تأثیر توسعه فرصت‌های گردشگری بر کاهش بیکاری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ابهر

2 مؤسسه آموزش عالی کار خرمدره

چکیده

گردشگری، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی بسیاری از کشورها ازجمله ایران، می‌تواند راهی برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، خروج از اقتصاد تک‌محصولی و کاهش بیکاری باشد. با توجه به تجربه موفق بسیاری از کشورها در زمینه رشد صنعت گردشگری و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال، این پژوهش به بررسی رابطه گردشگری و اشتغال در ایران می‌پردازد. در ایــن پژوهش از روش تحقیق "توصیفی- کاربردی" استفاده‌ شده و نمونه‌ای که شامل 350 پرسشنامه با 32 پرسش5 گزینه‌ای است، در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان ملی جوانان و وزارت کار و امور اجتماعی توزیع گردیده است. با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده از طریق پرسشنامه‌های جمع‌آوری‌شده و همچنین استفاده از روش‌های آمار توصیفی، استنباطی و تحلیل داده‌ها از روش رگرسیون و با کمک نرم‌افزار spss، نتیجه گرفته شد که مدیریت گردشگری از طریق صنعت گـردشگری تأثیر معنا‌داری بر اشتغال دارد. همچنین این تحقیق نشان می‌دهد که صنعت گردشگری تأثیر معنا‌داری بر ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Tourism Opportunities Development on Unemployment Decreasing

نویسندگان [English]

  • Hamed Dastneshan 1
  • Hossein Abedi 2
  • Alireza Mohammadi Nasab 1
1 Islamic Azad University
2 Kar Higher Education Institute
چکیده [English]

Today, tourism is one of the largest economic sectors in many countries is considered. Iran's oil revenues are highly dependent on tourism, could be used as a way to get rid of dependence on oil revenues and is out of the economic monoculture. In today's world more closely competitive advantage of the benefits of economic, social, cultural, and especially receiving a greater share of the revenue and raise the level of employment in the tourism industry in their country. Given the experience of the successful growth of the tourism industry in many countries and its importance to economic growth and increased employment, this study examines the relationship between tourism and employment in Iran deals. In this research study, "description­- Functional" and used a sample of 350 questionnaire with 32 questions, 5 options is the Cultural Heritage and Tourism, the National Youth Agency and the Ministry of Labor and Social Distribution have. Tourism has a significant effect on employment. This research also shows that no significant impact on the tourism industry to create jobs and reduce poverty and increase social welfare.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Management
  • Tourism Industry
  • Occupation
  • Social Welfare
  • Poverty
 
1. امینی، علیرضا. (1380). تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار و موانع ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران، رساله دکترای اقتصاد، تهران: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.
2. بانوئی، علی اصغر؛ مؤمنی، فرشادوآزاد، ایمان. (1387). بررسی کمی جایگاه بخش خدمات وزیربخش های آن در اقتصاد ایران. مجله جامعه و اقتصاد، شماره 15 و 16.
3. پاپلی یزدی، محمد حسین وسقایی، مهدی. (۱۳۸۵). گردشگری (ماهیت ومفاهیم)، چاپ اول. تهران: انتشارات سمت.
4. پارسائیان، علی و اعرابی، سیدمحمد. (1377). جهانگردی در چشم انداز جامع. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
5. حاله، مهناز. (1392). بررسی پتانسیل اشتغالزایی بخش خدمات در اقتصاد ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
6. خاکی، غلامرضا. (1389). روش تحقیق در مدیریت. تهران: انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
7. کارگر، بهمن. (1386). توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران. تهران: انتشارات سازمان جغرافیای نیروهای مسلح.
8. کاظمی، محمد. (۱۳۸۵). مدیریت گردشگری، چاپ اول. تهران: انتشارات سمت.
9. لومسدن، لس. (1380). بازاریابی گردشگری، چاپ اول. مترجم: محمدابراهیم گوهریان. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
10. یعقوب زاده، رحیم. (1388). برنامه ریزی توریسم. تهران: انتشارات کیان فردا.
11. Alpizar, Francisco. (2005). Analysis the pricing of protected areas in nature based tourism: A local perspective. Sweden: Gothenburg University.
12. Chiou, wen-ben & Wan, chin-sheng & Lee, hsin-yi. (2008). Virtual experience vs. brochures in the advertisement of scenic spots: how cognitive preferences and order effects influence advertising effects on consumers. journal of Tourism management, 29.
13. Choi, Soojin & Y.Lehto, Xinran & T. Oleary, Joseph. (2007). What Does the Consumer Want from a DMO Website? A Study of US and Canadian Tourists’ Perspectives. International journal of tourism research, 9.
14. Fyall, Alan, Garrod, Brain. (2006). Tourism marketing a collaborative approach. New Delhi: Viva books.
15. Goeldner, Charles R., Ritchie, J. R. Brent. (2009). Tourism. New Jersey: Wiley.
16. Haiyan Song, William C. Gartner, Asli D.A. Tasci. (2012). Visa restrictions and their adverse economic and marketing implications, Evidence from China. journal of Tourism Management. 33.
17. Hsu, Cathy et al. (2008). Tourism marketing: an asia-pacific perspective. Australia: John wiley & sons
18. Laimer., Peter and Juergen, Weiss (2009). "Poroolio Analysis as a Strategic Tool for Tourism Policy", Tourism Review. 64.
19. Stamboulis, Yeoryos. (2006). Innovation strategies and technology for Experience Based Tourism. journal of Tourism Management, 24.
20. Suvagondha, Apivat, Soparat, Pattamaporn. (2008). Creating marketing strategies for wedding business unit of Amari Atrium Hotel. Bangkok: Malardalen University.