ارتقای آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه سازمان‌های تولیدی و خدماتی در شرایط محیطی تغییر و تحول زندگی می‌کنند و شرایط اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی محیط بر عملکرد آن‌ها تأثیر می‌گذارد. تهدید‌های محیطی، حیات و بقای سازمان‌‌ها را تهدید می‌کند و سازمان‌ها تنها با برنامه‌ریزی استراتژیک و آمادگی استراتژیک می‌توانند بر این بحران‌ها فائق آیند. پژوهش‌های گذشته نشان می‌دهد که عوامل متعددی بر آمادگی استراتژیک تأثیر می‌گذارند، اما این که چابکی سازمانی و بهداشت روانی کارکنان تا چه حد آن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر این ادعا را مورد آزمون قرار می‌دهد که افزایش چابکی سازمانی و بهداشت روانی کارکنان باعث افزایش آمادگی استراتژیک در بحران‌ها می‌شود. نتایج این پژوهش بر تأیید صحت این فرضیه صحه گذاشته است. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از کارکنان و کارشناسان صف بیمارستان‌های تهران که به دو بخش خصوصی و دولتی قابل تقسیم می‌باشند. داده‌ها توسط پرسشنامه جمع‌آوری گردیده و امتیازات کسب شده به کمک نرم‌افزار SPSS تحلیل شده است. نتایج حاصل از بررسی متغیرها، شاخص‌ها و نیز رابطه بین متغیر مستقل و وابسته، بیانگر وجود رابطه بین چابکی سازمانی و بهداشت روانی کارکنان با آمادگی استراتژیک برای مقابله با بحران می‌باشد. با توجه به این که پژوهش حاضر برای اولین بار در حوزه بیمارستان‌های ایران به‌بررسی عوامل مؤثر در آمادگی استراتژیک برای مدیریت بحران پرداخته، در نوع خود بی‌نظیر بوده و می‌توان آن‌را جزء نوآوری در تحقیق به‌شمار آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving Strategic Preparation for Crisis Management in Public and Private Hospitals

نویسندگان [English]

  • Hassan Danai Fard 1
  • Masoomeh Nasiri 2
1 Associate Professor, Tarbiat Modares University
2 MA, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Today producing and service organizations live in environmental conditions of change and transformation and economic business cultural social and political conditions affects operation of organizations. It is clear that unexpected conditions such as war, earthquake, and flood affect behavior of organizations. Therefore, managers should know environmental threats that threaten life of organizations from every aspect. In addition, organizations only with strategic planning and strategic preparation can overcome these crises. Previous researchs show that different factors affect strategic readiness. But this fact that organizational agility and psychological health of staff affect it so much, is not considered. This research according to the subject investigates the statistics of effective strategies for crisis management and analyzes the role of organizational agility and psychological health of staffs. In these way three components under the subject of research variants strategic readiness and organizational agility and psychological health of staff viewed in three hypotheses. In this research relation of independent variables -strategic readiness and organizational agility of organization- analyzed with the regulating variant of psychological health. This research tested the hypothesis if increase in organization agility and psychological health of staff causes increase in strategic crisis condition or not.The conclusion confirmed the hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic readiness
  • organization agility
  • psychological health
  • crisis management
1. آهنچی، محمد (1381). مدیریت استراتژیک، فصلنامه مدیریت دولتی، 7-1.
2. بوفر، آندره (1369). استراتژی اقدام (ترجمه مسعود محمدی). تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
3. عراقی‌زاده، حسن؛ ثقفی‌نیا، مسعود؛ و انتظاری، وحید (1382). بررسی مدیریت درمان در حوادث غیرمترقبه: مروری بر تجربه زلزله بم. سازمان بسیج جامعه پزشکی، 5، 259-268.
4. ساعتچی، محمود (1370). روانشناسی در کار. سازمان و مدیریت (چاپ اول)، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 45-55.
5. سهرابی‌زاده، احمد (1381). بررسی رابطه بین سبک مدیریت اعمال شده و بهداشت روانی کارکنان. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی). موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت.
6. Mitroff, I., & Pearson, C. (1993). Crisis Management: Diagnostic Guide for improving Your Organization Crisis Preparedness. New York: Jossey-Bass, Inc.
7. Turner, B.A. (1976). The organizational and Inter Organizational Development of Disaster, Administrative Science Quarterly, 21 (3), 378-397.
8. Penning, J.M. & Associates. (1985). Organizational Strategy and Change. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
9. Kanter, R.M. (1983). The Change Masters .New York: Simon &Schuster, Inc.
10. Pearson, C., Clair, J. (1998). Re-Framing the Crisis Management, Academy of Management Review, 23 (1), 59-76.
11. Perrow, C. (1984). Normal Accidents: Living With High Risk Technologies. New YorBasic Books.
12. Massey, J.E. (2001). Managing organization legitimacy: Communication strategies. Journal of Business Communication. 38 (2), 153-168.
13. Mohamed M. Mostafa; Rod Sheaff; Michael Morris; & Valerie Ingham (2004). Strategic Preparation for Crisis Management in hospitals: Empirical Evidence from Egypt. Crisis Management Journal.
14. Smart, C.F. & Vertinsky, I. (1984). Strategy and the Environment: A Study of Corporate Responses to Crisis. Strategic Management Journal, 199-213.
15. Reilly, A. (1987). Are organizations ready for crisis? A managerial scorecard. Columbia Journal of World Business, 22 (1), 79-88.
16. Nelson, T., Ornstein, S. (2002) .Preparing for the Unexpected: Managing Low Probability, Disruptive Events in Student International Travel Courses. Journal of Management Education, 26, 259-273.
17. Karen, F. Nathan, K. Milan, L. (2007). Organizational Preparation for Coping With a Major Crisis or Disaster. Business & Society, 46 (1), 88-103.
18. Dolgaard, A. N. (2005). The Test of Strategic Culture. Security Dialogue, 36 (3), 339-359.
19. Perry, L., Hyes, E. (2008) .Linking Crisis Management and Leadership Competencies: The Role of Human Resource Development. Advances in Developing Human Resources, 10 (3), 352-379.
20. Hornby, A.S. (2000). Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (Sixth Edition).Oxford University press.
21. Sharifi, H. & Zhang, Z. (2000). Agility in practice: application of a methodology, special issue on Next Generation Manufacturing. Int. J. of Operations &Production Management.
22. Zain, M., et.al. (2004). The relationship between information technology acceptance and organizational agility in Malaysia. information and management, 42, 829-839.