نویسنده = محمدعلی شاه حسینی
ارایه مدل هم آفرینی ارزش در شرکت های دانش بنیان حوزه فاوا

دوره 14، شماره 56، دی 1402

10.22034/smsj.2022.366754.1741

مرتضی حاجی حسینی؛ محمدعلی شاه حسینی؛ محسن نظری؛ مسعود کیماسی


تحلیل تخصیص فعالیت‌های شرکت‌های هواپیمایی در راهبرد هم‌رقابتی

دوره 14، شماره 55، مهر 1402، صفحه 67-85

10.22034/smsj.2023.176436

محسن نظری؛ محمدعلی شاه حسینی؛ ساعده غیوری ثالث