تبیین راهبردهای اقتصاد مقاومتی در سیره پیامبر اکرم (ص)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشگاه قم

3 گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اتخاذ تحریم های گسترده غرب علیه ایران و شرایط وخیم اقتصادی دهک های پایین درآمدی و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در حیطه اقتصاد مقاومتی، باید در برخی رفتارهای اقتصادی، چه از جانب ملت و چه از جانب دولت تجدیدنظر صورت گیرد؛ زیرا در یک نظام اسلامی، ملاک رفتار انسان تطابق با معیارها و ارزش های اسلامی است؛ بنابراین پیروی از سیره نبوی و علوی می تواند یک الگوی رفتاری مناسب برای انسان اسلامی باشد. از امتیاز های اساسی و برجستگی های ممتاز سیره معصومین (ع) در بخش اقتصاد، داشتن مجموعه الگو های رفتاری اقتصادی برگرفته از آموزه های قرآن است که متناسب با نیاز های واقعی انسان در هر دوره و زمانی است. این مجموعه غنی، دست مایه تحول عظیم جامعه جاهلی و تغییر بنیادین آن به سمت جامعه نمونه اسلام در طول تاریخ اسلام شد. معصومین (ع)، با اتخاذ روش های مناسب و با بهره گیری از تعالیم وحیانی، جریان هنجارسازی رفتارهای اقتصادی را شکل دادند. این رفتارها در برهه ای از تاریخ اسلام، به خصوص در زمان حکومت نبوی و علوی، جلوه ای خاص از خود به نمایش گذاشت. مقاله پیش رو با بررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی به ارائه الگو و راهنماهایی از سیره پیامبر اکرم (ص) در هریک از ابعاد پرداخته است. روش تحقیق مقاله کتابخانه ای بوده و بررسی و تحلیل داده ها به صورت توصیفی تحلیلی و با رویکرد تاریخی و استناد به آیات و روایات اسلامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Clarification of the Resilience Economy in the Prophet of Islam's (pbuh) Life Style

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Sharifi 1
  • Vali Allah Naghipourfar 2
  • Mohammad Reza Hamidizadeh 3
1 Shahid Beheshti University.
2 Qom university
3 Department of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti Gniversity, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The imposition of heavy sanctions against Iran from the west and the massive economic decline of people on lower income groups on one hand, and the clear word of advice from the supreme leader concerning the resistance economics on the other hand, calls for a fundamental reform in both people and government’s economic behaviors. It seems that the prophet of Islam (SA) and his house hold’s economic life style could be set as the best example for muslim societies. As their approach is in accordance with teachings of the holy Quran and quite compatible with human needs in all times. Islam and its teaching as a life style could change the ignorant pre Islamic society to a utopian environment like Medina and later on the Shia’t Imams, by applying the Quranic teachings, brought in life the normative movements in economic practice and behavior of muslims, And the fruitful result of their effort was noticeable during their period. This paper considers the different aspects of the resistance economics and offers some models and guidance from the prophet’s life style. The method of the work is desk research and the analysis of the data is descriptive-analytic with a historical approach based of the Quranic Verses and Islamic traditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Economics
  • Prophet's Life Style
  • Islamic Management
  • Islamic Economics
. Alizadeh, Mohammad Rezaei, Hadi, Zaidizadeh, Samira (2013). Recognition of Economic-Islamic Behaviors in Sanctions: By Emphasizing the Prophet and Alavi's Sons, The First Conference on the Lifestyle of the Prophet (PBUH), Zahedan.
2. Al-Sharif al-Razi, Abulhassan Mohammad, Nahj al-Balaghah, translation of Mohammad Dashti (2009). Baqiyat Allah (AS).
3. Asghari, Mahmoud (2013). Strategic Principles in the Economic Way of the Imam (AS), Andisheh Area, 74.
4. Bi Azar Shirazi, Abdolkarim (1989). Islamic Economics Organization, Tehran Islamic Culture Islamic Culture Publishing House: 107.
5. Borhanian, Abdolhossein (2006). A Look at the Economic Behavior of the Prophet of God (pbuh). Al-Hussein. 9.
6. Danesh Jafari, Davood, Karimi, Samaneh (2015). Oil, Sixth Program of Development and Resistance Economics, Journal of Strategic and macroeconomic policy, 2(8): 1 -35
7. Delshad Tehrani, Mostafa (2007). Prophet Sera, Practical Logic, Sea Publishing, Third Office, Fourth Edition, Tehran.
8. Farzandi Ardakani, Abbasali, Yousefi, Meysam, Annapur Kheirabadi, Majid (1394). Resistance Economics in the Islamic Republic of Iran: Challenges and Strategies, Quarterly Journal of Contemporary Islamic Revolution Research, 1(1): 63 - 87.
9. Gholami Firoozjaee, Ali (2013). The Economic View of God's Prophet in the Market and Trade, The First Conference on the Lifestyle of the Prophet (PBUH), Zahedan.
