راهبرد سرمایه‌گذاری با تغییرات دما و ارزش شرکت‌ها

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دکتری، گروه حسابداری و مدیریت، واحد بین‌الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

چکیده

تغییرات دما بر میزان بهره­وری کارکنان و دستگاه­های تولیدی شرکت­ها و به تبع آن سود عملیاتی شرکت‌ها اثرگذار است. بر اساس مدل گردون، ارزش شرکت حاصل تنزیل سودهای تقسیمی آن شرکت به‌صورت مادام­العمر است. از آنجا که دمای هوا در طول زمان در حال تغییر است، اگر سرمایه­گذاران برای تحمل ریسک تغییرات دما صرف­ریسک در نظر بگیرند، ارزش شرکت­ها در طول زمان تغییر خواهد یافت. در پژوهش حاضر رابطه تغییرات دما (از طریق صرف ریسک دما) و ارزش شرکت­ها در طول زمان بررسی می‌شود. در این پژوهش از روشی متفاوت به نام «پرتفوی ردیاب» صرف­ریسک تغییرات دما استخراج شده و سپس با مدل دو عاملی بازده مورد انتظار سرمایه­گذاران در مقاطع مختلف زمانی برآورد می­شود. در نهایت با استفاده از مدل گردون، ارزش شرکت­ها در طول زمان محاسبه می­گردد. برای این منظور، نمونه‌ای متشکل از حدود 160 شرکت­ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1396 بررسی شده است. برای بررسی فرضیات پژوهش از روش سری زمانی استفاده می­شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که صرف ریسک دما در بورس اوراق بهادار تهران قیمت­گذاری شده و افزایش گرمای جهانی در طول زمان باعث کاهش ارزش شرکت­ها شده است، لذا سرمایه­گذاران باید در تحلیل­های بنیادی و راهبردهای سرمایه­گذاری خود نقش تغییرات دما را عاملی فزآینده در بازده مورد انتظار در نظر گرفته تا به نتایج مطلوب­تری رسیده و در عین حال به کارایی بازار سرمایه نیز کمک کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investment Strategy with Changes in Temperature and Value of Companies

نویسندگان [English]

 • alireza gafari 1
 • Hamidreza Vakilifard 2
 • Mohsen Hamidian 3
 • Ghodrat Allah Talebnia 2
1 Ph.D, Accounting and Management Group, Islamic Azad University, Kish International Branch, Iran
2 Islamic Azad University, Science and Research Branch
3 Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

