الگوی هوشمندی بنگاه‌های مادر و شیوه مادری آن در مدیریت کسب‌وکارهای تابعه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله، به بررسی شیوه­‌های مادری و رابطه آن با درک بنگاه مادراز کسب‌­و­کارها و با شناسایی و دسته­‌بندی عوامل محیطی بنگاه مادر و استفاده از مفاهیم و ادبیات رایج هوشمندی رقابتی، به توسعه و تقویت درک مادری پرداخته و مفهوم نوین هوشمندی مادری مطرح می‌­شود. هدف این پژوهش آزمودن تاثیر هوشمندی مادری و ابعاد سه­‌گانه آن بر شیوه تعاملی مادر با کسب‌­و­کارها است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و کارشناسانشرکت‌­های هولدینگ محض ایرانی می­‌باشد. به منظور سنجش پایایی و روایی سازة سوالات به ترتیب از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد که سوالات از پایایی و روایی لازم برخوردار هستند. برای تحلیل داده­‌های پرسشنامه از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی جزئی استفاده شد که نشان می‌­دهد همه ابعاد هوشمندی، رابطه معناداری با شیوه مادری دارند، ضمن این­که تاثیر نوع صنعت بر رابطه میان هوشمندی و شیوه مادری تایید نشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model of Relationship between Corporate Parent Intelligence and its Parenting Styles in Managing Subsidiaries

نویسندگان [English]

  • Abdollah Asadzadeh
  • Hossien Rahmanseresht
Allame Tabatabaei University
چکیده [English]

In this article, we first consider parenting styles and their relationships with corporate parent sense of subsidiaries, which is one of the remarkable issues in Goold and associates’ studies referred to in this article as parenting feel for brevity, then having identified and classified environmental factors and exploiting concepts and related literatures of competitive intelligence, we develop and enrich parenting feel and subsequently propose novel concept of Parenting Intelligence. Finally the goal is to examine the relationship of Parenting Intelligence and its triple dimensions on the parenting-subsidiaries interaction styles. The population of this study includes managers and experts of Iranian pure holding companies. To analyze the questionnaires Pierson correlation coefficient and partial correlation coefficient are employed. The results of the tests reveal that in the population of focus holdings, parenting intelligence and its dimensions are significantly correlated with parenting styles in which the intensity of the relationship is maximum for the dimension of “awareness of subsidiaries” and is minimum for the dimension of “awareness of parent exclusive environment”, furthermore the effect of industry type on the relationship of intelligence and parenting style was not accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Parent
  • Holding Company
  • Corporate Parent Intelligence
  • Parenting Styles
  • Corporate Parent. Environment
 
1. اردستانی، صالح (1373). الزاماتسازماندهیبهشکلهلدینگبرایسیستمهایمالیشرکتهادرایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی، ایران.
2. استونر، جیمز ای. اف، فریمن، آر. ادوارد و گیلبرت، دانیل. آر. (1382). مدیریت،سازماندهی،رهبری،کنترل، ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
3. پیرس، جان ای. و ریچارد  بی. رابینسون (1382). مدیریتراهبردی (برنامه­ریزی،اجراوکنترل) (ترجمه سید محمود حسینی). تهران: انتشارات سمت.
4. رابینز، استفن (1376). تئوری­های سازمان (ترجمه: مهدی الوانی). تهران: صفار.
5. فتح­الهی، افشین (1390). الگوییبرایانتخابشیوهمادریشرکت­هایتابعهتوسطشرکتمادرازدیدگاهمبتنیبرمنابع. (رساله دکترا). دانشگاه علامه طباطبایی، ایران.
6. رحمان­سرشت، حسین و فتح­الهی، افشین (1390). الگویی برای انتخاب شیوه مادری شرکت­های تابعه توسط شرکت مادر از دیدگاه مبتنی بر منابع. مدیریت بازرگانی، 8، 100-81.
7. سبحان­الهی، محمدعلی، رحمان­سرشت، حسین و اصلی بیگی، فرزانه (1391). الگوی تعامل راهبردک در شرکت­های هلدینگ، مطالعات مدیریت راهبردی، 12، 42-15.
8. صفاری، سید مصطفی (1381). تبیین و شناسایی شرکت­های سرمایه­گذاری در کشور. تهران: موسسه توسعه صنعت سرمایه­گذاری.
9. هانگر، دیوید. جی (1381). مبانیمدیریتاستراتژیک (ترجمه سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی)، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
10. خدامرادی، سعید و محرابی، شهرام (1390). طراحی شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت­های هولدینگ در تعامل با شرکت­های تابعه با رویکرد فرآیندی، اولین کنفرانس سازمان­های هلدینگ (کارکردها و چالش‌ها)
11. میرمحمدی، سید محمد، ایزدخواه، محمد مهدی و حسینی، سید محمد حسین (1392). اندازه­گیری نوآوری در شرکت­های هلدینگ. مطالعات مدیریت راهبردی، 13، 123-101.
12. سازمان بورس و اوراق بهادار (1393). شرکت­های مادر (هلدینگ). قابل دسترسی در آدرس: http://www.seo.ir/Page/FL_m8FfxQbPRuNAJ-fcBpg==/ هلدینگ/شرکت­های-مادر-(هلدینگ)
13. Ansoff, H.I. (1965). Corporate Strategy. New York: McGraw Hill
.
14. Bonbright, J.C. & Means, G.C. (1932). The Holding Company, Its Public Significance and Its Regulation. New York: McGraw Hill.
15. Dishman, P., & Pearson, T. (2003). Assessing intelligence as learning within an industrial marking group: a pilot study. industrial marketing management, 32, 615-620.
16. Fuld, L. M. (1998). Monitoring the Competition: Finding out what is Really Going over there. New York: John wiley.
17. Gilad, B. (1999). Competitive Intelligence: The real knowledge management. Knowledge Management, 12(33).
18. Goold, M., Campbell, A., & Alexander, M. (1994). Corporate level strategy: Creating Value in the Multi Business Company. New York: John Wiley & Sons.
19. Goold, M., Campbell, A., & Alexander, M. (1995). Corporate Strategy: The Quest for Parenting Advantage, Harvard Business Review,73(2), 120-132.
20. Goold, M., & Quinn, J. J. (1988). Strategic control: a survey of current practice. Working Paper, Ashridge Strategic Management Centre, London.
21. Goold, M., & Quinn, J. J. (1993). Strategic Control: Establishing Milestones for Long-Term Performance. London: Pitman Publishing.
22. Goold, M., Campbell, A., & Alexander, M. (1998). Corporate Strategy and Parenting Theory-Briefcase. Long Range Planning, 31(2) ,308-314.
23. Johnson, G., Scholes, K. (2002). Exploring corporate strategy. Harlow: Prentice Hall.
24. Lonnqvist, A., & Pirttimäki, V. (2006). The measurement of business intelligence. Information Systems Management, 23(1), 32 - 40.
25. Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Smith, A. (2010). Business Model Generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers. New York: Wiley.
26. Peyrot, M., Childs, N., Van Doren, D., & Allen, K. (2002). An empirically based model of competitor intelligence use. Journal of Business Research, 55(9), 747-758.
27. Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy, New York: Free Press.
28. Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.
29. Porter, M. E. (1987). From Competitive Advantage to Corporate Strategy. Harvard Business Review, 65(3), 43-59.
30. Prescott, J. E. & Gibbons P. T. (1992). The Parallel Process of Competitive Intelligence: Why it Exists and what we can do about it? Competitive Intelligence Review, 3(2), 11-13.
31. Williamson, O. E. (1975). Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. New York: Free Press.