تبیین نقشه اجرایی برنامه استراتژیک بنگاه‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد، MBA دانشگاه پیام نور

چکیده

تحقیق حاضر، در شرکت تام ‌ایران‌خودرو می‌باشد. در این شرکت سیستم کارت ارزیابی متوازن به‌عنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک طراحی و پیاده‌ شده است. گزارش‌های سیستم کارت متوازن شرکت نشان می‌دهد میزان تحقق شاخص‌های استراتژی در منظر مالی 50%، در منظر مشتری 33%، در منظر فرآیندهای 57%، در منظر رشد و یادگیری 75% و به‌طورکلی، میزان دستیابی سازمان به شاخص‌های استراتژی در پایان 1388 در حدود 55% بوده است. بررسی صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکرد در طی سه سالی که از پیاده‌سازی سیستم کارت امتیازی در شرکت می‌گذرد، نشان می‎دهد تغییرات محسوس و با اهمیتی قبل و بعد از اجرای سیستم مزبور در عملکرد سازمان رخ نداده است. لذا به نظر می‎رسد نحوه پیاده‌سازی سیستم در سازمان با کاستی‌هایی همراه بوده است. محقق با توزیع پرسشنامه در میان مدیران شرکت، میزان تحقق شاخص‌های استراتژی براساس مدل BSC را در کل سازمان و همچنین در هر یک از چهار منظر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، و رشد و یادگیری تحلیل نموده است. نتایج به‌دست آمده با استفاده از مدل آماری t تک‌نمونه‌ای نشان داد از دیدگاه مدیران شرکت، میزان تحقق شاخص‌های استراتژی در سطح سازمان براساس مدل BSC و همچنین در هر یک از چهار منظر، کمتر از حد متوسط و نامطلوب بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Firms` Strategic Plan Implementation Map

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Parhizgar 1
  • Mina Jazani 2
1 Assistant Professor, Payame Noor University
2 MBA, Payame Noor University
چکیده [English]

