راهبرد تولید علم بر اساس تحلیل ساختارهای سازمانی و مدیریتی دانشگاه‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

3 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی موانع تولید علم در ابعاد سازمانی ـ مدیریتی، مالی و راهبردی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی 90ـ 1389 بود. روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی و جامعۀ آماری 546 نفر شامل کلیۀ اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 226 نفر به­عنوان نمونۀ آماری به روش نمونه­‌گیری طبقه‌­ای انتخاب شدند و به پرسشنامۀ مورد نظر پاسخ دادند. نتایج آزمون t تک گروهی و آزمون فریدمن نشان داد که از دیدگاه اعضای هیئت علمی موانع راهبردی، موانع مالی و موانع سازمانی ـ مدیریتی در حد بالا بر تولید علم تأثیر­گذار و به ترتیب از درجۀ اهمیت بیشتری نسبت به یکدیگر برخوردار هستند که در این بین عواملی نظیر عدم تعامل مناسب دانشگاه‌­ها و مراکز پژوهشی با بخش­‌های صنعتی و اجرایی کشور، کافی نبودن اعتبارات تحقیقاتی و ناتوانی ساختار اجرایی و اداری در کاربست نتایج یافته­های پژوهشی به ترتیب در صدر موانع مذکور قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Science Creatting Strategy based on Organizational Structures and Management Style for High Educations Centers

نویسندگان [English]

  • Abbasali Norouzi 1
  • Mahmood Abolghasemi 2
  • Mohammad Gahramani 3
1 Mazandaran University
2 Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University.
3 Associate Professor, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University.
چکیده [English]

The aim of this research was to examine the barriers to academic development from the viewpoint of Shahid Beheshti University staff in the academic year 1389-90. The research method was descriptive (survey) and statistical population) 546 professors (included all faculty members at Shahid Beheshti University. A sample of 226 professors was selected through stratified random sampling to participate in the study. Participants completed the questionnaire developed by the researcher. One-sample T-test and Friedman test results showed that obstacles including strategic, financial and organizational -managerial ones have great impact on the academic development from the faculty viewpoint. Among the factors lack of proper interaction between universities and research centers with industrial and government departments of the country, inadequate funding for research and inability of the executive and administrative structure in application of research findings were located at the top barriers mentioned respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Development
  • Organizational and Managerial Structures
  • Barriers
  • Academic Staff
  • Shahid Beheshti University
 
