نقش مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی در تحقق اهداف برنامه‌ریزی استراتژیک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه پیام ‌نور.

2 استادیار، دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد، دانشگاه پیام نور.

چکیده

امروزه، انطباق با تغییرات سریع محیطی و کسب انعطاف‌پذیری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. لازمه این کار دگرگون‌سازی کسب‌و‌کار، جهت انطباق با تغییرات محیطی است. یکی از شناخته‌شده‌ترین راهبردها در این زمینه، مهندسی مجدد فرایندها می‌باشد. امروزه تمایز شرط بقاست و بدون بازاندیشی و تغییرات اساسی در روند اجرای کارها نمی‌توان به حیات اقتصادی ادامه داد. مهندسی مجدد در زمان تغییر استراتژی‌ها، اهداف و خط مشی‌های سازمان ضرورت می‌یابد. در این مقاله نقش مهندسی مجدد در تحقق اهداف برنامه‌ریزی استراتژیک با‌استفاده از یک نمونه موردی بررسی شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع‌آوردی داده‌ها، توصیفی همبستگی می‌باشد. همچنین به منظور بررسی رابطه همبستگی از آزمون کای ـ دو و دی­سامرز برای بررسی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشانگر رابطه مستقیم و مثبت بین مهندسی مجدد و برنامه‌ریزی استرتژیک است. لذا با افزایش میزان پیاده‌سازی باز مهندسی فرایندهای سازمانی تغییرات قابل‌توجهی در جهت افزایش و بهبود تحقق اهداف برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان ایجاد می­‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Organizational Re-engineering Processes for Strategic Planning Goals

نویسندگان [English]

  • Lotfolah Frozandeh 1
  • Mohammad Mahmoudi Maymand 2
  • Seyed Hadi Hoseinifar 3
1 Associate professor, payame Noor University
2 Assistance professor, payame Noor University
3 MA student, payame Noor University
چکیده [English]

Todays, and have flexibility is an inevitable necessary. The best known of strategies in this area is process reengineering. Differentiation conditions are a matter of survival and without reflection and fundamental changes in the economic life of the tasks cannot be continued. Reengineering becomes a necessary in Changing strategies, goals and policies. This article investigated the role of reengineering in achieving the strategic planning goals in a sample. This study, based on aim, is an applicable research, and based on data collection method, it is a descriptive research. Also to investigate the correlation chi-square and D Samerz test was used .the results showed a direct and positive relationship between reengineering and strategic planning. So that with increasing organizational processes reengineering, significant changes to enhance and improve the organizations strategic planning goals were created.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reengineering Process
  • Successful Strategic Planning
  • Changing Business
  • Compliance with Environment Changes
 
1. بستانچی، مهدی (1390)." روش مناسب مهندسی مجدد در ایران" تدبیر، سال هجدهم، شماره183.
2. تارخ، محمد جعفر، شریفی، اسماعیل) 1385.( "ارائه الگویی برای سازماندهی و مدیریت پروژه‌های مهندسی مجدد"، پژوهش و سازندگی، شماره 76.
3. حمیدی‌زاده، محمدرضا (1391). برنامه ریزی استراتژیک و بلندمدت، تهران: سمت.
4. کرمانشاه، علی، سپهری، مهران، (1386)،"استراتژی تحول در مهندسی مجدد"، چهارمین کنفرانش بین‌المللی مدیریت.
5. Arteta, B.M., Giachetti, R.E. (2004)." A measure of agility as the complexity of the enterprise system". Robotics and Computer-Integrated, 20, 495-503.
6. Armistead C., Philip Rowland, (1996)." Management Business Processes - BPR and Beyond", John Wiley & Sons Ltd.
7. Chang, S., Shen, H. (2002)." Supply chain reengineering using a core
Process analysis matrix and object oriented simulation". Information &
Management, 39, 345-358.
8. Davenport, T.H. (1993)." Process Innovation: Reengineering Work
Through Information Technology". Harvard Business School Press,
Boston.
 9. Fry LF, Stoner RC (1995). "Strategic planning for the new and small
Business", Upstart publishing company.
10. Hammer, M., Champy, J. (1993). "Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution". Harper Business, New York.
11. Kumar,Arun.,& Ozdamar Linet (2004). "Business process  at the hospitals: case study at Singapore hospital". Graham Horton (c) SCS Europe: Proceedings 18th European Simulation Multiconference.
12. Valiris, Goerge and Glykas, Michael, )1999(."Critical review of existing BPR Methodologies." Business Process Management Journal, 5(1).
13. Vakola, M. and Y. Rezgui (2000). "Critique of existing business process re-engineering methodologies: the developement and implementation of a new methodology." Business process Management journal 6(3)، 238-250.