تبیین روش نرم‌افزاری دانش راهبردی برای ارتقای سلامت سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله، تبیین روش نرم‌افزاری دانش راهبردی برای ارتقای سلامت سازمانی در نیل به کامیابی برنامه‌های سازمانی است. بهره‌گیری از دانش روش­شناختی نرم در ساخت تصور، خلاقیت، احساس و تفکر، پایه‌ریز نقشه توجه و ادراک برای ارتقای سلامت سازمانی است. بنیان‌های اصلی مقاله، تدوین راهبردهای سلامت سازمانی و سازوکارهای ادراکی بر اساس مدل چهار بعدی"شابا" است. در این مقاله، سعی می‌شود از چالش‌های تهدید سلامت سازمانی، مشکل فکر، ذهن و نوع عزت اشخاص مطرح شده و نیز رویکردهای تقویت سلامت سازمانی از زوایای مختلف در سطح سازمانی بررسی، ارائه و معرفی شوند. مقاله درصدد است نشان دهد که با­استفاده از نظریه‌پردازی و تعبیه چهار نظریه تفکر، سازوکار ذهن، معماری تفکر و عزت و چندین اصل و قضیه می‌توان سازوکارهایی برای ارتقای برنامه‌های سلامت سازمانی بر اساس تقویت سطح شناخت مطابق آن نظریه‌ها، اصول و قضایا پیدا و تبیین کرد. رویکرد نوشتاری مقاله، کالبدشناسی، تحلیل، استدلال، ارائه روش، توصیف و اخذ نتیجه است. در پایان نتیجه‌گیری می‌شود که راه علاج مسئله تهدید سلامت سازمانی، بازمهندسی نرم هم در ایده و هم در رویکردها در سطح اشخاص و سازمان‌ها است. با ترمیم اندیشه‌های کار و فعالیت افراد و سازمان‌ها و نهادینه‌کردن الگوهای سلامت سازمانی از طریق سیاست‌گذاری و تدوین قوانین ذی­ربط می‌توان بر شتاب آمادگی‌ها در نیل به استقلال چندجانبه سلامت سازمانی کشور افزود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ظStrategic Knowledge Software Methodology to Develop the Organizational Safety

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Hamidizadeh
Department of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti Gniversity, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The paper's aim is to explain the software methodology for strategic knowledge to enhance the organizational safety which it can in turn be to improve the organizational plans achievements. The usage of knowledge software methodology is to provide the ground of imagination, innovation, thinking and feeling, attention and intuition map to O.S's development (SOD). Then, the paper tried to provide a strategy formulation to develop a four dimensions model as we said "SHABA". Our challenges are the O.S's tardiness for personnel and organizational thinking, mind and honor problems. We tried to use the theory building mechanism to formulate the four theories of thought, mind, honor architecture and related mechanism by its principals and propositions. The research procedure involves the six steps: anatomy, reasoning, analysis, explanation, approach and resulting. Finally, we recommend to implement the software reengineering for the ideas and approaches at the level of organizational and personnel's works and activities. It is necessary to institutionalize the O.S's patterns by policy making and legitimating. Therefore, we can enhance the velocity of the multi-dimensions of O.S's readiness for Iranian organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention Map
  • Organizational Safety Strategy
  • Intuition Mechanism
  • SHABA Model
 
1. قرآن مجید (1386). ترجمه مکارم شیرازی، دارالقران الکریم، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، تهران.
2. اصفهانی، راغب (1389). فرهنگ قرآنی راغب، تلخیص و ترجمه جهانگیر ولدبیگی، آراس، سنندج.
3. اکبری، بهمن (1384). تأثیر تعاملی روش‌های حساسیت زدایی تدریجی، جرأت آموزی و تلفیق آن دو در کاهش اضطراب، ترس از ارزیابی منفی، اجتناب اجتماعی و افزایش رفتار جرأت ورزانه مبتلایان به هراس اجتماعی. فصلنامه پژوهش در روانشناسی، سال اول، دورة اول، شمارة 1، صص91ـ112.
4. پور حسینی، جواد (1387). ریشه یابی تفکر و برنامه ریزی استراتژیک. تدبیر، شماره 194.
5. حمیدی‌زاده، محمدرضا (1386). تصمیم‌گیری هوشمند و خلاق: هوش هیجانی. نشر ترمه، تهران.
6. حمیدی‌زاده، محمدرضا (1372). روش شناسی مدل‌سازی. نشر یالم، تهران.
7. حمیدی‌زاده، محمدرضا (1379). پویایی‌های سیستم. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
8. حمیدی‌زاده محمدرضا (1386). تحلیل سیر نظریه‌های اقتصادی. نشر ترمه، تهران،.
9. حمیدی‌زاده، محمدرضا (1388). تعالی فرایندهای تدریس و یادگیری از طریق تبیین تصویر ذهنی و فرایندهای ادراکی در آموزش مهندسی، مجموعه مقالات کنفرانس آموزش مهندسی، فرهنگستان علوم ج.ا. تهران.
10. حمیدی‌زاده، محمدرضا (1390). مدیریت دانش و دانایی. انتشارات یاقوت، قم.
11. حمیدی‌زاده، محمدرضا (1391). برنامه‌ریزی استراتژیک و بلند مدت. سازمان سمت، تهران.
12. داونپورت، ت. اچ. و لارنس پروساک (1979). مدیریت دانش. ترجمه حسین رحمان سرشت، نشر ساپکو، تهران.
