مشارکت در فعالیت های گروهی مدیریت استراتژیک و بهره وری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان مشارکت مدیران و کارشناسان ارشد شرکت برق منطقه­ای خراسان در فعالیت­های گروهی مرتبط با مدیریت استراتژیک و بهره­وری در سال 1390 است که به روش پیمایشی با جامعه آماری 40 نفره (همه مدیران میانی و کارشناسان ارشد) به اجرا درآمد. یافته­ها نشان می­دهد میانگین سنی پاسخگویان 32/7±44 سال و سابقة شغلی آن‌ها 48/7±7/18 سال است. در رابطه با متغیرهای اصلی پژوهش، میانگین متغیرهای مهارت­های حرفه­ای 5/0±9/3، ویژگی‌های شخصیتی 7/0±6/3، ساختار سازمانی 9/0±0/3، نظم فردی 8/0±5/3، سبک رهبری 8/0±2/3، تکالیف مشخص شده 7/0±9/2، نظام تشویق و پاداش 5/0±9/2، عملکرد مقام مافوق 7/0±6/3، عملکرد کارکنان دفتر 4/0±6/3، نوع فعالیت دفتر 4/0±5/3، و اثربخشی فعالیت­ها 8/0±5/3 است. اولویت متغیرها در اثرگذاری بر میزان مشارکت در برنامه‌های دفتر مدیریت استراتژیک و بهره‌وری از این قرار است:
1. مهارت­های حرفه­ای، 2. عملکرد مقام مافوق، 3. ویژگی­های شخصیتی، 4. عملکرد کارکنان دفتر،
5. نظم فردی، 6. نوع فعالیت دفتر، 7. اثربخشی فعالیت­ها، 8. سبک رهبری، 9. ساختار سازمانی،
10. نظام تشویق و پاداش، 11. تکالیف مشخص شده. با توجه به میزان آمارة کای اسکوئر، آزمون فریدمن نیز معنادار می­باشد (05/0P-value<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Participation in the Field of Strategic Management and Productivity Group Activities

نویسندگان [English]

  • Mohsen Noghani D.B. 1
  • Hamid Massoudi 2
1 Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad
2 MA Student, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The purpose of this research is to survey the span of participation of Khorasan Regional Electric Company senior managers and experts in group activities related to Strategic Management and Productivity. A survey method in 2012 was employed to survey with the entire population of 40 people (middle managers and senior experts). Results show the average age of respondents is (44±7.32) years and their employment time is (18.7±7.48) years. Average of professional skill is (3.9±0.5), personality characteristics (3.6±0.7), organizational structure (3.0±0.9), the individual (3.5±0.8), leadership style (3.2 ±0.8), assignments marked (2.9±0.7), encourage and reward system (2.9±0.5), the superior performance (3.6±0.7), the personnel Office (3.6±0.4), type of activity (3.5±0.4) and the effectiveness of activities (3.5 ± 0.8). The first priority in Participation was professional skills, and last priority was assignments marked and the Friedman test is also significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group Work
  • Teamwork
  • Participative Management
  • Strategic Management and Productivity
1. احمدی، م (1386). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: نشر کوهسار.
2. بلانچارد، ک؛ و کارو، د (1384). مدیر یک‌دقیقه‌ای و تیم‌سازی (ترجمه مهدی ایران‌نژاد‌پاریزی). انتشارات حدیث.
3. توحیدی، ا (1389). خلاقیت محور بنیادین تصمیم گیری راهبردی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 4، 64- 43.
4. حاجی کریمی، ع؛ رضائیان، ع؛ آذر، ع؛ و دهقانان، ح (1390). تحلیل میان سطحی تأثیر رهبری تحولی و روابط گروه‌کاری بر توانایی حل مسأله و رفتارهای نوآورانه کارکنان، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 5، 31- 15.
5. رابینز، ا. پ (1385). رفتار سازمانی (چاپ دهم، جلد دوم، ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
6. رشیدی، ح. ر (1384). باید‌ها و نباید‌های رهبری تیم‌کاری. تهران: انتشارات رسا.
7. رضاییان، ع (1382). مبانی مدیریت رفتار سازمانی (چاپ چهارم). تهران: انتشارات سمت.
8. رمضانی نژاد، ر؛ حسینی کشتان، م؛ و احسانی م (1389). رابطه سبک های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم‌های فوتبال لیگ برتر ایران، المپیک؛ 18 (1،‌ پیاپی 49)، 57-68.
