نویسنده = حسن فارسیجانی
تبیین راهبرد ارتقاء کیفیت خدمات بر اساس کلاس جهانی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 127-146

حسن فارسیجانی


تبیین مدل توانمند‌سازی راهبردی صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 3، شماره 11، آذر 1391، صفحه 43-70

حسن فارسیجانی؛ منیژه قرچه؛ علی‌اکبر امین‌بیدختی؛ فرامرز نیک‌سرشت


مدیریت دانش در سازمان های تولیدی برای رسیدن به کلاس جهانی

دوره 2، شماره 6، شهریور 1390، صفحه 15-38

حسن فارسیجانی؛ حسن سینکایی


تبیین و سنجش مدل راهبردی کیفیت خدمات

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 69-94

حسن فارسیجانی؛ امید زندی