تبیین راهبرد ارتقای کیفیت فنون مذاکره

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه یزد

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثّر بر ارتقای کیفیت مذاکره است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و  تحلیلی ـ پیمایشی بوده و برای جمع­آوری اطلاعات مربوط به آن، از روش‌های کتابخانه­ای، مطالعه ی ادبیات موضوع و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری را نمایندگان هیأت­‌های تشخیص اداره کار و امور اجتماعی استان یزد تشکیل می­دهد. در تجزیه‌­و­تحلیل داده‌­ها، از روش‌های آماری مانند، آزمون فرض (برای 25 گمانه) و تحلیل واریانس، استفاده شده است. جهت رتبه‌­بندی عوامل اثرگذار و تعیین درجه اهمیت آن­ها نیز تکنیک­‌های پیشرفته تصمیم­‌گیری (تاپسیس) به­‌کار گرفته شده است. نتایج تجزیه‌­و­تحلیل داده­ها نشان می­‌دهد که عامل انتخاب و انتصاب نمایندگان (کارگران و کارفرمایان) مربوطه براساس تخصص وشایستگی بیشترین تأثیر و عامل نظام  تشویقی کمترین تأثیر را در ارتقای کیفیت مذاکره دارند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Strategy of the Promoting Negotiation Techniques Quality

نویسنده [English]

  • Golamreza Bordbar
Assistant professor, Yazd University
چکیده [English]

The main objective of this paper is to identify effective factors on the quality of negotiation. The type of this research in an analytical and survey based method and the data collection based on library method and designed questionnaire. The statistical population consisting; representatives of dispute committee at yazd labor department and for data analysis, T-test is used .For ranking the effective factors, TOPSIS is used. The findings show that, selection and appointment of employer-worker representatives is the most effective factors. While, the incentive system is the least effective factors on the quality of negotiation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Negotiation
  • Employer
  • Worker
  • Dispute Committee
  • Topsis, Yazd
 
1. آذر، عادل، رجب‌زاده‌، علی، (1387). تصمیم­گیری کاربردی‌، تهران‌، انتشارات نگاه دانش.
2. ابوالحسنی، سید‌رحیم (1379). جایگاه و نقش تشکل­های کارگری در مدیریت واحدهای تولیدی با تأکید بر موانع نهادینه­شدن آن­ها، تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 1379.
3. استونر و فریمن (1375 ). مدیریت، جلد سوم (رهبری و کنترل) ترجمه محمد اعرابی و علی پارسیان، انتشارات مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
4. اکبریه، احمد، خواجه­نوری، محسن (1381). سخنرانی درسومین همایش ملی کار (مجموعه مقالات)، تهران.
5. بردبار، غلامرضا (1382). مذاکرات و چانه­زنی دسته­­جمعی کلید توسعه صنعت ایران. مقاله برتر، مجموعه مقالات "سخنرانی" سومین همایش ملّی کار، صفحات 176-180.
6. خبرنامه کار (1379). ماهنامه خبری سال سوم، شماره 21.
7. دانایی‌فرد و دیگران (1387). " روش­شناسی پژوهشی کمی در مدیریت با رویکردی جامع‌، تهران: انتشارات دانشگاه.
8. رابینز، استیفن پی (1387). مبانی رفتار سازمانی، ترجمه پارساییان و اعرابی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی.
9. رنجبری، ابوالفضل (1382). حقوق کار، چاپ پنجم، تهران: انتشارات مجد.
10. زاهدی، شمس­السادات (1377). تشکل­های کارگری و کارفرمایی (بررسی تطبیقی) ، مجموعه متون آموزشی- شماره 20، انتشارات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
11. شوئفیله،‌ ریک (1384). هنر و دانش مذاکره، ترجمه علی مستأجران و مسعود راجی، تهران: انتشارات نشر نی، چاپ اول.
12. ظریفی آزاد، اسماعیل (1384)، طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی عملکرد مراجع حل اختلاف روش و راهکارهای ارتقا و بهبود آن‌ها، مؤسسهی کار و تأمین اجتماعی ایران.
13. صفائیه، محمدرضا، (1372). تاریخچه مطالعهی کار، صنایع، سال دوم، شماره 1.
14. ظهوری، قاسم (1378). نظریه­ها و مفاهیم روابط کار، انتشارات برتر.
15. علمی‌پور، محمد (1385)، بررسی عوامل و موانع مؤثر در شکل­گیری مذاکرات و پیمان­های دسته­جمعی، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی. طرح پژوهشی.
16. فیشر و یوری (1370). اصول و فنون مذاکره، حیدری، مسعود، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
17. محمد‌کاری، حسین (1374). مذاکرات و پیمان­های دسته­جمعی، تهران، وزارت کار و امور اجتماعی.
18. مک‌لگان و کریستو‌نل (1374). عصر مشارکت، اسلامیه، مصطفی، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی.
19. منشی­زاده، گشواد (1377). مجموعه­ متون آموزشی، شماره 18، انتشارات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
20. موغلی، علیرضا (1377). روابط کار در سازمان، انتشارات دانشگاه پیام نور.
21. میدیواینوهارا (1370). پرورش منابع انسانی در شرکت­های ژاپنی، طوسی، محمدعلی، انتشارت مرکز آموزشی مدیریت دولتی.
22. هاشمی، محمّد (1381). تاریخچه و سیر تحوّل حقوق کار، انتشارات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، تهران: چاپ دوم.
23. نصر‌اصفهانی، علی (1379). مدیریت بحث و گفتگو، نشریه مدیریت و توسعه، شماره 7.
24. کیهان­نیا، اصغر (1381). راز موفّقیت در بازار کار، انتشارات مادر، چاپ بیست و یکم، صفحات 261-262.
25. یاوری، خدیجه (1381). بررسی علل تعطیلی و مشکلات 20 واحد صنعتی استان یزد، [پایان نامه کارشناسی]، استاد راهنما: غلامرضا بردبار، دانشگاه یزد.
26. Adler, N, )1991(. International Dimentions of Oganizational Behavior, 2nd Edition. (Boston: pws- kent).
27. Ballot, M, (1992). Labor- Management Relations in a Changing Enviornment (New York: wiley).
28. Bog liani, G,( 1991). Collective Bargaining Patterns in the 1980s, Internatioal Labor Review,P, 8. 
29. Dale Youder,( 1972). Personel Management (Englewood cliffs, NJ: prentice Hall).
30. Graham, J. “The Influence of Culture on Business Negotiations,” Journal of International Business Studies, Spring, pp. 81- 96.
31. Johnson, R,( 1994). Negotiation Basics, First Edition, Sage Publications. Management (March 12, 1998): 77.
32. “Number of Major Strilkes and Lock Outs Hit ,New Law in 1997,” BNA Bulletin 
33. Schmidt, K, ( 1987). Doing Business in France (Menlo park, CA: SRI International).
34. Walton, R, & Mckersie, B, A (1965). Behavioral Theory of Labor Negotiations: (New York:  Mcgraw – Hill).