1. بخشی، محمدرضا، پناهی، رجب، ملائی، زینب، کاظمی، سیدحسن و محمدی، داوود (1390). "ارزیابی وضعیت نوآوری در منطقه جنوب غرب آسیا و تعیین جایگاه ایران: کاربرد روش تصمیم­گیری پرومته"، فصلنامۀ سیاست علم و فناوری، (3)3، 31-19.
2. جمال­پور، رضا (1384). "چالش­های تولید علم به­عنوان مقدمه­ای بر تحقق جنبش نرم­افزاری جهت دستیابی به توسعۀ پایدار"، مجموعه مقالات نخستین کنگرۀ بین­المللی نهضت تولید علم، جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی (جلد 1، 241-208). تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
3. زارع احمد­آبادی، حبیب، منصوری، حسین و طاهری دمنه، محسن (1388). "واکاوی موانع انجام پژوهش در دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی کشور با­استفاده از تکنیک TOPSIS فازی (از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد)". فصلنامۀ مدیریت در دانشگاه اسلامی، (4)13، 138-113.
4. سرشتی، منیژه، کاظمیان، افسانه و دریس، فاطمه (1389). "موانع انجام تحقیقات از دیدگاه اساتید وکارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد"، مجلۀ راهبردهای آموزش، (2)3، 57-51.
5. شیری، مرتضی و زلفی گل، محمدعلی (1389). "مراکز تحقیق و توسعه :پل موفقیت بین دانشگاه و صنعت"، فصلنامۀ نشاء علم، (1)1، 35-30.
6. طباطبایی یزدی، رویا و نجفی، نرگس (1385). "مقایسه وضعیت اقتصادی کشور با  وضعیت اقتصادی منطقه در سال­های طی شدۀ سند چشم­انداز 20 ساله"، مجموعه مقالات همایش ملی سند چشم­انداز بیست سالۀ جمهوری اسلامی ایران، تهران، مؤسسۀ آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی، جلد سوم، 268-236.
7. فعلی، سعید، پزشکی راد، غلامرضا و چیذری، محمد (1385). "بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان در فعالیت­های پژوهشی و تولید علم"، فصلنامۀ پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، (42)12، 107-93.
8. کمیتۀ شناسایی موانع تحقیق و نوآوری (1382)، "شناسایی موانع تحقیق و نوآوری در کشور (برنامه بلند‌مدت و کوتاه­مدت)"، فصلنامۀ رهیافت، (31)، 103-95.
9. مجموعه برنامۀ پنج­سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران (1389). معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
10. مهدی، رضا (1388). "ارزیابی استراتژی­های تولید علم در گروه فنی ـ مهندسی با تأکید بر چشم­انداز 20 سالۀ جمهوری اسلامی ایران"، پایان­نامه دکتری برنامه­ریزی توسعۀ آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی.
11. نقشۀ جامع علمی کشور (1389). تهران، دبیر خانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی.
12. نوروز­زاده، رضا و رضایی، ندا (1388). "توسعۀ علمی در جمهوری اسلامی ایران؛ ابعاد، موانع و راهکارها. در چالش‌های تولید علم(2)". تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 45-9.
13. Barnes, T., Pashby, I., & Anne, G. (2002). Effective University-Industry Interaction: A Multi-case Evaluation of Collaborative R&D Projects. European Management Journal 20(3), 272-285.
14. Bennis, W. (1999). Changing organization, New York, Mc grow-Hill.
15. Fielden, S. J., Rusch, ML., Masinda, MT., Sands. J., Frankish, J., & Evoy, B. (2007). Key Considerations for Logic Model Development in Research Partnership: A Canadian Case Study, evaluation and program planning, 30(2, 115-124.
16. Fontana, R., Aldo, G., & Matt, M. (2006). Factors Affecting University-Industry R&D Projects: the importance searching, screening and signaling. Research Policy. 35, 309-323.
17. Hart, P., & Vromen, H. (2008). A New Era for Think Tanks in Public Policy? International Trends, Australian Realities, The Australian Journal of Public Administration, 67(2), 135-148.
18. Hayes, P., (2005). The Role of Think Tanks and Think Nets in Defining Security Issues and Agendas, Globalism Institute RMIT University, available at: http://   www. nautilus. org.
19. Manjarres, H. L., Gutierrez, G. A., Carrion, G. A., & Veqa, J. J. (2009). University- Industry Relationship (UIR) and Academic Research Effects on the Scientific Performance: Synergy or Substitution? Research in Higher Education, 50(8), 795-811.
20. North, D. C.,  Wallis, J. J., & Weingast, B.R. (2009). Violence and Social Orders: A Conceptual Framework  for Interpreting Recorded Human History. Cambridge University Press.
21. Raymond., S. (2007). The Research University and the Development of High-Technology Centers in the United States. Economic Development Quarterly, 21(3), 203-222.
23. Schiller, D., Mildahn, B., Revilla, J & Schatz, L. (2004). Barriers Against the Transfer of  Knowledge Between Universities and  the Industry in Newly-Industrialized Countries-  Analysis. of  the Regional Innovation System of  Bangkok, Augusta 2006, Presented in ERSA Conference. (European  Regional Science Association). Will retrieve in: http:// www.ersa.com.
24. Sumathipala, A., Siribaddana, S., & Patel, V. (2004). Under-Representation of  Developing  Countries in Research Literature: Ethical Issues Arising from a Survey of  five Leading Medical journal, BMC Medical Ethics, 5(5). 
25. Wang, D., & Shyu, C., (2008). Will the strategic fit between business and HRM strategy influence HRM. Effectiveness and organizational performance?. International Journal of Manpower, 29(2), 92-110.