سنجش وضعیت عملکرد صادرات سنگ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد، دانشگاه تهران.

3 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد.

چکیده

     هدف از این پژوهش، بررسی عوامل ضعف صادرات سنگ لرستان بر مبنای مدل الماس پورتر است. این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده‌ها، از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه پژوهش را کارشناسان و مدیران مرتبط با صادرات و مدیران شرکت‌های تولیدی و صادراتی سنگ در استان لرستان، تشکیل می‌دهند. در این پژوهش به دلیل محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است و پرسشنامه 39 سئوالی توسط محقق طراحی شد که ضریب آلفای کرونباخ آن84% شد. نتایج آزمون t نشان می‌دهد با توجه به مدل الماس پورتر، شش دسته عوامل مورد بررسی شامل فاکتورهای درونی، شرایط تقاضای داخلی، صنایع مرتبط و حمایت‌کننده، استراتژی، ساختار و رقابت، نقش دولت و اتفاقات پیش‌بینی­نشده در ضعف صادرات سنگ استان لرستان اثرگذار می‌باشند. نتایج آزمون فریدمن نشان می‌دهد که عوامل مرتبط با نقش دولت بیشترین تأثیر و عوامل مرتبط با شرایط تقاضای داخلی کمترین تأثیر را در ضعف صادرات سنگ لرستان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of Stone Export

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Ebrahimi 1
  • Zahra Jaferi 2
  • Ayob ahmadi 3
  • Leila Nasrolahi Vosta 2
1 Assistant Professor, Shiraz University
2 Department of Social Sciences, University of Tehran.
3 Islamic Azad University, Malayer Branch.
چکیده [English]

This study was aimed to investigate the weakness factors of Lorestan stone export based on Porter's Diamond Model. The statistical population of the study experts and managers associated with export and managers of manufacturing firms and export stone in Lorestan. In this study, In this study, due to limited statistical population a census method for was used to collect data and 39 question questionnaires were designed by the researcher the alpha coefficient was 84% Information obtained from the questionnaires. The t test revealed that according to Porter's Diamond Model, six factors including the internal factors, domestic demand conditions, related and supporting industries, firm strategy, structure and rivalry, events unforeseen and government role are effective in weakness factors of Lorestan stone export. The Friedman test shows that factors associated with government role the greatest impact and factors associated with demand conditions the lowest impact are in weakness factors of Lorestan stone export.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stone Export
  • Porter's Diamond Model
  • Demand
  • Rivalry
  • Government
  • Chance
 
1. اعرابی، م. و دهدشتی، ز. (1384). خدمات مورد انتظار از نهادهای دولتی ایران جهت توسعه صادرات شرکت­های کوچک و متوسط، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 45، صفحات 1- 32.
2. پورو، ج. (2001). گزارش کوتاهی از بازدید از چند طرح استخراج سنگ­های تزئینی، وزارت صنایع و معادن و فلزات، اداره کل استان لرستان.
3. حسنقلی پور، ط. اصانلو، ب. و سلامی، ع. (1387). شناسایی و رتبه­بندی مشکلات و موانع صادرات خودرو در کشور، مجله دانش و توسعه، شماره 23، صفحات 145- 170.
4. حقیقی، م؛ فیروزیان، م. و نجفی مجد، ص. (1387). شناسایی عوامل تعیین­کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی، نشریه مدیریت بازرگانی، شماره یک پاییز و زمستان، صفحات 3 - 20.
5. دلاور، ع. (1389). روش تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی، تهران، نشر ویرایش.
6. سرمد، ز؛ بازرگان، ع. و حجازی، ا. (1385). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه.
7. صالحی، ف. و شاهنوشی، ن. (1386). بررسی عوامل مؤثر بر عرضه صادرات غیرنفتی و تقاضای واردات. ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.
8. صنایعی، ع. (1383). بررسی مسائل، مشکلات و راهکارهای علمی توسعه صادرات تعاونی­­های صنایع دستی ایران، مجله تعاون دوره جدید، شماره 161، صفحات 40 - 41.
9. عسگری، ج. و روشن دل اربطانی، ط. (1381). راهکارهای تعاونی برای توسعه، تولید و صادرات گل و گیاه در ایران، نشریه تعاون دوره جدید، شماره 133، صفحات 63- 69.
10. فتحی، ی. (1381). شناسایی مزیت­های نسبی و اولویت­بندی بازارهای هدف صادرات سنگ­های تزئینی ایران، مجله پژوهشنامه بازرگانی، شماره 22، صفحات 121 - 154.
11. کیگان، و. (1383). مدیریت بازاریابی جهانی. عبدالحمید ابراهیمی. تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
12. محنت فر و خاکپور. (1384). ارزیابی میزان صادرات غیرنفتی و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران، مجله اقتصادی، شماره های 51 و52، صفحات 91- 111.
13. مرادی، م. و شفایی، ر. (1384). رقابت‌پذیری از دیدگاه مدل الماس پورتر، ماهنامه تدبیر، شماره 164، صفحات  19- 22.
14. مؤمنی، م. و محمدنژاد،ا. (1388).الماس پورتر و صنعت خودروسازی جهان، مجله صنعت خودرو، شماره 134، صفحات 53- 55.
15. نظری، ک. (1379). بررسی مشکل صادرات تعاونی­های استان لرستان و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات موجود، کارفرما: اداره کل تعاون استان لرستان.
16. Aaby, N.F. and Slater, S.F. (1989). Managerial influences on export Performance: a review of the empirical literature 1978-88. International Marketing Review, 6 (4), 53-68.
17. Brodrechtova, Y. (2008). Determinants of export marketing strategies of forest products companies in the context of transition — the case of Slovakia. Forest Policy and Economics, 10, 450–459.
18. Cavusgil, T. S. (1984). Differences among exporting firms based on their degree of internationalization. Journal of Business Research, 12(2).
19. Lee, C., and Grffith, D.A. (2004). The marketing striating, strategy- performance relationship on an export – driven developing economy. International Marketing Review21 (3), 321-334.
20. Minetti, R., & Chun Zhu, S. (2011). Credit constraints and firm export: Microeconomic evidence from Italy. Journal of International Economics, 83, 109–125.
21. Porter, M E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. (New York: The free Press).
22. Saygılı, H., & Saygılı, M. (2011). Structural changes in exports of an emerging economy: Case of Turkey. Structural Change and Economic Dynamics, 22, 342– 360.
23. Styles, C., and Ambler, T. (1994). Successful export practice: The UK experience. International Marketing Review, 11 (6), 23-47.