The research is a case study one and is conducted in Tam IranKhodro Company during 1388. This company has used balanced scorecard method to implement strategic plan and evaluate strategic goals, in order to design a strategic map for the company and make a pattern for determining how strategic goals achieve. The reports of balanced scoreard system of the company shows that the company is successful in implementation of the strategy plan by balanced scorecard .Through questionnaire distribution managers and expert who contribute in formulation and implementation of the TAM company`s balanced scorecard were asked about their points of view. To conclude finding of the research is that criterion of each balance scorecard perspectives consist of financial, customer, internal process and growth and learning and also in the whole company didn`t achieve strategic goals; Company`s managers and experts belived that the implementation of balance scorecard is not successful in the company and it has many problems. The results led to a revision of strategic goals and indicators, and formulating and developing the corporate strategy map.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance Scorecard
  • Financial Prospective
  • Customer Prospective
  • Internal Process Prospective
  • Growth and Learning Prospective
  • Strategic Map
1. آر. نیون، پل (1386). ارزیابی متوازن گام‌به‌گام راهنمای طراحی و پیاده‌سازی (چاپ اول، ترجمه پرویز بختیاری؛ صنم، اله‌قلی؛ خزاعی، آناهیتا؛ و مشایخی، شیما). تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
2. استیسی، رالف (1387). تفکر استراتژیک و مدیریت تحول: دیدگاه‌های بین‌المللی درباره پویایی سازمانی (چاپ اول، ترجمه مصطفی جعفری؛ و مهزیار کاظمی موحد). تهران: انتشارات رسا.
3. اسمیث، رالف (1389). مدیریت فرآیند کسب‌و‌کار و BSC (چاپ اول، ترجمه چیتگرها، مسعود؛ و مریم رازه کیسمی) تهران: انتشارات رسا.
4. اعرابی، سید محمد (1387). دستنامه برنامه‌ریزی استراتژیک (چاپ دوم). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
5. انسف. اچ ایگور؛ و مک‌دانل، ادوارد، جی (1385). استقرار مدیریت استراتژیک (چاپ چهارم، ترجمه عبداله زندیه). تهران: انتشارات سمت.
6. اولوه، نیلس یوران (‌1384). BSC (چاپ اول، ترجمه علیرضا علی‌سلیمانی). تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
7. پهلوانیان، حسین (1388). تجربه‎ای موفق از کاربرد مدیریت راهبردی (استراتژیک)، تهران: انتشارات نیکوروش.
8. پیرس، جان و رابینسون (1385). برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک (چاپ پنجم، ترجمه سهراب خلیل شورینی). تهران: یادواره کتاب.
9. خاکی، غلامرضا (1388). روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه‌ نویسی. تهران: بازتاب.
10. دیوید، فرد. آر (1382). مدیریت استراتژیک (چاپ چهارم، ترجمه علی پارسائیان و سید‌ محمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
11. سایمونز، رابرت (1385). نظام‌های کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی (چاپ اول، ترجمه اسدی، مجتبی)، تهران: گروه پژوهشی صنعتی آریانا.
12. رضائیان، علی؛ میکائیلی، فتاح؛ تاجیک، مهدی؛ و احمدی‌زاده، آرمان (1389). بررسی ارتباط راهبردهای رقابتی عام و پذیرش کسب‌وکار الکترونیکی بین شرکت‌های کوچک و متوسط. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 1-4.
13. غفاریان، وفا؛ و کیانی، غلامرضا (1387). استراتژی اثربخش (چاپ پنجم). سازمان فرهنگی فرا.
14. غفاریان، وفا؛ و کیانی، غلامرضا (1387). پنج فرمان برای تفکر استراتژیک (چاپ سوم). سازمان فرهنگی فرا.
15. قدیری، علی (1389). کتاب مقالات پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد. دی ماه.
16. کاپلان، رابرت؛ و نورتون، دیوید (1388). سازمان استراتژی محور (چاپ هشتم، ترجمه پرویز بختیاری) تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
17. کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید (1388). نقشه استراتژی: تبدیل دارایی‌های نامشهود به پیامدهای مشهود (چاپ سوم، ترجمه حسین اکبری؛ مسعود سلطانی؛ و امیر ملکی). تهران: گروه پژوهشی صنعتی آریانا.
18. کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید (1386). همسویی استراتژیک: ایجاد هم‎افزایی ‎با BSC (چاپ اول، ترجمه بابک زنده‎دل). تهران: گروه پژوهشی صنعتی آریانا.
19. کاپلان، رابرت و نورتون، دیوید (1388). ره‎آورد تلاش: سیستم نوین مدیریت سازمان (چاپ اول، ترجمه مسعود چیتگرها) تهران: انتشارات رسا.
20. محمدنژاد، فرشید (1389). کارت امتیازی متوازن در یک نگاه. ماهنامه مدیریت، 160.
21. مهدوی، علی (1389). کتاب مقالات هفتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک.
22. نادری، عزت‌الله؛ سیف‌نراقی، مریم؛ و شاهپوریان، فرنگیس (1381). راهنمای عملی فراهم‌سازی طرح تحقیق. نشر بدر.
23. هانگر، جی. دیوید؛ و ال. ویلن، توماس (1384). مبانی مدیریت استراتژیک (چاپ دوم، ترجمه سید محمد اعرابی و ایزدی، داود). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
24. Aapo. L., Marko, J. (2010). Greening the Balanced Scorecard, Business Horizons. ELSEVIER, 53, 385-395.
25. Alexandros, P., George, I. (2005). An Integrated Methodology for putting the Balanced Scorecard into action, European Management Journal, ELSEVIER, 23, 214-227.
26. Bernard. W., Lan, G., Wei, L., & Dan, Y. (2007). Reducing conflict in Balanced Scorecard evaluations, Accounting, Organizations and Society, ELSEVIER, 32, 363-377.
27. Chandler, D. (1962). Stratetegy and Structure. Massachusetts: The M.I.T. Press.
28. Cardinaels, E., & Paula M.G. Veen-Dirks. (2010). Financial versus non-financial information: The impact of information organization and presentation in a Balanced Scorecard. Accounting, Organizations and Society, ELSEVIER, 35, (565-578).
29. Eelke, W. (2009). For which porpuses managers use Balanced Scorecards?. Management Accounting Research, ELSEVIER, 20, (239-251).
30. Fong, Y. Chaochang, C. (2009). A hierarchical design of case-based reasoning in the Balanced Scorecard application. Expert Systems with Applications, ELSEVIER, 36, 333-342.
31. Franky, W.H., Wong., Patrick, T.I. Lam., & Edwin, H.W. Chan. (2008). Optimising design objectives using the Balanced Scorecard approach, The HONG Kong Polytechnic University, ELSEVIER.
32. Hao, H. (2009). Designing a knowledge-based system for strategic planning: A Balanced Scorecard perspective, Expert Systems with Applications, ELSEVIER, 36, 209-218.
33. Hemantha Wayne, Birnberg. (2010). Joint selection of Balanced Scorecard targets and weights in a collaborative setting. Account, Public Policy, ELSEVIER 29, 45-59.
34. Holger, K., Thorsten, S. (2010). General and specific formalization approach for a Balanced Scorecard, Expert Systems with Applications, ELSEVIER, 1-8.
35. Ihsan, Y., Metin, D., (2010). Using the fuzzy analytic network process (ANP) for Balanced Scorecard (BSC), Expert Systems with Applications, ELSEVIER, 37, 1270-1278.
36. Kiran, F., Vinesh, R., & Andrew, W. (2006). Lessons from implementing the Balanced Scorecard in a small and medium size manufacturing organization, technovation, ELSEVIER, 26, 623-634.
37. Luis, E., Felisa, M., Pedro, P. (2009). Method for identifying strategic objectives in strategy maps. Int. J. Production Economics, ELSEVIER ,122, 492-500.
38. Ming, T. (2010). Implementation and performance evaluation using the fuzzy network Balanced Scorecard, Computers & Education, ELSEVIER, 55, 188-201.
39. Robert, H. (2005). Integrative strategic performance measurement system, strategic alignment of manufacturing, learning, and strategic outcomes, Accounting. Organizations and Society, ELSEVIER, 30, 395-422.
40. Rumelt, R.P., Schendel, D.E., Teece, D.J. (1994). Fundamental issues in strategy, A research agenda. Cambridge, Mass: Harvard Business School Press.