13. درویل، لئوتور، ام. تی (1384). کاربرد روانشناسی در تدریس. ترجمة ایرج وصالی، نشر ماجد، تهران.
14. دهخدا، علی اکبر(1373). لغت‌نامه. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران.
15. سیف، علی اکبر (1375). تغییر رفتار، رفتار درمانی، نظریه و راهبردها. انتشارات رشد، تهران.
16. غفاریان، وفا، علی احمدی، علیرضا (1382). تفکر استراتژیک. تدبیر، شماره 137، مهرماه.
17. فورد، دبی، نیمه تاریک وجود، ترجمة فرناز فرود، انتشارات حمیدا، تهران، 1384.
18. کوری، جرالد و همکاران (1384). فنون گروهی مشاوره و روان درمانی. ترجمة باقر ثنایی، انتشارات بعثت، تهران.
19. لوتانز، فرد (1372). رفتار سازمانی. ترجمة غلام علی سرمد، مؤسسة بانکداری ایران، تهران.
20. مالتز، ماکسول (1385). روانشناسی تصویر ذهنی. ترجمة مهدی قراچه داغی، انتشارات شباهنگ، تهران.
21. محمدی‌ری‌شهری، محمد(1388). منتخب میزان الحکمه. ترجمه حمید حسینی و حمیدرضا شیخی، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.
22. مک دانلد، جانر (1381). مدیریت دانش. ترجمه و تدوین بدری نیک فطرت، نشر توحید، تهران.
23. هیچینز، درک(1382). کاربرد اندیشه سیستمی. ترجمه رشید اصلانی، موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی، تهران.
24. Baker, J. (1986). The Future Edge. McGraw-Hill, New York,. 
25. Carlucci, D. et al., (2004). The Knowledge Value Chain: How Intellectual Capital Impacts on Business Performance. Intl. J. Technology Management,27(6/7), 575-590.
26. Desouza, K.C. et al. (2003). Supply Chain Perspective to Knowledge Management: Research Propositions. Journal of Knowledge Management, 7(3). 129-138.
27. Geffen, C.A. & Rothenberg, S., (2000). Supplies and Environmental Innovation: the Automotive Paint Process. International Journal of Operations & Production Management, 20(2), 166-86.
28. Hamidizadeh, M.R. & Farsijani, H. (2008). The Role of K.M. for Achieving to World Class Manufacturing. American Academy of Business, 14.
29. Hass, L.M.; Lin Mary, E.T. & Roth, A., (2002). Data Integration through Database Federation. IBM Systems Journal, 41(4), 578-96.
30. Jarrar, Y. F., (2002). Knowledge Management: Learning for Organizational Experience. Managerial of Auditing Journal, 17(6),322-328.
31. Koontz, H. & H. Weihrich, (2005). Management: A Global Perspective, New York: McGraw-Hill Int’l. ed,.
32. Luthans, F.,( 2005). Organizational Behavior. New York: McGraw-Hill Pub.Co,.
33. Massingham, P., (2004). Linking Business Level Strategy with Activities and Knowledge Resources. Journal of Knowledge Management,. 8(6), 50-62.
34. MC Millen, E., Carlisle, Y., (2003). Complexity, Strategic Thinking and Organizational Change. Faculty of Technology and Management, Milton Keynes, United kingdom,.
35. O' Shannassy, T., (1999). Strategic Thinking: A Continuum of Views and Conceptualization. RMIT Business, School of Management.
36. Omar, A.R.; Harding, J.A. & Popplewell, K., (1999). Design for Customer Satisfaction: and Information Modeling Approach. Integrated Manufacturing Systems, 10( 4), 199-209.
37. Radding, A., (1998). Knowledge Management: Succeeding in the Information Based Global Economy, Computer Technology Research Corp., London,.
38. Roth, J., (2003). Enabling Knowledge Creation: Learning from an R & D Organization. Journal of Knowledge Management, 7(1), 32-48.
39. Seng, C.V. et al., (2002). The Contributions of Knowledge Management to Workplace Learning. Journal of Workplace Learning, 14(4), 138-147.
40. Shankar, R. et al., (2003). Strategic Planning for Knowledge Management Implementation in Engineering Firms. Work Study, 52(4), 190-200.
41. Stenkula, M. (2003). Carl Menger and the Network Theory of Money. Euro. J. History Of Economic  Thought, Rutledge Taylor & Francis Group, 10(4), 587-606.
42. Sveiby, K.E., (1992). The Know-How Company: Strategy Formulation in Knowledge – Intensive Industry. International Review of Strategic Management, 167-186.
43. Sveiby, K.E., The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge-Based Assets, Berrott-Koehler, San Francisco, CA, 1997.
44. Szykman, S.; Sriran, R.D.; Bochenek, C.; Racz, J.W. and Senfaute, J., “Design Reprositories: Engineering Design’s New Knowledge-Base”, IEEE Intelligent Systems, May/June, 2000, pp. 48-55
45. Twigg, D., “Managing the Design / Manufacturing Interface Across Firms”, Integrated Manufacturing Systems, Vol. 13, No. 4, 2002, pp. 212-21.
46. Wilson, F.A. and Wilson, J.N., “Information Systems Development for Concurrent Engineering”, Integrated Manufacturing Systems, Vol. 5, No. 3, 1994