10. Haji Ahmadi, Mahmoud (2006), Prophet Muhammad (PBUH) and Cultural Change of Jahili Society, Journal of the Faculty of Literature & Humanities University of Isfahan 2: 44-45.
11. Hamidian, Barat (2013). The Economic Model of Prophet Muhammad (pbuh) "The teachings of Islamic Economics in the Prophet's Sons", The First Conference on the Lifestyle of the Prophet (PBUH), Zahedan.
12. Hassan Allahi, Manouchehr (2007). A Look at the Sīra of the Prophet (PBUH), Book Garden, First Edition, Qom.
13. Hassanaliyan, Somayeh (2013). Poverty and the responsibility of the government in theology and prophethood (PBUH), the first conference of the lifestyle of the Prophet (PBUH), Zahedan.
14. Hosseini, Seyed Hossein (2000). Prophet Muhammad (PBUH & HP).
15. Ja'fari Faezi, Ghazanfar Ali (1999). Foreign Policy of the Prophet Muhammad (PBUH), Qom: Publishing of the Pilgrims, First Edition.
16. Javadi Amoli, Abdullah (2012). Mofatayyah al-Hayah, Esara, First edition.
17. Javanmehr, Hussein (2004). The Prophet of the Prophet (PBUH), Rasht: Book Mobin J 1, 146.
18. Mahdizadeh Ardakani, Mohammad (2013). Management, Planning and Presentation of the Solution of the Prophet of Islam (PBUH), The First Lifestyle Conference of the Prophet (PBUH), Zahedan.
19. Makarem Shirazi, Nasser (2005). Sample Interpretation, Dalecke Eslamia.
20. Mohammad Abu Zohre, translated by Hossein Saberi (2001). Khatam the Prophets, Astan Quds Razavi, 2: 21.
21. Morteza Ameli, Seyyed Ja'far, translation of Hossein Taj Abadi (2016). Sireh Sahih of the Great Prophet Muhammad (pbuh), Ambassador Ardel, 2: 190
22. Motahari, Morteza (1960). The story of Rustan, 1: 6
23. Motahari, Morteza (2006). Speeches and Advices, Tehran, Sadra.
24. Nekounam, Ali (2011). Methods of Confidence Building in the Prophet Muhammad's System of Government, Afagh Dean Quarterly, 2(7).
25. Noghani, Azar (2013). The Economic Epic in the Prophet's Sons, The First Lifestyle Conference of the Prophet (PBUH), Zahedan.
26. Nosrati Nahuk, Um Salama; Arash, Abdul Aziz; Berhanzhi; Naima (2013). Work and Employment in the Prophet's Prophet's Sons; The First Conference on the Lifestyle of the Prophet (PBUH), Zahedan.
27. Pour Amini, Mohammad Baqer (2007). Prophet Muhammad (PBUH) Sīra and Date, Qom: Office of the Publication of Ma'aref, Third Edition.
28. Saeedi, Mohammad Saleh (2007). Shahnaz Ayyad al-Din, Sanandaj: Kurdistan Fourth Edition.
29. Sha'bani, Ahmad; Talpoli, Seyed Reza (2014). Components of Resistance Economics in Popular Literature and in Expression of the Supreme Leader, Aqaq Quarterly, and Security, 7(25).
30. Sha'bani, Fatemeh, Soleimani, Khalil (2013). The role of social capital in the economy, with emphasis on the life of the Prophet Muhammad (PBUH), the first conference of the lifestyle of the Prophet (PBUH), Zahedan.
31. Tavakkoli, Morteza Pour Ebrahimi, Fatemeh, Pourjafar Abadi, Mahdiyeh (2013). Pathology and Modification of Rural Household Consumption Patterns in Adaptation to the Prophet's Sons and Presenting the Desirable Islamic Model of Iran, The First Lifestyle Conference of the Prophet (PBUH), Zahedan.
32. Mansour (2013). Azarkordad, Fatemeh, Ghavidel Heidari, Mahboubeh; The Importance of Work and Employment in the Prophet's Sons (PBUH), The First Conference on the Lifestyle of the Prophet (PBUH), Zahedan.
33. The Holy Quran.
34. Tuserikani, Mohammad Reza (2005). Prophet (pbuh), Top Model, Second Edition, Aram Del Publication, Tehran.
35. Vardbasbi, Abuzar (1978). Ownership and Immigration in the Sunnah of the Prophet (pbuh) and Ali (pbuh) of the publication of Adalat: 12.
36. Yasrebi Naeini, Seyed Ehsan, Mehdiyan Moghaddam, Nasrin (2013). Resistance Economics at the Beginning of Islam and the Age of the Prophet Yusuf (AS), The First Lifestyle Conference of the Prophet (PBUH), ZahedanConference on the Lifestyle of the Prophet (peace be upon him and his family), Zahedan.
46. http://khamenei.ir