تدوین برنامه استراتژیک بهداشت، ایمنی و محیط زیست (مطالعه موردی: سازمان بنادر و دریانوردی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شیراز

2 کارشناس بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه شهید بهشتی

4 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران

5 کارشناس شرکت ساپکو

6 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه ترییت مدرس

چکیده

هدف از تدوین برنامه استراتژیک بهداشت، ایمنی و محیط زیست، آشنا ساختن مدیران با ابزارها و روش‌هایی است که با کمک آن‌ها بتوان مسائل این حوزه را در قالبی هدفمند مدیریت نمود. مؤثرترین مرحله برای دستیابی سیستماتیک به اهداف حوزه کارکردی بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در راستای اهداف کلان سازمان بنادر و دریانوردی و افزایش اعتبار آن برای تضمین حضور در سطح بین‌المللی خواهد بود. در این تحقیق از ترکیب متدولوژی مدیریت استراتژیک "فرد. دیوید" و "پیرس و رابینسون" استفاده شده است. با الگوگیری از این متدولوژی­ها و بومی کردن آن‌ها -با توجه به ویژگی­های خاص سازمان و حوزه کارکردی بهداشت، ایمنی و محیط زیست- بر مبنای مکتب ترکیبی، مدلی شش مرحله‌ای تدوین شد. نوآوری این تحقیق، ترکیب متدولوژی‌های مختلف در زمینه برنامه‌ریزی استراتژیک و طراحی و به‌کارگیری آن در حوزه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط ‌زیست است؛‌ موضوعی که در گذشته در مورد آن کمتر بحث شده است. اخیراً توجه بیشتری به این حوزه می‌شود و در برخی سازمان‌ها واحدهایی با‌عنوان "مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست" ایجاد گردیده است. یکی از الزامات اقدام هماهنگ و همسو در این واحدها وجود استراتژی وظیفه‌ای است. تدوین ماتریس استراتژی ایمنی، بهداشت و محیط ‌زیست برای تعیین موقعیت و جهت‌گیری  این حوزه کارکردی، از دیگر نوآوری­های این تحقیق می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing HSE Strategic Plan (Case study: Port and Maritime Organization)

نویسندگان [English]

  • Moslem Alimohammadlou 1
  • Shabnam Shaker 2
  • Seyed-Hadi Mirghaderi 3
  • Majid Babolhavaeji 4 5
  • Mohammad-Javad Ghorbani 6
1 Assistant Professor, Shiraz University
2 BA, Iran University of Medical Science
3 Ph.D. Student, Shahid Beheshti University
4 MA, University of Tehran
5 Expert in SAPCO
6 MA, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Nowadays many organizations pay more attention to HSE and establish a unit for it in their organization therefore HSE units need strategic plan for performing in align with organization value. HSE strategic plan helps to clear the position of the function in organization. The goal of this article is providing a systematic approach for managers to use tools and methods for dealing with HSE issues. This is the most effective stage to meet the HSE objective through organizational goals and increase reputation of organization for surviving in international markets.The methodology is a mix of strategic management methodologies provided by David, Piers and Robinson and it has been customized to match the organization and specifications of HSE function. The main contribution of this research is creating a strategic methodology by mixing of different strategic planning methods and using it in HSE function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health
  • Safety and Environment (HSE)
  • HSE Strategy
  • HSE Strategic Matrix
1. اعرابی، سیدمحمد (1383). دستنامه برنامه ریزی استراتژیک، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی
2. پیرس، جان؛ رابینسون، ریچارد (1383). برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک، (ترجمه سهراب خلیلی شورینی)، تهران: یادواره کتاب.
3. تقدیسی، محمدحسین؛ و علیزاده، سیدشمس الدین (1385). مدیریت HSE، نگرشی استراتژیک در سازمان‌های امروزی. نشر ریحان.
4. خداداد حسینی، سیدحمید؛ و عزیزی، شهریار (1385). مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار-اشراقی.
5. دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سیدمهدی؛ و آذر، عادل (1383). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار.
6. دیوید، فردآر (1383). مدیریت استراتژیک (چاپ ششم، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
7. حسینی، سیدمحمود؛ و روزبهانه، داریوش (1390). توسعه الگوی مزیت رقابتی پورتر و کاربرد آن در صنعت پتروشیمی ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 5، 63-82.
8. علومی، فرشید (1380). سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، استاندارد راهنمای OHSAS18002: 2000. نشر آتنا.
9. علی محمد لو، مسلم؛ و شاکر، شبنم (1389). طراحی ماتریس استرات‍‍ژی HSE (مقاله منتشر نشده).
10. غفاریان، وفا؛ و عمادزاده، مرتضی (1385). معانی نوظهور در مفهوم استراتژی. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
11. Acur, N., & Englyst, L. (2006). Assessment of Strategy Formulation: How to Ensure Quality in Process and Outcome. International Journal of Operations & Production Management, 26(1), 69-91.
12. Andrews, Kenneth R. (1980). Concept of Corporate Strategy. R. D: Irwin.
13. Arthur. D.L. (2005). The Strategic HSE Management Programme Handbook www.adlittle.uk.com
14. http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis.
15. Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (1998). Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management. New York: The Free Press
16. Verli, Anthony (2000). Assessing environment, safety and health strategy and economic contribution to a firm's competitiveness, Proceeding of human factors and ergonomics society, 2000
17. www.pmo.ir
18. Wang, L., Ma, C., & Hu, J. (2011). The Review and Study of Strategic Planning, Urban Studies, 6.
19. Young, R. (2012). Exploring successful strategies for integrating academic assessment and strategic planning in the community college, Dissertation: National-Louis University.