9. ریچ، ه؛ و کونتز، ه (1388). اصول مدیریت (چشم‌انداز جهانی) (ترجمه علی پارسائیان). تهران: انتشارات ترمه.
10. شجاع پور، م؛ و نظری، م (1382). بررسی عوامل مؤثر بر تقویت کار تیمی در شرکت آب و فاضلاب استان گلستان (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر.
11. فورسایت، د. آ (1381). پویایی گروه (ترجمه مهرداد فیروزبخت و منصور قنادان). تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
12. فیوجی، م (1389). بررسی عوامل مؤثر برتقویت کار گروهی در ادارات امور مالیاتی شهرستان مشهد (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلی‌آباد کتول.
13. کاظمی، م؛ کرمانشاه، ع؛ و کرباس‌فروشان، ا (1390). بررسی سازة کیفیت کار تیمی و اصلاح ابزار اندازه گیری تعاملات تیم: تحلیل مفهومی و تجربی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 21، 46- 19.
14. کریمی دستجردی، د؛ پورعزت، ع. ا؛ سیدکلالی، ن؛ و اخوان‌انوری، م.ر (1389). رتبه بندی موانع پیاده سازی تصمیمات راهبردی، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 2، 49-31.
15. گرجی، م. ب (1386). مدیریت رفتار سازمانی. مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول.
16. لاجوردی، ج؛ و حسینی، م (1389). راهبردهای شکل گیری تیم های تسهیل کننده خلق دانش، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 2، 127-144.
17. لی، ا ؛ و می نارد، م (1382). چگونه تیم‌های کاری را رهبری کنیم (ترجمه ابولفضل کزازی). تهران: انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
18. هویدا، ر؛ مقدم، ا؛ و نیک بخت، ا (1388). بررسی رابطه بین رهبری مشترک و کار گروهی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه اصفهان. مجله علوم‌تربیتی و روانشناسی، 5 (1)، 137-152.
19. Bhanji F., Mancini M.E., & Sinz E., Part 16: education, implementation, and teams. (2010). American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care, 122: S 920-33.
20. Bloisi, W., Cook, L., Hunsaker, W., & Curtis, Ph. (2003). Management and Organizational Behavior. Published By Mac Grow-Hill Education.
21. Delarue, A., Hootegem, G.V., Procter, S., & Burridge, M. (2008). Team working and organizational performance: A review of survey-based research. International Journal of Management Reviews, Oxford: 10 (2), 127.
22. Jain, Singh, J.N. P.P. (2007). Modern Organization Development And Change, Regal Publications New Delhi
23. Kandula, S.R. (2007). Performance Management: Strategic, Intervention, Drivers. New Delhi: Prentice- Hall of India. (Republished in paperback in 2008 by phi Learning).
24. Miller, D.L. (1977). The Effects of Group Development, Member Characteristics and Results on Teamwork Outcomes. Retrieved From: Http://Archive.Uky.Edu/Handle/10225/1/Items-By-Degree?Subject=Sociology+-+Soci&Order=Title.
25. Osland, A., Kolb, M., Rubin, E. (2007). Organizational Behavior: An Experiential Approach (Eighth Edition, Joyce, David., & Irwin, Marlene). Pearson Education International.
26. Procter, S., & Burridge, M. (2008). Team working and performance: the extent and intensity of team working in the 1998 UK Workplace Employee Relations Survey (WERS98). The International Journal of Human Resource Management. London, 19(1), 153.
27. Rollinson, D. (2002). Organizational Behavior and Analysis an Integrated Approach (Second Edition). Cataloguing-In-Publication Data Pearson Education Limited.
28. Ross, M.K. (2009). The impact of team working on the knowledge and attitudes of final year dental students (S; Ibbetson, R.J.) British Dental Journal. London: 206 (3), 163.
29. Schenarts, P.J., & Cohen K.C. (2010). The leadership vacuum in resuscitative medicine. Crit Care Med, 38, 1216 -7.
30. Senge, P. (1990). The Fifth Discipline. New York: Harper.
31. Vecchio, R.P. (2006). Organizational Behavior (sixth edition). Thomson-south-western.
32. Vokoun, M. (2008). Constructing Effective Work Groups, Retrieved From: http://www.coachingqueen.com
33. Wiley, J. (2006). Organizational Behavior: Core Concepts and Application. Us Edition.