استراتژی‌های مالی و بازده سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیأت علمی پژوهشکده مدیریت سما

چکیده

براساس تعریف به جایگاه، استراتژی مالی بعدی از استراتژی شرکت است که ماهیت و جهت امور مالی سازمان را تعیین می‌کند. همچنین براساس تعریف به اجزاء، استراتژی مالی، شامل استراتژی تأمین مالی، استراتژی سرمایه در گردش، استراتژی سرمایه‌گذاری و استراتژی تقسیم سود می‌شود. الگوهای مختلفی برای ایجاد هماهنگی بین استراتژی‌های مالی مختلف وجود دارد. در این تحقیق از تئوری نقاط مرجع استراتژیک استفاده شده است. مطالعات مختلف نشان داده است که وجود هماهنگی در سطوح مختلف سازمان منجر به عملکرد بهتر می‌شود. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر هماهنگی استراتژی‌های مالی بر عملکرد شرکت‌هاست. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که از میان آن‌ها 62 شرکت با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای
(با جایگذاری از جامعه محدود) برای نمونه آماری انتخاب شده‌اند. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می‌دهد که وجود هماهنگی بین هر یک از گونه‌های استراتژی زیرسیستم مالی با گونه استراتژی مالی شرکت (هماهنگی درونی-عمودی) باعث بهبود عملکرد می‌شود. همچنین هر چه هماهنگی گونه‌های استراتژی زیرسیستم مالی بیشتر باشد (هماهنگی درونی-افقی)، عملکرد بهتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Strategies and Stock Return of Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad A'arabi 1
  • Moharram Razmjoee 2
1 Professor, Allameh Taba Tabaei University
2 Faculty member of Sama Management Research Institute University
چکیده [English]

Financial Strategies are Part of Corporate Strategy that are in Financial Management span and include decisions about Investment, Financing, Working Capital and Dividend. For evaluating and selection of these strategies, different inside and outside factors should be mentioned.  This article investigates the role of Strategic Reference Points Theory in making clear financial theories and strategies and analyzes the ways of using this theory for making strategic decisions in the field of financial affaires   in companies. The next point is that, coordination between these Strategies and Financial Strategy of a company (vertical alignment) and coordination between these strategies themselves (horizontal coordination) improve the performance. The findings approve the point.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Reference Points (SRPs)
  • Financial Strategy
  • Investment Strategy
  • Financing Strategy
  • Dividend Strategy
  • Working Capital Strategy
1. اعرابی، سید محمد؛ و رزمجوئی، محرم (1388). استراتژی مالی تهران: انتشارات ایز ایران.
2. بازرگان، عباس؛ و سرمد، زهره (1377). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشر آگاه.
3. بامبرگر، پیتر؛ و لن، مشمولم (1387). استراتژی منابع انسانی (ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی). چاپ . تهران. دفتر پژوهشهای فرهنگی
4. بندر، روث؛ و وارد، کیت (1388)، مدیریت استراتژیک مالی (ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و محرم رزمجوئی)، تهران: انتشارات مهکامه.
5. پارسائیان، علی (1382). مدیریت مالی (میانه)، تهران: انتشارات ترمه.
6. جزوه تهیه شده درس فلسفه روش تحقیق دکتر سید محمد اعرابی، بهار 1385.
7. جهانخانی، علی؛ و پارسائیان، علی (1376). مدیریت مالی (جلد 2 و 1، چاپ سوم). تهران: انتشارات سمت.
8. خاکی، غلامرضا (1378). روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی) چاپ اول). تهران: انتشارات مرکز تحقیقات علمی کشور.
9. دیوید، آر. فرد (1387). مدیریت استراتژیک (ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی). تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
10. هانگر جی دیوید؛ و توماس ال ویلن. (1388)، مبانی مدیریت استراتژیک (ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان). تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
11. راعی، رضا؛ و تلنگی، احمد (1383): مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته. تهران: انتشارات سمت
12. دفت، ریچاد (1388). تئوری و طراحی سازمان (ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
13. گزارش هیات مدیره به مجامع عادی و فوق العاده شرکت‌های بورسی از نرم افزار تدبیر پرداز از سال (1384) تا (1387).
14. هومن، عباس (1382). راهنمای عملی پژوهش‌های تربیتی (چاپ اول). تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.
15. سایت اینترنتی: www.codal.ir
16. Bender, R. & Ward, K. (2002). Corporate Financial Strategy (second Ed). MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall.
17. Berg, W.B. (2004). Using Variable Universal Life In A Tactical Asset Allocation Strategy. Journal of National Underwriter Life & Health Insurance Publishing, 17-19.
18. Brealy, A.R., & Myers, C. S. (2000) .Principles of Corporate Finance (6th ed). Mc Graw-Hill companies, Inc.
19. Clarke, G., Roger, Wilson’s., Brent Daines, H., Robert and Nadauld. D. Stephen (1990) .Strategic Financial Management. Richard D.Irwin, Inc.
20. Fiegunbaum, A. & Thomas, H. (1998). Attitude towards Risk and Return Paradox: Prospect Theory Explanations. Academy of Management Journal. 31, 85-106.
21. Fiegenbaum, A., Hart, S. & Schendal, D. (1996). Strategic Reference Point Theory. Strategic Management Journal, 17 (3), 216-236.
22. Fiegunbaum, A. (1998) .Competitive Strategy and Attitude toward Risk Taking. Integration and Modeling, Academy of Management Journal, 12-15.
23. Fiegunbaum. A. & Thomas, H. (2004). Strategic Risk and Competitive Advantage: An Integrative Perspective. European Management Review, 84-95
24. Jakhotiya, G.P. (2003). Strategic Financial Management. Vikas Publishing House PVT Ltd.
25. Narayanan, M.P., Nanda, K. V. (2004). Finance for Strtegic Decision Making. John Wiley & Sons, Inc.
26. Parkinson, Ch. & Ogilvy (2003). Management Accounting-Financial Strategy. CIMA Publishing.
27. Pettit, J. (2007). Strategic Corporate Finanace. John Wiley & Sons, Inc.
28. Rutterford, Janette, Upton, Martin, Kodwani, Devendra, (2006). Financial Strategy (second Ed). John Wilely & Sons, Ld.
29. Korbi, Financial Theory, and the Capital Budgeting Decision. (2003).