تبیین رویکرد برون‌رفت از بلا‌استفاده ماندن ظرفیت صنایع

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 کارشناس ارشد، دانشگاه یزد

3 کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

طرز تفکر سنتی مدیران صنایع، وجود ماشین آلات فرسوده و قدیمی و همچنین عدم همسویی سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها با توسعه صنعتی ، منجربه تولید محصولات با کیفیت پایین و قیمت بالاتر شده است. به همین دلیل مشاهده می‌شود که صنایع روز به روز به جای پیشرفت، پسرفت دارند و حتی برخی از آن­ها ورشکسته شده و تعطیل می‌گردند که این امر منجربه افزایش بیکاری شده است. لذا این تحقیق به دنبال این است که چرا صنایع استان قزوین نتوانسته از ظرفیت‌های موجود استفاده نماید. با در نظر گرفتن چهار عامل محیط خارجی، سیستم بازاریابی، نیروی انسانی و کیفیت تولید عوامل را رتبه‌بندی کرده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران صنایع استان قزوین بوده‌اند که داده‌ها با انجام مصاحبه و پرسشنامه با این مدیران جمع‌آوری شده است. همچنین برای یافتن مهم­ترین عوامل تاثیرگذار از آزمون t استیودنت استفاده شده است. در پایان تحقیق این نتایج به­دست آمده که توجه به محیط خارجی و سیستم بازاریابی بیشترین تاثیر را داشته‌اند.
 


 

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the Approach out of unused Industrial Capacity

نویسندگان [English]

  • Farhad Farzad 1
  • Morteza Maddah 2
  • Morteza Arash 3
1 Assiatant Prof. Of Faculty management & accounting, Shahid Beheshi university.
2 MSc. Executive management, yazd university
3 MSc. Industial management, Shahid Beheshi university.
چکیده [English]

Traditional thinking industry leaders, have worn and old machinery and align policies and policies of industrial development, resulting in products with high quality and low price is. There is therefore a growing industry instead of forward, backward and even some of them are bankrupt and shut down, which has led to increased unemployment. This is why this study is to use the existing capacity would not Industries Qazvin. Considering the factors of the external environment, marketing systems, staffing and quality ranking factors has produced. Industry executives have been Qazvin survey data were collected through interviews and questionnaires with managers. Also to find the most important factors influencing student t-test was used. The results obtained in the study who had the greatest impact on the external environment and the marketing system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industries Capacity
  • External Environment
  • Market
  • Unit staff
  • Quality of Goods
 
1. ابوطالبی، رضا (1381). 5S مبنای پیاده‌سازی TQM. ص 9-12، انتشارات مولف.
2. اربابی، محمد علی (1379). بازاریابی از تولید تا مصرف. ص 38، انتشارات فروردین،.
3. ال. ویلن، توماس (1381). مبانی مدیریت استراتژیک. ترجمه دکتر سید محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ، صص 70-75.
4. توکلی، احمد، دهقانی سانیج، جلال (1389). بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صادرات صنعت نساجی، مطالعه موردی: صنعت نساجی استان یزد. مجله دانش و توسعه، سال هجدهم، شماره 31.
5. رابینز، استیفن پی (1375). مدیریت رفتار سازمانی. ص 314-318، ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی،.
6. روستا، احمد(1380). مدیریت بازاریابی. ص 48، انتشارات سمت،.
7. سید نورانی، سید محمدرضا، خوشکلام خسروشاهی، موسی، مهدوی، روح‌الله(1389). سرمایه انسانی و جایگاه آن در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال هجدهم، شماره 55، صص 23-58.
8. محب علی، داوود(1375). مدیریت بازاریابی. ص 152 و 164، انتشارات امیرکبیر.
9. Baldaci, E., et al, (2010). Social Spending, Human Capital, and Growth in Developing Countries. World development, 36(8), 1341-1371.
10. Ellis, S., & Conlon, B. (1992). JIT Points the Way to Gains in Quality. Cost and lead- time, 16-19.
11. Locker, K. Muhlemann, & Oakland, J, (1992). Production and Operations Management. London, pp. 124-130.
12. Nutt, P., (1999). Selecting tactics to Implement Strategic Plans. Strategic Management Journal, 10, 145-161.
13. Waddok, S.A. (2000). Building Successful Social Paternerships. Sloan Management Review, Summer, pp 18.