فرآیند‌ها و عناصر تدوین راهبرد‌های وظیفه‌ای سازمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در بخش تدوین راهبردهای وظیفه‌ای مدل‌های مدیریت راهبردی، نیازمند تعریف و اولویت‌بندی فرآیند‌های متداول و تعیین پیش‌نیازی‌ها و پس‌نیازی‌های عناصر هر فرآیند هستیم. به­رغم آنکه محققان و سازمان‌های معتبری در راستای ارضای این نیازها گام برداشته‌اند، همچنان راهنمای واضح و یکپارچه که با نگاه فرآیندی، اقدامات همۀ این منابع را در نظر بگیرد در دسترس نمی‌باشد. این مقاله با تجمیع نظر بیشتر منابع موجود، ابتدا اهم فرآیند‌های متداول و مشترک جهت تدوین راهبردهای وظیفه‌ای را تعریف، سپس برای عناصر فرآیند‌های مذکور، پیش‌نیازی‌ها و پس‌نیازی‌های اولیه‌ای در نظر گرفته و در آخر نمای کلی از تقدم و تأخر فرآیند‌ها و عناصر آنها ارائه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Processes and Elements for Formation of Institution Functional Strategies

نویسندگان [English]

  • Kaveh Mohammad Cyrus
  • Shahabeddin Shahlaei
Amir Kabir University
چکیده [English]

In functional strategies codification of strategic management models we need to define and preference the common processes and their elements. Although prestigious organizations and researchers have done researches in order to satisfy what mentioned, there is not yet a clear and integrated instruction which considers proceedings of all these attemptes process orientedly. This article with considering all of these attemptes, first defines the most important common and mutual scopes for codifying functional strategies, next considers primary preferences for elements of mentioned scopes and, finally provides a schematic of preferencing of processes and their elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional Strategies
  • Process Oriented
  • Preferences Processes
 
1. سیروس، کاوه‌محمد (1387). مدل مدیریت استراتژیک مبنا.
2. شرکت مدیریت و برنامه‌ریزی برای صنایع و انرژی مبنا، توسعه مدل راهی به تعالی مبنا با رویکرد ارتباطات فرآیندهای تخصصی.
3. EFQM – Philips (2004, Nov). a guide to using and applying PSTs.
4. Michael Rohloff. an approach to assess the implementation of business process management in enterprises. University of Potsdam
5. Ahern, D. Clouse, A. & Turner, R.  (2004). CMMI distilled: A practical introduction to integrated process improvement.
6. T.K. Gaughan. (2010). The Project Management Office (PMO) Best Practices and Processes.
7. Monique Aubry. Brian Hobbs.  & Denis Thuillier. (2007). A new framework for understanding organizational project management through the PMO.
8. Gaddie S. & Charter M. Enterprise project management: A seven step process for connecting business planning to project delivery.