Temperature changes affect the productivity of employees and production devices of companies and, consequently, the operating profit of companies. According to the Rotating model, the value of a company is the result of the reduction of the company's dividends for life. As air temperatures change over time, if investors consider risk-taking to bear the risk of temperature changes, the value of companies will change over time. In the present study, the relationship between temperature changes (through mere temperature risk) and the value of companies over time examined. In this study, a different method called "tracker portfolio" is extracted without risk of temperature changes and then the expected return of investors in different periods estimated by the two-factor model. Finally, using the vortex model, the value of the companies calculated over time. For this purpose, a sample of about 160 companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2006 and 2017 reviewed. The time series method used to investigate the research hypotheses. The results of the study indicate that only the risk of temperature in the Tehran Stock Exchange priced and the increase in global warming over time has reduced the value of companies, so investors need the fundamental analysis and investment strategies. The role of temperature changes itself is considered to be an increasing factor in the expected return to achieve better results and at the same time contribute to the efficiency of the capital marke.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tracking portfolio
 • Temperature changes
 • Pricing models
 • firm value
 1. Aretz, K., Bartram, S. M., & Pope, P. F. (2010). Macroeconomic risks and characteristic-based factor models. Journal of ­Banking & Finance, 34(6), 1399-1383. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2009.12.006
 2. Balvers, R., Du, D., & Zhao, X. (2017). Temperature shocks and the cost of equity capital: Implications for climate change perceptions. Journal of Banking & Finance, 77, 34-18.
 3. Bopp, L., Monfray, P., Aumont, O., Dufresne, J.-L., Le Treut, H., Madec, G., & Orr, J. C. (2001). Potential impact of climate change on marine export production. Global Biogeochemical Cycles, 15(1), 99-81. doi: 1999/10.1029 GB001256
 4. Bodie, Z., Alex, K., & Alan, J. M. (2011). Investments. New York: McGraw-Hill/Irwin, Print.
 5. Breeden, D. T., Gibbons, M. R., & Litzenberger, R. H. (1989). Empirical tests of the consumption-oriented CAPM. The Journal of Finance, 231-262. (2)44doi:10.1111/j.1540-6261.1989.tb05056.x
 6. Cachon, G. P., Gallino, S., & Olivares, M. (2012). Severe weather and automobile assembly productivity.
 7. Campbell, S. D., & Diebold, F. X. (2005). Weather forecasting for weather derivatives. Journal of the American Statistical Association, 100(469), 16-6. doi: 016214504000001051/10.1198
 8. Cao, M., & Wei, J. (2005). Stock market returns: A note on temperature anomaly. Journal of Banking & Finance, 29(6), 1573-1559. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2004. 06.028
 9. Caporale, G. M., Spagnolo, F., & Spagnolo, N. (2018). Exchange rates and macro news in emerging markets. Research in International Business and Finance, 46, 527-516. doi:https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.06.007
 10. Chan, K. C., & Chen, N.F. (1991). Structural and Return Characteristics of Small and Large Firms. The Journal of Finance, 46(4), 1484-1467. doi:10.1111/j. 6261-1540.1991.tb 04626.x
 11. Chang, C.C. (2002). The potential impact of climate change on Taiwan's agriculture. Agricultural Economics, 64-51(1)27doi:10.1111/j. 0862.2002-1574.tb00104.x
 12. Dafermos, Y., Nikolaidi, M., & Galanis, G. (2018). Climate change, financial stability and monetary policy. Ecological Economics, 152, 234-219. doi:https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.05.011
 13. Du, D. (2014). Persistent exchange-rate movements and stock returns. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 28, 53-36. doi:https://doi.org/10.1016/j.intfin.2013.10.007
 14. Ebrahimi, M., Heydarpoor, F., & Jahanshad, A. (2012). Impact of weather on stock returns and trading volume, Master thesis, Islamic Azad University Central Tehran Branch, faculty of economics. (In Persian)
 15. Fama, E. F., & French, K. R. (1996). Multifactor explanations of asset pricing anomalies. The Journal of Finance, 51(1), 84-55. doi:10.1111/j. 6261.1996-1540.tb 05202.x
 16. Floros, C. (2011). On the relationship between weather and stock market returns. Studies in Economics and Finance, 28(1), 13-5. doi:doi:1086731111110525/10.1108
 17. Hashemi, S., & Miraki, F. (2013). Excess return of momentum risk in Tehran Security Exchange. Financial accounting researches, 1(8). (In Persian)
 18. Hong, H., Li, F. W., & Xu, J. (2019). Climate risks and market efficiency. Journal of Econometrics. doi:https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2018.09.015
 19. Jamali Neyshaboor, A., Raee, R., & Tehrani, R. (2013). The relationship between climate and stock returns and returns fluctuation in Tehran stock exchange, Master thesis, faculty of Management, Tehran University. (In Persian)
 20. Jensen, M. C. (1968). The performance of mutual funds in the period 1945-1964. The Journal of Finance, 23(2), 416-389. doi:10.1111/j6261.1968.1540.tb00815.x
 21. Kapadia, N. (2011). Tracking down distress risk. Journal of Financial Economics, 102(1), 167-182 doi:https://doi.org/10.1016/j.jfineco. 2011.05.004.
 22. Kordestani, G., & Alavi, S. (2010). The effect of accounting transparency on the cost of equity. Journal of Securities Exchange, 1(12), 61-43. (In Persian)
 23. Kregar, M. (2011). Cash flow based bankruptcy risk and stock returns in the US computer and electronics industry. University of Manchester.
 24. Lamont, O. A. (2001). Economic tracking portfolios. Journal of Econometrics, 105(1), 184-161. doi:https://doi.org/10.1016/S-4076- 0304(01)4-00074.
 25. Mashayekhi, B., Fadayinejad, M., & Kalaterahmani, R. (2010). Capital costs, accrual components and stock returns. Financial accounting researches, 1(1), 92-77. (In Persian)
 26. O'Brien, K. L., & Leichenko, R. M. (2000). Double exposure: assessing the impacts of climate change within the context of economic globalization. Global Environmental Change, 10(3), 221-232. doi:https://doi.org/10.1016/S 3780-0959(00)2-00021.
 27. Outecheva, N. (2007). Corporate financial distress: An empirical analysis of distress risk. University of St. Gallen.
 28. Poorebrahimi, P., & Badri, A. (2017). The relationship between climate and returns and trading activities: evidence from the Tehran stock exchange, Journal of Asset management and financing, 5(17). (In Persian)
 29. Raee, R., Farhadi, R., & Shirvani, A. (2011). Risk and return intemporal relationship: evidences of Intemporal Capital Asset Pricing. Financial management perspective, 1(2), 140-125. (In Persian)
 30. Raee, R., MahmoodiAzar, M., & Gorgi, A. (2014). Investigating the impact of climate irrigation and air pollution on the return on Tehran stock exchange index, Institute for Humanities And Cultural Studies. (In Persian)
 31. Saunders, E. M. (2014). Stock prices and Wall Street weather. The American Economic Review, 83(5), 1345-1337.
 32. Sohngen, B., & Mendelsohn, R. (1998). Valuing the impact of large-scale ecological change in a market: the effect of climate change on U.S. Timber. The American Economic Review, 88(4), 710-686.
 33. Tol, R. S. J. (2002). Estimates of the damage costs of climate change, part II. dynamic estimates. Environmental and Resource Economics, 21(2), 160-135. doi:10.1023/a:1014539414591.
 34. VafayeePour, R., & Hooshmand, A. (2016). The relationship between climate change fluctuations on stock index and stock exchange volume, the fourth International Applicant research conference in management and accounting, Tehran, Shahid Beheshti University. (In Persian)
 35. Vassalou, M. (2003). News related to future GDP growth as a risk factor in equity returns. Journal of Financial Economics, 68(1), 73-47. doi:https://doi.org/10.1016/S-0304405X (02)9-00248.
 36. Yoon, S.M., & Kang, S. H. (2009). Weather effects on returns: Evidence from the Korean stock market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 388(5), 690-682. doi:https://doi.org/10.1016/j.physa.2008.11.017.
 37. Zivin, J. G., & Neidell, M. (2014). Temperature and the allocation of time: implications for climate change. Journal of Labor Economics, 32(1), 26-1. Doi: 671766/10.1086.