تأثیر قابلیت‌ تفکر استراتژیک مدیران ارشد بر موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت، عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده

ضعف تفکر استراتژیک مدیران ارشد بنگاه‌ها و سازمان‌ها، آن‌ها را از بهره‌گیری از فرصت‌های جدید محروم می‌سازد لذا مجهز شدن مدیران ارشد به قابلیت‌های استراتژیک، ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد. تحقیق حاضر به دنبال بررسیتأثیر قابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد بر موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی می‌باشد. ازاین‌رو، از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده‌ها و ماهیت آن توصیفی همبستگی است. شاخص‌های تفکر استراتژیک مدیران در قالب پنج عامل تهیه و برای ارزیابی موفقیت، از رشد فروش سه سال متوالی استفاده شده است. پایایی پرسشنامه بر مبنای آلفای کرونباخ می‌باشد. فرضیه‌ها به روش تحلیل رگرسیون و همبستگی  آزمون شد تا تأثیر قابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد بر موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی بررسی گردد. نتایج نشان داد که قابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد بر موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط تأثیر بسزایی دارد هر چند که در عمل چندان از آن بهره نمی‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Strategic Thinking Capability of Senior Managers on the Success of Small and Medium sized Enterprises

نویسندگان [English]

  • Naser Poorsadegh 1
  • Behrang Yazdani 2
1 Assistant Professor Supreme National Defense University, Islamic Republic of Iran
2 e-MBA, Islamic Azad University of Bonab
چکیده [English]

The absence of strategic thinking among senior managers of institutions and organizations has deprived them to benefit from new chances; so, for managers, equipping to strategic capabilities is necessary and vital. However, this survey wants to study the impression of strategic thinking capability to the success of small and middle corporations in East Azerbaijan province in Iran. This research purposely is an applied type and is based on research report. The questions of this research are based on researches about strategic thinking of managers and they are based on five factors. The period time for evaluating the success of sale increasing index is three continual years. The reliability of the questionnaire using cronbach`s alpha 0.736. The information collected by the questionnaire is analyzed with SPSS software. The methodology of analyzing the data is inferential statistics using line regression and wants to study the impression of strategic thinking of senior managers to the success of small and middle corporations in East Azerbaijan province. After studying the conclusion is: the capability of strategic thinking of senior managers to the success of small and middle corporations is effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thinking Capabilities
  • Goal-achievement Spirit
  • Futuring
  • Environmental Factors
1. انسف، ایگورو؛ مک دانل، جی ادوارد (1389). استقرار مدیریت استراتژیک )ترجمه عبدالله زندیه). تهران: سمت.
2. ایچی اومی، کن (1371). تفکر یک استراتژیست. (ترجمه داوود مسگریان حقیقی). تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
3. ایران نژاد پاریزی، مهدی (1373). ابزارهای تفکر استراتژیک، تدبیر، 45، ص 18-21.
4. پهلوانیان، حسین؛ مقصود بیگی نژاد، غلامعلی (1387). مدیریت راهبردی در سازمان‌های کوچک و متوسط. تهران: انتشارات نیکو روش.
5. حمیدی‌زاده، محمدرضا (1388). برنامه‌ریزی بلند مدت و استراتژیک. تهران: سمت.
6. حمیدی‌زاده، محمدرضا (1390). نظریه زمان و آینده پژوهی بر اساس نظریه فهم و درک. مطالعات مدیریت راهبردی، 6.
7. رحمان‌سرشت، حسین؛ کفچه، پرویز (1387). مدلی سازمانی برای تفکر راهبردی. پیام مدیریت، 28، ص 49-88.
8. سلطانی، ایرج (1385). تفکر استراتژیک مدیران زیربنای تحول و تعالی سازمان‌ها. دومین همایش ملیمدیریت استراتژیک در سازمان‌های استراتژی محور. تهران.
9. طبیبی، سیدجما‌ل‌الدین (1373). جایگاه آینده‌نگری در برنامه‌ریزی آموزش عالی. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 9، صص 39-60.
10. غفاریان، وفا؛ و علیرضا، علی احمدی (1382). تفکر استراتژی. تدبیر، 137، صص 33-38.
11. غفاریان، وفا؛ و علی احمدی، علیرضا (1381). رویکردهای نوین استراتژی. تدبیر، 130، صص 28-31.
12. غفاریان، وفا؛ و کیانی، غلامرضا (1380). استراتژی اثربخش. تهران: نشر سازمان فرهنگی فرا.
13. غفاریان، وفا؛ و کیانی، غلامرضا (1384). پنج فرمان برای تفکر استراتژیک. تهران: نشر سازمان فرهنگی فرا.
14. غفاریان، وفا؛ و اعلمی میلانی، هما (1387). آنچه از شرکت‌های موفق آموختیم. تهران: نشر سازمان فرهنگی فرا.
15. کاشانی، مجتبی (1375). مدیران فیلسوف و سازمان‌های موفق، تدبیر، 64، صص 16-21.
16. کیانی، غلامرضا (1373). فرهنگ استراتژیک، زیربنای مدیریت استراتژیک. تدبیر، 44، صص 15-18.
17. مشبکی، اصغر؛ و خزاعی، آناهیتا (1387). طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمان‌های ایرانی. مدیریت بازرگانی، پاییز و زمستان (1) 1، صص 105-118.
18. ناظمی، شمس‌الدین؛ مرتضوی، سعید؛ و جعریانی، حسن (1389). ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 35، صص 69-87.
19. لاکت، جان (1373). مدیریت اثربخش (ترجمه امین‌الله علوی)، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
20. هوبر، هانس هینتر؛ و گانگ، ولف (1371). آیا شما یک استراتژیست هستید یا فقط یک مدیر، (ترجمه علی مفتخر). مطالعات مدیریت، 8، صص 101-120.
21. Ackatcherian, C. (2001). Mergers and Acquisitions: Why Do They Fail?. Unpublished MBA Project Final Report, Cal Poly Pomona, May, p 34.
22. Clayton M., Christensen, M. W. J., and Darrell K. R. (2002). Fondations for Growth: How to identify and Build Disruptive new businesses. MIT Sloan Management Review, 43, 30.
23. Manu Amitabh. (2004). Fellow Scholar, M.D.I Gurgao Arun Sahayn Professor and Area Chairman, Strategy Management, M.D.I Gurgaon 1Crainer, S. & Dearlove D. (Eds.). Financial Times Handbook of Management, 3rd edition. Delhi: Pearson Power, p 39.
www.iitk.ac.in/infocell/.../Strategy-01-Manu%20Amitabh%20final.pdf
24. Michael, P. (1996). What is strategy?. Harvard Business Review, 74 (November-December), 61-78.
25. Schwartz, P. (1996). The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World (rev. ed). New York :Currency Doubleday, 241-248.