عباس (1392). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: نشر دیدار
2. حمیدی زاده، محمدرضا (1384). رویکردها و راهبردهای دانش‌آفرینی در دانشگاه‌ها. فصلنامه رشد فناوری، شماره 2.
3. حمیدی زاده، محمدرضا (1389). مدیریت دانش و دانایی، ساختار، فرایند و راهکارها. قم: انتشارات یاقوت.
4. عدلی، فریبا (1387). بررسی زمینه فرآیند دانش‌آفرینی در نظام آموزش عالی به‌منظور ارائه مدل مناسب. دانشور رفتار (30).
5. لاجوردی، سید جلیل، حسینی، مهدی (1389). راهبردهای شکل‌گیری تیم‌های تسهیل‌کننده خلق دانش. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 2.
6. میر کمالی، سید محمد، (1385). دانشگاه به‌عنوان سازمان یادگیرنده و دانش آفرین. همایش رویکرد نو در آموزش عالی دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح، تهران.
7. Alvarez, Harold (2012). Collaborative knowledge, creation. Draft, Working Paper, May 2012.
8. Barlling, J., Moutinho, S., Kelloway, E.K. (2000). Transformational leadership and group performance: the mediating role of affective commitment.PHD Dissertation At Queens University.
9. Chou, Shih-Wei (2005). Knowledge creation: absorptive capacity, organizational mechanisms, and knowledge storage/retrieval capabilities. Journal of Information Science, 31(6).
10. Gary, F. T., Terry, A. B., (2003). Determinants of the relative Advantage of a structured SDM during the adoption stage of implementation, Information Technology and Management, 20, 409–428.
11. Holloway I., Wheeler S. (2010). Qualitative research in nursing and health care. West Sussex, Wiley-Blackwell.
12. Khaled, Alderbesti, (2002). comparative study: the effect of strategic alliances on knowledge creation capabilities and organizational climate measures. PHD Dissertation at George Washington University.
13. Mireille, Merx-Chermin, Wim J. Nijhof, (2005). Factors influencing knowledge creation and innovation in an organization. Journal of European Industrial Training, 29(2), 135-147.
14. OH, Hunseok (2002). The relationship between work environment factors and organizational knowledge creation process, PHD Dissertations OF MINNESOTA UNIVERSITY.
15. Prabhu, Radhika (2007). Knowledge creation and technology transfer in Nanotechnology at research universities. PHD Dissertation AT Pennsylvania State University, USA.
16. Rego, Armenio, isable pinoh and et al (2009). Barriers and facilitators to knowledge management in university reasearch centers. Management Research, 7(1).
17. Shih, Kuang-Hsun and et al (2010). Assessing knowledge creation and intellectual capital banking industry. Journal of Intellectual Capital, 11(1).
18. Solar, Cromina (2006). Social networks and performance in knowledge creation: an application and methodological proposal. PHD. Dissertation, Department of Economics, University of Girona.
19. Tsai, c-c, chai, c-s, wong and et al (2013). Positioning design epistemology and its application in education technology. Educational technology and society. 16.
20. Tian, Jing, Yoshiteru Nakamori, Andrzej P. Wierzbicki (2009). Knowledge management and knowledge creation in academia: a study based on surveys in a Japanese research university. Journal of Knowledge Management. 13(2).
21. Travaille, Markus and Paul H.J. Hendriks (2010). What Keeps Science Spiraling? Unraveling the Critical Success Factors of Knowledge Creation in University Research. Higher Education, 59.
22. Wen, W. S. (2010). Linking Bayesian networks and PLS pat modeling for causal analysis. Expert Systems with Applications, 37:134–139.
23. White, Charles s., Karen James and et al (2012).What makes a research star? Factors influencing the research productivity of business faculty. International Journal of Productivity and Performance Management. 61.
24. Vashisth, Renu (2013). Knowledge Management in Indian Higher Educational Institutions: A three-dimensional Approach. In International Conference on Technology and Business Management.